Podgląd wersji #7

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiPodatek od środków transportowychPodatek od środków transportowych
2Aliaspodatek-od-srodkow-transportowychpodatek-od-srodkow-transportowych
3Tekst wstępny

 Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
autobusy.

 Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
autobusy.

4Stan11
5Kategoriaid => 32
title => Podatki
id => 32
title => Podatki
6Data utworzenia2023-06-06 09:27:262023-06-06 09:27:26
7Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
8Data modyfikacji2023-06-06 10:01:532023-06-06 10:01:24
9Autor modyfikacjiid => 775
name => Aneta Jaworska
id => 775
name => Aneta Jaworska
10Data opublikowania2023-06-06 09:27:262023-06-06 09:27:26
11Dostęp11
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-06-06 09:27:15
joobip-publication-time => 2023-06-06 09:27:15
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-06-06 09:27:15
joobip-publication-time => 2023-06-06 09:27:15
13Tekst

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Obowiązek podatkowy

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Stawki podatku od środków transportowych 

Obowiązujące stawki podatku na 2023 r. zostały określone uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na indywidualny rachunek bankowy. 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).

DT-1  wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
DT1/A wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Obowiązek podatkowy

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Stawki podatku od środków transportowych 

Obowiązujące stawki podatku na 2023 r. zostały określone uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na indywidualny rachunek bankowy. 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).

DT-1  wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
DT1/A wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.