Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowo administracyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 14.00.

Szczegóły w załącznikach:

Zarzadzenie_nr_3_2024_nabor.pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
z dnia 6 marca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 11 ust. 1 , art. 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 1. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu zarządzam, co następuje:
S 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadrowo administracyjnych
w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu.
S 2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną
w składzie:
1) Waldemar Skurzyński — Przewodniczący Komisji
2) Joanna Małgorzata Wołynek — Członek Komisji
3) Agnieszka Jastrzębska — Sekretarz Komisji.
S 3. MTymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu
o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
S 4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń.
S 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
S 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zalacznik_do_zarzadzenia_Nr_3.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2024
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Rzekuniu
z dnia 6 marca 2024 r.
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisku urzędniczym — specjalista ds. kadrowo
administracyjnych
L Wymagania niezbędne kandydata:
1 _ Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadame pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pehll praw
publi cznych_
3. Niekaralność za umyślne przestępstwa Ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe _
4. Nieposzlakowana opinia.
5 _ Wykształcenie wyższe.
6. Co najmniej 3 letnie dośxviadczenłe zawodowe na stanowisku w komórce kadrowej _
7. Dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych ustau-y Kodeks pracy: ustovy• o
ochronie danych osobouych: ustawy o pracownikach samorządouych: ustavvy Prawo
oświatowe i Karta nauczyciela.
g. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanou•isku pracy.
II. Wymagania dodatkowe :
1 _ Umiejętność obsługł komputera (pakiet Offce i programów kadrowo — płacouych)_
2. Odpowiedzialność, zaangażowanie: kreatywność: systematyczność: wnikliwość
dokładność.
3 _ Zdolności analityczne i umiejętność dobrej organizacji pracy.
4. Umiejętność pracy w sytuacjach stresovvych_
III. Zadania wykonywane na stanowisku :
Do zadań pracownika na stanowisku ds. - administracyjnych naležy-
1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
2) urysyłame korespondencji:
3) zaopatrzenie Centrum w materiały biurowe i kancelaryjne,
4) prowadzenie składnicy akt Centnum: w tym współpraca z Archiwum Państwowym:
5) wykonywanie czynności kancelaryjnych: w tym aktualizou•anie Instrukcji Kancelaryjnej
i Jednolitego Wykazu Akt Centnłrn,
6) prowadzenie i ewidencja składników majątkouych Centnłrn i podległych jednostek: obsługa
programu inwentarzowego
7) uzgadnianie zakupów majątkowych Centrum i jednostek oświaty, tworzenie zestau•ień
uwzględniające zmniejszenia i zwiększenia majątku Centrum i jednostek oświaty,
S) prowadzenie rejestru •vvyjazdów słužboqych pracowników Centrum:
9) pomoc przy sporządzaniu dokumentów: takich jak PFRON: SIC), dokumentacji
statystycznej wg określonych przepisów:
10) dostarczanie i odbiór dokumentów według potrzeb z instytucji na terenie gminy Rzekuń
współpracujących z Centrum,

11) prowadzenie dokumentacji kadrowej Centrum:
12) kompleksowe prowadzenie akt osobouych pracowników Centnłrn, dyrektorów szkół,
przedszkola i żłobka,
13) pomoc podległym placówkom w przygotowywaniu od strony formalnej dokumentów dot.
zatrudnienia: rozwiązania umów o pracę: zaszeregowania: przeniesień: urlopów i innych spraw
wynikających ze stosunku pracy,
14) kontrola poprawności dokumentacji osobowej dostarczanej przez podległe placówki:
15) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i bhp pracowników Centrum,
dyrektorów szkół, przedszkola i żłobka:
16) prowadzenie i administroxvanie dokumentacji ZFSS i pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i
nauczycieli emerytów zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa:
17) prowadzenie kontroli zwolnień lekarskich:
18) współopracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
o emerytury i renty:
19) ustalenie uprawmeń urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (plany
urlopowe: karty urlopowe, ekwiwalent za urlop) dla pracowników Centrum i dyrektorów szkół:
20) prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem służby przygotowawczej dla
pracowników Centrum:
21) prowadzeme spraw związanych z organizacją i przebiegiem okresowej oceny pracowników
22) prowadzenie kontroli dyscypliny pracy:
23) sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło realizowanych w Centnłm oraz prowadzenie
rejestru tych umów:
24) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centł-um:
25) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych: prac
interwencyjnych, staży itp.
26) prowadzenie księgi inwentarzowej i materiałowej uyposažema
27) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostek
oświat ovv-ych:
28) prowadzeme spraw związanych z organizacją i przebiegiem dowozu uczniów do szkół
masovv-ych: specjalnych i ośrodków szkolno — •,vychowawczych,
29) Aydawame zaśxviadczeń dot. zatmdnieniu i urynagrodzeniu na wniosek pracownika:
30) sporządzanie do GUS sprauozdań kwartalnych i rocznych z zakresu spraw kadrowych
i płaco•vvych:
31) sporządzanie w zastępstwie przelewów bankouych z faktur i rachunków.
32) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i urynagrodzeniu oraz •wy•stawianie Świadectw
pracy pracounikom Centnłrn,
33) uystawianie pracownikom Centnłm skierowań na badarłia wstępne: okresowe i kontrolne,
badania z zakresu bhp,
34) prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem pracowników Centmm w środki
ochrony osobistej i inne z za_kresu bhp:
3 5) urydawame zaśxviadczeń o zatrudniemu i urynagrodzeniu:
36) zaopatrywanie Centrum w podstauowe czasopisma oraz inną lekturę fachową: materiały
biurowe:
3 7) zaopatrywanie Centrum w pieczęcie i prowadzenie ich rejestru:
38) prowadzenie rejestru skarg i wniosków upływających do Centrum,
39) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem młodocianych pracowników:
40) inne zadania •vvynikające z pełnionej ńunkcji zlecone przez dyrektora Centrum: w zakresie
zajmowanego stanoxviska oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami Centrum

