Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych na 2022 rok:

SWZ.pdf

za__.doSWZ.docx

Załącznik nr 1 do SWZ na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
OFERTA ………………………………………………
………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7a
07-411 Rzekuń
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dotyczącej zdania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu”
My/Ja niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….….
Adres siedziby Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….……………………….
REGON …………………………………………………………………….………………….. NIP ………………………………………………..…………………
Adres skrzynki ePUAP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel. ………………………………………………………………..………………, fax ………………………………………………………………………………...
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami SWZ, zgodnie z zapisami SWZ, na następujących warunkach
Część I – pieczywo cena netto ……………………….., słownie: ………………………………………..……………, VAT ………, słownie : …………………………………………., łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………………….…..;
Część II – produkty mleczarskie
cena netto ……………………….., słownie: ……………………………………..…………………, VAT ………, słownie : …………………………………………..………., łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………………………..;
Część III – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
cena netto ……………………….., słownie: …………………………………….…………………, VAT ………, słownie : ……………………………………………………., łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………………………..;
Część IV – różne produkty spożywcze
cena netto ……………………….., słownie: ……………………………….…………….…………, VAT ………, słownie : …………………………………………………., łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : …………………….……………..………..;
Część V – ryby mrożone, filety rybne
cena netto ……………………….., słownie: ………………………………………………..………, VAT ………, słownie : ………………………………………………….,
łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………….……………..;
Część VI – produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobnej
cena netto ……………………….., słownie: ………………………………………………..………, VAT ………, słownie : ………………………………………………….,
łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………….……………..;
Część VII – owoce i warzywa mrożone
cena netto ……………………….., słownie: ………………………………………………..………, VAT ………, słownie : ………………………………………………….,
łącznie cena brutto wynosi: ……… , słownie : ……………………………….……………..;
2. Czas reakcji na wymianę wadliwego produktu wynosi: …………….. godzin.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty, zapoznaliśmy sięz warunkami przetargu, z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli do dnia …………………
6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia (nazwa wykonawcy oraz zakres prac):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wartość lub procent części zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcą: ………………………………
8. Akceptujemy termin i formy płatności. 9. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie. 10. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr...........................................
11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. Czy wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe):
☐ Mikro przedsiębiorcą
☐ Małym przedsiębiorcą
☐ Średnim przedsiębiorcą
☐ Żadnym z powyższych 13. Dla celów zastosowania kryterium ceny informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać:
nazwę/nazwy (rodzaju) usługi lub towaru, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj.: ………………………………………………………………………………………
wskazać wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty podatku …………………………………………………………………………………………………………………………………
wskazania stawki podatku od towarów dla towaru lub usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie..................%.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 2 do SWZ na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
Zamawiający:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7a
07-411 Rzekuń
Wykonawca:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Rzekuń – Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu” oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzppodjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:
1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt III Specyfikacji Warunków Zamówienia: ☐ polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*
☐ nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*
*zaznaczyć właściwe Nazwa i adres podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Udostępniane zasoby:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualnei zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasób.
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
Załącznik nr 3 do SWZ na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
Zamawiający:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7a
07-411 Rzekuń
Nazwa i adres Wykonawcy/
Wykonawcy występującego wspólnie/
podmiotu udostępniającego zasoby*
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ISTNIENIA PODSTAW WYKLUCZENIA
(przekazuje wyłącznie podmiot, co do którego istnieją podstawy wykluczenia) Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu” oświadcza, że: Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. (spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki czynności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej) o ile ma zastosowanie.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasób o ile ma zastosowanie.
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4 do SWZ na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Rzekuń – Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu w trybie podstawowym z godnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) dotyczącej zadania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu”
Oświadczam(y), co następuje:
Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) NIE NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej, z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275).
Oświadczam(y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej, z innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275). Jednocześnie do niniejszego oświadczenia załączam dowody na to, że powiązania z innym(i) Wykonawcą(ami) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: punkt 2 wypełnić wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; gdy nie należy - pozostawić niewypełnione lub skreślić.
Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
................................, dn. ...........................................
UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

