Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 20.09 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu niektórych źródeł ciepła tj. pelet drzewny. drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, albo skroplony gaz LPG, olej opałowy przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy.

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.Zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5 cyt. ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Termin końcowy mija 30 listopada. Dodatek dla domostw ogrzewanych drewnem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy.  Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (papierowo) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.45
Wzór wniosku: skan_ops_04808320220929063848.pdf
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Skrócona instrukcja v,evpełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. pola wyboru należy zaznaczać lub
ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA n
I) Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na zamieszkania
osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę tego dodatku.
CZĘŚĆ 1
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
l. Dane osoby fizycznej składającej wmiosek, zwanej dalej „wnioskodawcą".
DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię (imiona)
03. O
02. Nazwisko
04. Numer PESEL
OS. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
2) Należy wypełnić przypadku. gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 31
01. Gmina / dzielnica
02. Miejscowość
04. Numer domu 05. Numer mieszkania 06. Nr telefonu 41
03. ulica
Kod pocztowy
07. Adres poczty elektronicznej 4)
S) Adresem miejsca zamieszkania last adres gospodarstwa domcnvggo, ktôrego głownym źródłem cieple jest wskazane
w niniejszyrn Wniosku.
4) Dane nieobowiezkcwe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana o wypłacie dodatku dla gospodarstw
dCH•nowych z tytułu wykorzystywania niektórych ciepła
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO.KREDYTOWEJ,
NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA
NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 5)
01. Numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
02. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo•kredytowej
5) Należy wypełnił w przypadku Chęci Otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych Ciepła
w przalowu na rachunek bankowy albo rachunek w kasie OszczędnoSci0WO-kredyłowej.
2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:
jednoosobowa wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnianiem wnioskodawcy:
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. przez gospodarstwo domowe
rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą gospodarujaczt (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę
fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią
zamieszkujące gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych Źródeł ciepła wypłaca Siq na wniosek jednej
z wyżej wymienionych osób.
24 44 OPS 01

W gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą
61 Należy wprowadzić dane wszystkich osób W skład gospodarstwa — z liczb. Wskazaną p-OWYżCi. W pr"pedku
gdy dotyczy domowego niż 8 osób, formularz obejmujący dane kolejnych
członków gospodarstwa dom
o skod
1. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię {imiona}
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
2. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzajacego tożsamość
3. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)
4. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
5. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
6. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04, Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)
7. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02, Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 71
8. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)
03. Numer PESEL
02. Nazwisko
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 7)
7) wypoiniĆ w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

3. Informacja dotycząca Źródeł Ciepła 8}
Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. I ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 438, z późn. zm.),
jedno z następujących źródeł:
RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO ŹRÓDLA wybrać jeden rodzaj)
Kocioł na paliwo stale 91
Kominek
Koza
Ogrzewacz powietrza
Trzon kuchenny
Piecokuchnia
Piec kaflowy na paliwa Stale
Kocio' gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
91
Kocioł olejowy
8) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców. których gospodarstwo domowo wykorzystuje urządzenia OkreMon• jako
żrOdIo cieple oraz pod warunkiem, że to żrôdlc ciepła zostało zg'oszone łub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków
do dnia II Sierpnia 2022 po tym dniu W przypadku głównych ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy
do centralnej ewidencji emisyjno*ci budynków.
RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA (należy wybrać jeden
pelet drzewny
Drewno kawałkowe
Inny rodzaj biomasy:
Gaz skroplony LPG
Olej opałowy
9) Należy zaznaczył także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną siet ciepłownicze, obs'ugiwaną z kotła
zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym
gazam LPG albo kotła na olej opalowy. W tym przypadku do wniosku nałoży załączył oswiadczenie waściciela lub zarządcy budynku
o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zg'oszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjnoSci budynków.
10) Za gaz Skroplony LPG rozumie Się mieszaniną gazów: propanu i butanu. uzyskania dodatku dla gazu skroplonego
obejmuje WĐąCZnie Ze Zbiornika Skroplonego LPG dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym
tym gazem. w szczególnosci: gaz ziemny dystrybuowany slecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz
z butli gazowej.


  • Czas wytworzenia: 18-04-24 23:20
  • Czas udostępnienia: 18-04-24 23:20

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2