Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało rozwiązania z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Informacja: informacja_20220105.pdf

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT
DZIECKA W ŽŁOBKT, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA
DLA WÓJTÓW / BURMISTRZÓW / PREZYDENTÓW MIAST
Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z
myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz
dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku: klubie dziecięcym lub u
dziennego opiekuna.
W celu realizacji dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucji
opieki niezbędne jest określonych działań przez gminy, podmioty prowadzące
instytucje opieki i rodziców. Jest niezu-ykle ważne: aby rozpowszechnić informację o
dofinansowaniu wśród podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat
3.
Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna
Dofinansowanie to będzie przysługiwało rdzicom na dzieci uczęszczające do
ww. instytucji i nieobjęte rm:lzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał
opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci: a jego celem jest przede
wszystkim częściowe pokłycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym
dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia
opłaty będzie przysługiwać na:
- dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie:
- dzieci pierwsze z rodzin: w któłych kolejne dziecko jest objęte kapitałem:
wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36.
miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym
Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko: ale me
więcej niż uysokoŚĆ opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rdzica
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się
miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty
za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za vvyžy,vienie_ Dofinansowanie będzłe przekazywana
na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczenłem na
obniżenie opłaty rodzica za pobyt dzieck&
POLSKI
Plan rozwoju no
najblizszq dokadQ

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica
dochćd_
Realizacja dofinansowania: tj. prowadzenie postępowania w sprawłe jego przyznania
i vvypłaty: należeć będzie: tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego: do ZUS.
Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzłe składać do ZUS
rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1
kwietnia — 31 maja 2022 r.: to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022
Pdmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co
miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Złobków informacji o dzieciach
uczęszczających do instytucji opiekl oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania
dofinansowania przez ZUS. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej
rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra
właściwego do spraw rodziny
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzająca
zmiany w ustawie z dma 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dostępna
na stronie https://isap_sejm_gov_pVisap_nsĐDocDetai1s_xsp?id=WT)U20210002270.
Zmiany dla rodziców
Od 10 grudnia 2021 r. rodzice ubieăący się o objęcie dziecka opieką w żłobku:
klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawiać rozszerzone
dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić: Imię:
nazwisko, datę urdzenia oraz numer PESEL dziecka: a w przypadku gdy nie nadano numeru
PESEL — numer i serię dokumentu potwierdzającego tožsamoŔĆ_ Dodatkową daną w stosunku
do dotychczas podawanych jest numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy
nie nadano numeru PESEL. Ponadto rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona: nazwiska:
daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców: a w przypadku gdy nie nadano numem PESEL
numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia
podawano: gdy nie nadano numeru PESEL Dodatkową daną w stosunku do dotychczas
podawanych jest także numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość: gdy nie nadano
numeru PESEL Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu elektronicznej i
numeru telefonu rodziców (dotychczas ich podanie było fakultatywne).
Dane te są niezbędne do uzupełnienia przez prowadzący instytucję opieki
informacji o dzieciach uczęszczających do żłobka: klubu dziecięcego lub znajdujących się
Plan rozwoju no
POLSKI
najblizszq dokadQ

pod opieką dziennego opiekuna i ich Informacja będzie przekazywana do systemu
Rejestr mobków_ Dane są niezbędne do przyznania przez ZUS dofinansowania. Zatem,
podmioty prowadzące instytucje opiekl powinny wymagać od rodziców ubiegających się
o objęcie dziecka opłeką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna podania
pełnych: określonych ustawą danych.
Rodzice dzieci iuž obietvch opieką w żłobku: klubie dziecięcym lub dziennego
opiekuna są zobowiązani do przekazania prowadzącemu instytucję opiekl
następujących danych:
1) numer i seria dokumentu tożsamość dziecka — w przypadku gdy
dziecku nie nadarło numeru PESEL;
2) daty urdzenia ców;
3) numeły i serie dokumentów tożsamość rodziców — w przypadku
gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców o ile dane te uległy
zmianie albo nie zostały przekazane przez rdziców dzieci objętych opieką w
żłobku: klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmłotowi
prowadzącemu instytucję
Pdmiot prowadzący instytucje opieki zawiadamia o tym obowiązku do
31 grudnia 2021 r., a rodzice przekazują te dane do 14 stycznia 2022 r. Rdzłce przekazują
dane podmiotowi prowadzącemu instytucje opieki w sposób ustalony przez podmiot
prowadzący
Bardzo ważne jest rozpowszechnienie przez podmioty prowadzące instytucje opieki
wśr" rodziców informacji na temat przekazywania tych danych oraz na temat terminów ich
przekazywania.
Zmiany dla podmiotów prowadzących instytucje opieki
Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie
przekazywana przez prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w
terminie 5 dni roboczych liczonych pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za
poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki — inne niż gminy — będą
zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia: na którym
udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzułkłniać dane w systemie Rejestr
Zlobków
Informacja będzie zawierać następujące dane:
Plan rozwoju no
POLSKI
najblizszq dokadQ