Za____czniki_do_OFERTY.ods

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ I
PIECZYWO
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Chleb zwykły krojony pszenny 500 g
3000
szt
0,00
0,00
0,00
2
Chleb razowy 500 g
1400
szt
0,00
0,00
0,00
3
Bułka wrocławska 300 g
800
szt
0,00
0,00
0,00
4
Bułka tarta 1 kg
30
kg
0,00
0,00
0,00
5
Bułka grahamka 50 g
5000
szt
0,00
0,00
0,00
6
Bułka maślana 80 g 3000
szt
0,00
0,00
0,00
7
Bułka pchełka 50 g
3000
szt
0,00
0,00
0,00
8
Chleb żytni 500 g
1000
szt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ II
PRODUKTY MLECZARSKIE
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Śmietana 30% tł. 1 l
2000
szt
0,00
0,00
0,00
2
Masło śmietankowe zawartość tł. 82-83 % 200 g
1000
szt
0,00
0,00
0,00
3
Twaróg półtłusty kostka 200 g
1200
szt
0,00
0,00
0,00
4
Ser żółty pełnotłusty, plastry 200
kg
0,00
0,00
0,00
5
Jogurt naturalny 165 ml
200
szt
0,00
0,00
0,00
6
Mleko spożywcze 3,2 % w 1 l
2000
l
0,00
0,00
0,00
7
Jogurt owocowy gratka 165 ml
2000
szt
0,00
0,00
0,00
8
Serek waniliowy 150 ml
200
szt
0,00
0,00
0,00
9
Serek kanapkowy do smarowania 150 g
100
szt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ III
PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Schab wieprzowy - 1 kg
400
kg
0,00
0,00
0,00
2
Łopatka wieprzowa b/ kości
800
kg
0,00
0,00
0,00
3
Karkówka wieprzowa b/ kości
200
kg
0,00
0,00
0,00
4
Udziec z indyka
300
kg
0,00
0,00
0,00
5
Filet z piersi indyka
200
kg
0,00
0,00
0,00
6
Kurczak świeży
200
kg
0,00
0,00
0,00
7
Parówki wieprzowe cienkie o zawartości nie mniej niż 70% mięsa
200
kg
0,00
0,00
0,00
8
Filet z piersi kurczaka
250
kg
0,00
0,00
0,00
9
Szynka wieprzowa wędzona 120
kg
0,00
0,00
0,00
10
Schab pieczony wieprzowy 120
kg
0,00
0,00
0,00
11
Polędwica drobiowa min. 70% mięsa w 1 kg
50
kg
0,00
0,00
0,00
12
Żeberka wieprzowe przykarczkowe
2000
kg
0,00
0,00
0,00
13
Polędwica wieprzowa wędzona
50
kg
0,00
0,00
0,00
14
Kiełbasa cienka min. 70% mięsa 1 kg
50
kg
0,00
0,00
0,00
15
Pasztet drobiowy op. 140 g
100
szt
0,00
0,00
0,00
16
Żeberka wieprzowe paski 1 kg
100
kg
0,00
0,00
0,00
17
Podudzia z kurczaka 700
kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ IV
RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Cukier biały kryształ 1 kg
500
kg
0,00
0,00
0,00
2
Cukier waniliowy 30 g
50
szt
0,00
0,00
0,00
3
Kakao ciemne sypkie 80 g 20
szt
0,00
0,00
0,00
4
Marmolada 500 g
40
szt
0,00
0,00
0,00
5
Kawa inka 150 g
20
szt
0,00
0,00
0,00
6
Herbata czarna ekspresowa op. 140 g
100
op.
0,00
0,00
0,00
7
Koncentrat pomidorowy 30% 5 l
60
szt
0,00
0,00
0,00
8
Kukurydza konserwowa 400 g (puszka)
50
szt.
0,00
0,00
0,00
9
Kwasek cytrynowy 20 g
100
szt
0,00
0,00
0,00
10
Ketchup 500 ml 30
szt
0,00
0,00
0,00
11
Majeranek torebka 20 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
12
Ocet jabłkowy 500 ml
20
szt
0,00
0,00
0,00
13
Kasza jęczmienna op. 1 kg
10
kg
0,00
0,00
0,00
14
Pieprz ziołowy torebka op. 20 g
1000
op.
0,00
0,00
0,00
15
Mąka ziemniaczana 1 kg
100
szt
0,00
0,00
0,00
16
Cukier puder 500 g
10
szt
0,00
0,00
0,00
17
Sos słodko–kwaśny 5l
30
szt
0,00
0,00
0,00
18
Sól morska 1 kg
200
kg
0,00
0,00
0,00
19
Ziele angielskie torebka 15 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
20
Liść laurowy torebka 12 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
21
Ryż 1 kg
100
kg
0,00
0,00
0,00
22
Mąka pszenna 1 kg
200
kg
0,00
0,00
0,00
23
Olej jadalny uniwersalny 1 l
400
szt
0,00
0,00
0,00
24
Kasza manna 1 kg
10
kg
0,00
0,00
0,00
25
Kasza gryczana jasna 1 kg
30
kg
0,00
0,00
0,00
26
Płatki kukurydziane 600 g 100
szt
0,00
0,00
0,00
27
Makaron wstążka 1 kg
500
szt
0,00
0,00
0,00
28
Kostka rosołowa 180 g
50
szt
0,00
0,00
0,00
29
Makaron świderki 1 kg
300
szt
0,00
0,00
0,00
30
Groszek konserwowy 400 g
30
szt.
0,00
0,00
0,00
31
Płatki ryżowe błyskawiczne 1 kg
30
szt
0,00
0,00
0,00
32
Herbata owocowa ekspresowa op. 45 g
