Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu uprzejmie informuje, iż od dnia 17 sierpnia 2022 roku przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:

 • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
 • tradycyjnie (papierowo) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.45

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 • wniosek_o_dodatek_weglowy_wersja_edytowalna.odt
  WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
  UWAGA!
  Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).
  Skrócona instrukcja wypełniania:
  Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X . ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO1)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………..
  1) Dodatek węglowy wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego. CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
  DANE WNIOSKODAWCY
  Imię (imiona)
  ………………………………………………………………………….………………………………………..
  Nazwisko
  …………………………………………………………………………………….……………………………..
  Obywatelstwo
  …………………………………………………………………………………….……………………………..
  Numer PESEL
  05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
  Gmina / dzielnica
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Kod pocztowy
  -
  Miejscowość
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Ulica …………………………………………………………………………………………………………..
  Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu3) 07. Adres poczty elektronicznej3)
  ……………………………………………………………………………………………………………
  3)Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku węglowego.
  NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU WĘGLOWEGO4)
  Numer rachunku
  Imię i nazwisko właściciela rachunku
  …………………………………………………………………………………………………………..
  4) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku węglowego w formie przelewu na rachunek płatniczy. Przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
  Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest: jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….)
  Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
  5)W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Nazwisko
  …………………………………………………………………………………………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Nazwisko
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Nazwisko
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Nazwisko
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Nazwisko
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  Imię (imiona)
  ……………………………………………………………………………………..………..……………………..
  Nazwisko
  ……………………………………………………………………………………..……..………………………..
  Numer PESEL
  04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)
  …………………………………………………………………………………………………………..
  6) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
  Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe7)
  Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe8),
  kominek
  koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa,
  piec kaflowy na paliwo stałe
  – zasilane paliwami stałymi9), zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)10).
  7) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  8)Należy zaznaczyć także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  9) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
  10) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
  4. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w:
  budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,
  budynku wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zainstalowanego w innym budynku11)
  11) Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła
  (zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub
  węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku
  lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW,
  dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
  termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie
  należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. CZĘŚĆ II
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że: – osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego, – wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
  - gospodarstwo domowe nie korzysta/nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477 i 1692) ˡ².
  12) