Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiLXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
2Aliaslxix-zwyczajna-sesja-rady-gminy-rzekun
3Tekst wstępny

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r. (środa) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   

4Tekst

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołów nr LXV/2023, nr LXVI/2023, nr LXVII/2023, nr LXVIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  ust.3 ustawy
       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ostrołęka;
   8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 70293/1 o pow. 0,0397 ha położonej w obrębie 007    
       na terenie Miasta Ostrołęki, stanowiącej własność Gminy Rzekuń, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 70294 – cmentarz
       miejski;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem  
       geodezyjnym 457/2 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń;
    10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
    11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
    12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    15. Wolne wnioski i informacje;
    16. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00.

  • {tommafile-11573 pkt_3.pdf}
  • {tommafile-11574 pkt_4.pdf}
  • {tommafile-11575 pkt_5.pdf}
  • {tommafile-11576 pkt_6.pdf}
  • {tommafile-11577 pkt_7.pdf}
  • {tommafile-11578 pkt_8.pdf}
  • {tommafile-11579 pkt_9.pdf}
5Stan1
6Kategoriaid => 71
title => Sesje Rady
7Data utworzenia2023-11-07 16:50:46
8Autorid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
9Data modyfikacji2023-11-07 16:50:46
10Autor modyfikacjiid => 790
name => Małgorzata Paśnikowska
11Data opublikowania2023-11-07 16:50:46
12Dostęp1
13Pola dodatkowejoobip-institution => Urząd Gminy w Rzekuniu
joobip-author => Małgorzata Żebrowska
joobip-editor => Małgorzata Paśnikowska
joobip-creation-time => 2023-11-07 16:32:39
joobip-publication-time => 2023-11-07 16:32:39