2000
op.
0,00
0,00
0,00
33
Herbatniki 100 g
500
szt
0,00
0,00
0,00
34
Kisiel 58 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
35
Budyń 64 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
36
Wafle ryżowe 130 g
150
szt
0,00
0,00
0,00
37
Przyprawy oregano 10 g 100
szt
0,00
0,00
0,00
38
Przyprawa bazylia 10 g
100
szt
0,00
0,00
0,00
39
Papryka słodka mielona 20 g
100
szt
0,00
0,00
0,00
40
Zioła prowansalskie 10 g 50
szt
0,00
0,00
0,00
41
Proszek do pieczenia 30 g
10
szt
0,00
0,00
0,00
42
Woda niegazowana 6 l
400
szt
0,00
0,00
0,00
43
Woda niegazowana 0,5 l
500
szt
0,00
0,00
0,00
44
Drożdże piekarnicze 100 g
20
szt
0,00
0,00
0,00
45
Czekolada gorzka 100 g
40
szt
0,00
0,00
0,00
46
Rodzynki 100 g
50
szt
0,00
0,00
0,00
47
Ciastka zbożowe 200 g
500
szt
0,00
0,00
0,00
48
Krokiety z mięsem nie mrożone op. 1 kg
500
kg
0,00
0,00
0,00
49
Naleśniki z serem nie mrożone op. 1 kg
300
kg
0,00
0,00
0,00
50
Majonez 500 ml
20
szt
0,00
0,00
0,00
51
Dżem owocowy 280 ml
100
szt
0,00
0,00
0,00
52
Pieprz naturalny 20 g
200
szt
0,00
0,00
0,00
53
Pierogi z serem nie mrożone op. 1 kg 500
kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ V
RYBY MROŻONE, FILETY RYBNE
Lp.
Nazwa produktu
suma
jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Filet z miruny 1 kg mrożony (nie więcej niż 4% glazury)
400
kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ VI
PRODUKTY ROLNICTWA, HODOWLI, RYBOŁÓWSTWA, LEŚNICTWA I PODOBNE
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Pietruszka 300
kg
0,00
0,00
0,00
2
Marchewka 1000
kg
0,00
0,00
0,00
3
Seler korzeń
300
kg
0,00
0,00
0,00
4
Por 50
kg
0,00
0,00
0,00
5
Kapusta kwaszona 120
kg
0,00
0,00
0,00
6
Kapusta biała
100
kg
0,00
0,00
0,00
7
Kapusta czerwona 50
kg
0,00
0,00
0,00
8
Buraki 500
kg
0,00
0,00
0,00
9
Rabarbar 50
kg
0,00
0,00
0,00
10
Kapusta Pekińska
100
kg
0,00
0,00
0,00
11
Kalafior świeży
100
szt
0,00
0,00
0,00
12
Papryka świeża 30
kg
0,00
0,00
0,00
13
Szczypior - pęczek
50
szt
0,00
0,00
0,00
14
Koper - pęczek
50
szt
0,00
0,00
0,00
15
Natka pietruszki – pęczek
40
szt
0,00
0,00
0,00
16
Cebula 30
kg
0,00
0,00
0,00
17
Ogórek świeży 200
kg
0,00
0,00
0,00
18
Ogórek kiszony 500
kg
0,00
0,00
0,00
19
Pieczarki 150
kg
0,00
0,00
0,00
20
Fasola 100
kg
0,00
0,00
0,00
21
Groch 100
kg
0,00
0,00
0,00
22
Czosnek główka
30
szt
0,00
0,00
0,00
23
Ziemniaki 10000
kg
0,00
0,00
0,00
24
Jabłka 1000
kg
0,00
0,00
0,00
25
Banany
600
kg
0,00
0,00
0,00
26
Brzoskwinie
100
kg
0,00
0,00
0,00
27
Nektarynka 100
kg
0,00
0,00
0,00
28
Pomarańcza 400
kg
0,00
0,00
0,00
29
Mandarynka 400
kg
0,00
0,00
0,00
30
Arbuz 100
kg
0,00
0,00
0,00
31
Kiwi 50
kg
0,00
0,00
0,00
32
Truskawki
40
kg
0,00
0,00
0,00
33
Śliwka
100
kg
0,00
0,00
0,00
34
Gruszki 20
kg
0,00
0,00
0,00
35
Cytryna 10
kg
0,00
0,00
0,00
36
Winogrona
100
kg
0,00
0,00
0,00
37
Rzodkiewka pęczek
50
szt.
0,00
0,00
0,00
38
Sałata 500
szt
0,00
0,00
0,00
39
Pomidor 500
kg
0,00
0,00
0,00
40
Brokuł
280
szt.
0,00
0,00
0,00
41
Jaja kurze rozmiar L gat. 1
1000
szt.
0,00
0,00
0,00
42
Jaja kurze rozmiar L gat. 2
2000
szt
0,00
0,00
0,00
43
Miód naturalny wielokwiatowy słoik 0,9 kg
200
szt
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY CZĘŚĆ VII
OWOCE I WARZYWA MROŻONE
Lp.
Nazwa produktu
Suma
Jednostka miary
Cena jednostkowa netto
Wartość netto (kolumna 3x5)
Stawka VAT
Cena jednostkowa brutto
Wartość brutto (kolumna 3x8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Mrożona wiśnia 50
kg
0,00
0,00
0,00
2
Mrożona truskawka
50
kg
0,00
0,00
0,00
3
Mrożona marchew, kostka
200
kg
0,00
0,00
0,00
4
Mrożony kalafior
50
kg
0,00
0,00
0,00
5
Mrożony brokuł
50
kg
0,00
0,00
0,00
6
Mrożona czarna porzeczka 100
kg
0,00
0,00
0,00
7
Mieszanka kompotowa - mrożona
300
kg
0,00
0,00
0,00
8
Mieszanka warzywna mrożona
150
kg
0,00
0,00
0,00
9
Mrożona malina 100
kg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podpis i pieczęć wykonawcy