oswiadczenia.pdf

(miejscowość, data)
(imię i nazwisko)
(miejsce zamieszkania)
(telefon kontaktowy e-mail)
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty ds.
księgowości budżetowej oraz obsługę monitora ekranowego.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam pekną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że nie byłam,'bykem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
(czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
(czytelny podpis)

kwestionariusz_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf

2.
3.
4.
5.
6.
7.
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Imię (imiona) i nazwisko —
Data urodzenia
Dane kontaktowe
ubiegajșą o
Wykształcenie ..
1 mk jej
stopień tytLN
Kwalifikacje zawodowe ...
lub Wl±y lub L_miejęmości,
' tym np. języków obcych, j.±y, obshga
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .
c)xesy u !olejnych
Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych .
data)
(podpis się o

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.•WE dotycząca danych
osobowych pozyskiwanych w niniejszej sprawie:
I) administratorem Pani,'Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu z siedzibą przy
ul. Kolonia I B, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bțdą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
na danym starmvisku, wyboru i zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze;
4) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych;
5) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
osobowych;
6) pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy i przez okres:
a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechoqy.vana jest w dokumentacji związanej
z naborem Kategoria archiwalna A,
b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole jako 5 najlepszych kandy•datów, za wyjątkiem oferty "branego kandydata, podlegają zniszczeniu
po 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru,
c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru;
7) przysługuje Pani.•PanL prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie;
8) przysługuje Pani.'Panu prawo dc cofnițcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) przysługuje Pani.•Panu prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie w przypadku
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobomch;
10) pozyskanie danych osobowych jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
21 listopada 2008 r _ o pracownikach samorządowych;
II) pozyskiwane dane osobowe nie podlegają zautomatyzTŃanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniL1
(data)
(podpis się o utrudnienie)

Informcje_dodatkowe.pdf

Informcje dodatkowe
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję powołaną przez Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w celu porównania danych zawartych w aplikacji z vvymogami
formalnymi określonymi w ogłoszeniu. W vvyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę
kandydatów: którzy spehliają vvymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani
kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmoxvy•
kwalifikacyjnej
Kandydat v.yłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłožyć :
oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopłe: świadectw pracy, dyplomów
i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały
dokumentów do wglądu),
informację z Krajowego Rejestru Karnego,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało niezawarciem umowy o pracę.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. kadrowo
admini stracyjnych"
Informacja o v.ynikach naboru będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www_ug_rzekun_net) oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Usług Wspólnych w
Zgodnie z art 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych dla
osób podejmujących po raz pienvszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których
mowa w aft. 2 umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niž sześć miesięcy. W
tym okresie organizuje się służbę przygotowawczą zgodnie z aft. 19 ustawy. Warunkiem
dalszego zatrudnienia jest pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

wyniki_naboru_kadrowo_administra_2024.pdf

Rzekuń, 5 kwietnia 2024 r.
Informacja o wyniku naboru
na stanowisko specjalisty ds. kadrowo administracyjnych
Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
informuje,
że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wyłoniona kandydatura
Pani Karoliny Borkowskiej zamieszkałej w Ołdakach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Karolina Borkowska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz zasobem wiedzy
do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. kadrowo administracyjnych. Spełniła
wszystkie wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu. Jednakże biorąc pod uwagę, brak
doświadczenia jako pracownik samorządowy bez służby przygotowawczej zostanie
zatrudniona jako podinspektor.
DYRFK OR
Centrurn
mgr ,
ryński