Podgląd wersji #3

# Nazwa pola Wartość Poprzednia wartość
1Tytuł informacjiPodatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości
2Aliaspodatek-od-nieruchomoscipodatek-od-nieruchomosci
3Tekst wstępny

Obowiązujące stawki na 2023 rok zostały określone uchwałą Nr XLII/307/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

tu będzie treść

4Stan11
5Kategoriaid => 32
title => Podatki
id => 32
title => Podatki
6Data utworzenia2023-06-06 09:24:472023-06-06 09:24:47
7Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
id => 772
name => Tomasz Majewski
8Data modyfikacji2023-06-06 13:20:472023-06-06 09:24:57
9Autor modyfikacjiid => 775
name => Aneta Jaworska
id => 772
name => Tomasz Majewski
10Data opublikowania2023-06-06 09:24:472023-06-06 09:24:47
11Dostęp11
12Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-06-06 09:24:27
joobip-publication-time => 2023-06-06 09:24:27
joobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Bartosz Podolak
joobip-editor => Tomasz Majewski
joobip-creation-time => 2023-06-06 09:24:27
joobip-publication-time => 2023-06-06 09:24:27
13Tekst

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

  • właściciel
  • użytkownik wieczysty
  • samoistny posiadacz
  • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

  • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania IN-1,
  • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania DN-1.


Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy). 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.).

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości przyznane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regulują przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840).
Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:
1)  Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
2)  właściwych jednostek samorządu terytorialnego
-regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).


Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
przelewem lub gotówką w kasie na indywidualny numer rachunku bankowego,
lub u inkasenta (sołtysa wsi).