og__oszenie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu”
EKCJA I - ZAMAWIAJĄC
I. I Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samcxizielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowa 7a
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy 07-411
1.5.4.) Województwo:
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 297617379
1.5.8.) Numer faksu: 297617379
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I .5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzekun.przedszkolowo.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
I. 7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
EKCJA I - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu"
2.4.) Identyfikator postępowania: oclds-148610-99a448a1-5c12-1 lec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer 2021/BZP
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13 15:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 0 których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III - UDOST PNIANIE DOKUMENT ZAM WIENIA I KOMUNIKACJA
3.1 .) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://rzekun.przedszkolowo.pl/plan-zamowien-publicznych-
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani Są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 _ Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnienie wyjątków określonych w ustawie
pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
roku o świadczeniu usług elektroniczną (Dz_lJ. z 2020 r. 344).
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywała się poprzez miniPortal, który
dostępny jest adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePlJAP, dostępny pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztę elektroniczną zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów, lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania odpowiednio na ePlJAP (oferty) lub na pocztę elektroniczną (dokumenty,
które nie muszą być przekazywane na ePUAP).
Identyfikator postępowania dla przedmiotu postępowania (ID generowany przez miniPortal) dostępny
jest na Liście wszystkich .tępowań na miniPortalu.
Sposób sporządzania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nłe
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
EX)lski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu z siedzibą: Nowa 7a, 07-411 Rzekuń. Z administratorem
danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem teł. 29 7617379 na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
danych.
Administrator wyznaczył Andrzeja Rybus - Tołłoczko jako InsvAtora Ochrony Danych osobowych, z
którym można się kontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwłązanych z przetwarzaniem danych.
Cele i przetwarzania.
Dane osotM)we Są przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego. Dane będą przetwarzane
na podstawie: art. 6 ust.l lit. c) RODO w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 1129 ze zm.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych będą Jednostki administracji publicznej sprawujące nadzór i kontrolę nad
działalnością Administratora, podmioty Obsługę prawną i informatyczną Administratora
oraz osoby i pcxjmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja z postępowania w oparciu 0 art.
74 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAM WIENIA
4. I .l. ) Przed wszczęciem przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSRz.26.1-2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1 .l I Zamawiający ogranicza części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe się do przedmiotu zamówienia:
Część I
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - pieczywo
4.2.6.) Główny kod cpv: 15811000-6 - Pieczywo
4.2.8.) Zamówienie Obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Informacja_z_otwarcia.pdf

