Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła(Dz. U. 2023 poz. 2760) od  1 stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (Świadczenia rodzinne) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób, 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga:
Jednocześnie tut. Ośrodek informuje, iż  Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór wniosku w załączeniu WniosekoPrzynzanieDodatkuOslonowego.pdf , Klauzula-dodatek-oslonowy-RODO.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek osłonowy
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzamem danych osobouych 1 w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, tzw. „RODO” infor:nujemy, że:
2
3
4
5
6
7
8
9
Administratorem Pani'Pana danych osobołvych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu z
siedzibą pod adresem: ul. Kolonia lb, adres e-mail: teL 29 643 20 80
W celu prawidłowego przetwarzania danych został powołany Inspektor ochrony danych: z który•m
można się skontaktować poprzez przesłanie zapytania na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzekuniu jw. lub poprzez e-mail:iodo@aflaro pl
Przetwarzanie Pani'Pana danych osobowych odbnva się w celu ustalenia prawa do dodatku
osłonowego, ustalania jego uysokości i wypłacania na podstawie aft. 6 ust. 1 lit. c, e RODO — tj.
przetwarzanie jest niezbędne do xvypełnienia obowiązku praivnego ciążącego na Administratorze
uynikającego z realizacji przepisów ustav.y z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłononym oraz
przetwarzanie jest niezbędne do v.ykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicmej pov.'ierzonej administratorox•.i.
Wnioskowanie o dodatek osłonovvy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osoboxvych nie jest
obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek Niepodanie
danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
Pani•Pana dane będą przechov.y,vane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez
okres wymagany kategorią archiwalną BIO tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku
zakończenia Państwa sprawy.
Odbiorcami Państwa danych osobovvych mogą być m_in: operator pocztowy, bank, podmiot
świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i irmi odbiorcy legitymujący się
podstawą prawną w pozyskaniu danych osobołvych_ Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można
uzyskać kontaktując się z Administratorem.
Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
W związku z przetłvarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących
uprawnień- prawa dostępu do danych osobonych; prawo do żądania sprostowania danych osobov.ych;
prawo do usunięcia danych osobołvych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania: dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem: dane osobowe muszą być usunięte w celu v.ywiązania
się z obowiązku xvynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobouych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobouych2 przetwarzanie danych jest niezgodne z a osoba, której dane doȚczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje juž danych dla
swoich celów.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobov.ych przysługuje prawo Mniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
10. W oparciu o Pani.'Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących uynikiem profilowania.

, Oswiadczenie_o_mozliwosci_odebrania_informacji_o_przyznaniu_dodatku_oslonowego.pdf
Miejscowość.. .
OŚWIADCZENIE
O MOŻLIWOŚCI ODEBRANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU DODATKU
OSŁONOWEGO
Ja niżej podpisany .
oświadczam, że nie wskazałem/łam adresu poczty elektronicznej we wniosku o
wypłatę dodatku osłonowego i zostałem/łam pouczonyia o możliwości odebrania
informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie organu, tj. w
(czytelnie imię i nazwisko)

 • Czas wytworzenia: 16-07-24 05:01
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 05:01

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2