Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiJakie opłaty należy wnieść za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym?
2Aliasjakie-oplaty-nalezy-wniesc-za-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot-oraz-umieszczenie-urzadzen-obcych-w-pasie-drogowym
3Tekst wstępny

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzekuń, na cele niezwiązane z z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)    prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

4)    umieszczanie w pasie drogowym reklam,

5)    zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-4.

4Tekst

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w pkt. 1, 3 i 5 ustala się stawkę opłaty w wysokości 4,00 zł za 1 dzień utwardzonej jezdni, chodnika, placu i zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi oraz 3,00 zł za 1 dzień zajęcia nieutwardzonych elementów pasa drogowego z wyjątkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych, a także infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za 1 dzień zajęcia utwardzonej nawierzchni jezdni, chodnika, placu i zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi oraz 1,00 zł za 1 dzień zajęcia nieutwardzonych elementów pasa drogowego.

3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej bez względu na rodzaj zajętego elementu pasa drogowego.

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym:

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w pkt. 1, ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 40,00 zł z z wyjątkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych, a także infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów z nimi związanych, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 30,00 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

4. Za zajęcie pasa drogowego za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy.

5Stan1
6Kategoriaid => 52
title => Pytania i odpowiedzi
7Data utworzenia2023-07-10 12:22:39
8Autorid => 781
name => Marlena Kowalczyk
9Data modyfikacji2023-07-10 12:22:39
10Autor modyfikacjiid => 781
name => Marlena Kowalczyk
11Data opublikowania2023-07-10 12:22:39
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Marlena Kowalczyk
joobip-editor => Marlena Kowalczyk
joobip-creation-time => 2023-07-10 12:09:40
joobip-publication-time => 2023-07-10 12:09:40