Rzekuń, 21.12.2021
znak sprawy PSRz_261202f
Dotyczy zamóWenia publicznego prowadzonego w trybie
pMlstawowym bez przeprowadzenia zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) pn: Sukcesywna dostawa
anykulów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu".
Informacja z otwarcia ofert
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie alt.
222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. Lb z 2021 r. poz
1129 z póżn_ zm.) zwaną dalej „ustawą", przedstawia informacje z otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 _ 12.2021 r., o godzinie 1230 i zostały otwarte następujące oferty
Dla części I zamówienia — Pieczywo:
Numer
oferty
Nazwa imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności gow)darczej
wykonania
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
oferta została otwarta
Zakład Produkcyjno — Handlowy S.C.
Stanisław i Agnieszka Ponichtera,
zamówienia w złotych
27 728,40
Białebłoto — Kobyla IA, 07-210 Oługosłodło
Anna Jamutowska Sklep SIM)žwłczo — Przemysłowy,
40 713,75
ul Komłika 18, 07-411 Rzekuń
Zakład Piekarniczo — Cukierniczy „MAJER" Wojciech
29 421 u
Rurka, ul. Miła 4, 07-405 Troszyn
Dla części II zamówienia — mleczarskie:
Numer
oferty
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej
wykonania
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
zamowłenła
oferta została otwarta
Hurt — Detal Art Spoż -Rolne Anna Siekierko,
53 056,oo
ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Anna Jarnutowska Sklep Spożywczo — Przemysłowy,
73 951,50
ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń
Dla części III zamówienia — Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne:
Numer
oferty
Cza reakcji
Czas reakcji
Czas reakcji
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej
"konania
albo miejsce zamieszkania "konawcy, którego
zamowłen ła
oferta została otwarta
Anna Jamutowska Sklep Spožnvczo — Przemysłowy,
80 120,25
ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń

Dla części IV zamówienia — Różne produkty spożywcze
Numer
oferty
Nazwa imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności
wykonania
albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
zamowłenła
oferta została otwarła
Hurt — Detal Art Spož-Rolne Anna Siekierko,
46 549,00
Szpitalna 24, 18-2ff) Wysokie Mazowieckie
Anna Jamutowska Sklep Spožy,vczo — Przemysłowy,
41 154,81
Kopernika 18, 07-411 Rzekuń
Dla części V zamówienia — Ryby mrożone: filety rybne:
Numer
oferty
Czas reakcji
Czas reakcji
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej
"konania
albo miejsce zamieszkania "konawcy, którego
zamowłen ła
oferta została otwarta
Hurt — Detal Art. Spož-Rolne Anna Siekierko,
10 080,oo
Szpitalna 24, 18-2ff) Wysokie Mazowieckie
Anna Jamutowska Sklep Spožy,vczo — Przemysłowy,
11 760,00
Kopernika 18, 07-411 Rzekuń
Dla części VI zamówienia — Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne:
Numer
oferty
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności
wykonania
miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
zamowłema
oferta została otwarta
Anna Jarnutowska Sklep Spożywczo — Przemysłowy,
64 311,45
ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekui
Dla części VII zamówienia — Owoce i warzywa mrożone:
Numer
oferty
Czas reakcji
Czas reakcji
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
Cena brutto
miejsce prowadzonej działalności gow)darczej
wykonania
miejsce zamieszkania wykonawcy, którego
zamowłenła
oferta została otwarta
Hurt — Detal Art. Spož-Rolne Anna Siekierko,
g 821,00
Szpitalna 24, 18-2ff) Wysokie Mazowieckie
Anna Jamutowska Sklep Spožy,vczo — Przemysłowy,
16 416,75
Kopernika 18, 07-411 Rzekuń

