Urząd Gminy w Rzekuniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-07-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełnienia wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (import ze starszej wersji strony internetowej).
 • Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (import ze starszej wersji strony internetowej).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-26.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Majewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 64320 33 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Rzekuniu

Adres

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jest pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem oraz przy budynku od ul. Ogrodowej.

Wejście do budynku

 • Wejście jest od ul.Kościuszki na poziomie gruntu z jednym stopniem oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na wielu poziomach w układzie dwukondygnacyjnym z piwnicą.
 • Korytarze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na kondygnację możesz się dostać za pomocą schodów oraz windy.

Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Adres

ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsce parkingowe jet pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsce parkingowe znajdują się przed budynkiem od strony ul. Ostrowskiej.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu z dwoma schodkami.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na drugiej kondygnacji (Centrum Usług Wspólnych, Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu).
 • Pomieszczenia znajdują się na trzeciej kondygnacji (Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu).
 • Korytarz jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.