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Rzekuń, 29.12.2021
znak sprawy PSRz_261202f
Dotyczy zamóWenia publicznego prowadzonego w trybie
pMlstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z aft. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm) pn: Sukcesywna dostawa
anykulów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu", na 7 części.
Informacja o najkorzystniejszej oferty
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie alt.
253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz
1129 z póżn_ zm.) zwaną dalej „ustawą", przekazuje następujące informacje:
1. Najkorzystniejsza oferta: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria
wyboru ofert określone w SWZ (cena
60% oraz czas reakcji —
40%), w prowadzonym
postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
1) Dla części I zamówienia — Pieczywo: Zakład Produkcyjno — Handlowy S.C. Stanisław i Agnieszka
Ponichtera, Bialebloto — Kobyla IA, 07-210 Długosiodło
2) Dla części II zamówienia — Produkty mleczarskie: Hurt — Detal AŃ. Spož.-Rolne Anna Siekierko, ul.
Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
3) Dla części III zamówienia — Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne nie została wybrana
oferta
4) Dla części IV zamówienia — Różne produkty spožwcze: Hurt — Detal Aft. Spoż.-Rolne Anna
Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-2(N) Wysokie Mazowieckie
5) Dla części V zamówienia — Ryby mrożone, filety rybne: Hurt— Detal Art. SIM)ż.-Rolne Anna Siekierko,
ul. Szpitalna 24, 18-2(N) Wysokie Mazowieckie
6) Dla części VI zamówienia — Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne: nie
została wybrana oferta
7) Dla części VII zamówienia — Owoce i warzNa mrożone: Hun — Art. Spoż—Rolne Anna
Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-2(N) Wysokie Mazowieckie
2. Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełniają warunki udziału w postepowaniu, nie podlegają
wykluczeniu, a ich oferty nie odrzuceniu, ofefty są zgodne z SWZ i są najkorzystniejsze
względem przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert
3. Złożone oferty: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu złożono 4 oferty
4. Podpisanie umowy: Działając na podstawie art 308 ust 2 ustawy Zamawiający informuje, że zawarcie
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niž 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o najkorzystniejszej ofert%
5. Oferty Mrzucone, wykluczone: Zamawiający informuje, że wykluczono z Wykonawcę: Anna
Jarnutowska Sklep Spožwvczo — Przemysłowy, ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń i odrzucono złożoną przez
Wykonawcę ofertę.
6. Uzasadnienie wykluczenia, Mrzucenia:
1) Wykonawca Anna Jarnutowska Sklep Spożywczo — Przemysłowy, ul. Kopemika 18, 07411 Rzekuń, został
wykluczony z postepowania na podstawie art log ust 1 pkt 8 ustawy. Wykonawca nie był w stanie przedstawić
wymaganych środków dowodowych wskazanych w SWZ: V. Oświadczenia i dokumenty, jakie

zobowiązani są dostarczyć WWkonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz
wykazania braku wykluczenia (podmiotowe środki ust 5 pkt 2
2) Oferta Wykonawcy: Anna Jamutowska Sklep Spožwvczo — Przemysłowy, ul. Kopemika 18, 07-411 Rzekuń
została odrzucona na podstawie art 226 ust 1 pkt 2 lit a) i b). Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę
Wykonawcy ze względu wykluczenie Wykonawcy i niespełnianie warunków udziału w
Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części l:
Lp.
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania
"konawcy, którego oferta została wybrana
Zakład Produkcyjno — Handlowy S C
Stanisław i Agnieszka Ponichtera,
Białebłoto — Kobyla IA, 07-210 Długosiodło
Zakład Piekamiczo — Cukiemiczy „MAJER*
Wojciech Rurka: ul. Miła 4, 07-405 Troszyn
Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert
Czas reakcji
56,55
Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części II:
Lp.
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania
"konawcy, którego oferta została vvybrana
Hurt — Detal Art Spoż -Rolne Anna
Siekierko, ul. Szpitalna 24, Wysokie
Mazowieckie
Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert
Czas reakcji
Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części IV:
Lp.
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania
"konawcy, którego oferta została wybrana
Hurt — Detal Art Spoż -Rolne Anna
Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
Punktacja przyznana ofertom
m oce ofert
Czas reakcji
Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części
Lp.
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania
"konawcy, którego oferta została vvybrana
Hurt — Detal Art Spoż -Rolne Anna
Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert
Czas reakcji
Zestawienie zdobytych punktów w poszczególnych kryteriach w części VII:
Łączna
punktacja we
wszystkich
kryteriach
Łączna
punktacja we
wszystkich
kryteriach
Łączna
punktacja we
wszystkich
kryteriach
punktacja we
wszystkich
punktacja we
wszystkich
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub
miejsce prowadzonej działalności
Lp.
gospodarczej albo zamieszkania
"konawcy, którego oferta została vvybrana
Hurt — Detal Art Spoż -Rolne Anna
Siekierko, Szpitalna 24, 18-200 1A'Vsokie
Mazowieckie
Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert
Czas reakcji

Og__oszenie_o_wyniku_post__powania.pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu”
EKCJA I - ZAMAWIAJĄC
I. I Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
I .4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowa 7a
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07-411
I .5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 297617379
1.5.8.) Numer faksu: 297617379
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzekun.przedszkolowo.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://rzekun.przedszkolowo.pl/plan-zamowien-publicznych-
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 .) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
artykułów spożywczych dla Samorządowego w Rzekuniu"
2.4.) Identyfikator postępowania: 0-99a448a1 &12-1 lec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012311/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 13:48
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem 0
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312716/01
EKCJA III - TRYB UDZIELENIA ZAM ENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1 .) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie
pcxistawowyrn na FX)dstawie: art. 275 pkt I ustawy
EKCJA - PRZEDMIOT ZAM WIENIA
4.1 Numer referencyjny: PSRz.26_12021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego Nie
4.3.) Wartość zamówienia: PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
Część 1
4.5.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - pieczywo
4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo
4.5.5.) Wartość części: 20000,00 PLN
Część 2
4.5.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - produkty mleczarskie
4.5.3.) Główny kod cpv: 15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.5.5.) Wartość części: 45714,29 PLN
Część 3
4.5.1 .) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i mięsne
4.5.5.) Wartość części: 82857,14 PLN
Część 4
4.5.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV - różne prcxiukty spx)żywcze

4.0.ó.) Ołowny Koa upv: - Nozne proau«y spozynvvcze
4.5.5.) Wartość części: 43809,52 PLN
Część 5
4.5.1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V - ryby mrożone, filety rybne
4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
4.5.5.) Wartość części: 13333,33 PLN
część 6
4.5.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI - produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4.5.3.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, leśnictwa i
4.5.4.) Dodatkowy kod cpv:
03142500-3 - Jaja
4.5.5.) Wartość części: 61904,76 PLN
Część 7
4.5.1. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VII - i warzywa mrożone
4.5.3.) Główny kod CPV: 15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone
4.5.5.) Wartość części: 8571 PLN
EKCJA V ZAKO CZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
EKCJA V ZAKO CZENIE POST POWANIA dlacz ści
5.1 Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem
Postępowanie/czešć zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1
6.1 Liczba otrzymanych Ofert lub wniosków: 3
6.1.1 Liczba otrzymanych ofert wariantowych: O
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba Ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: O
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: O
6.1.6.) Liczba Ofert odrzuconych, w tym liczba Ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: I


Adres strony postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ac65737-3892-4217-a429-838f5bf871ef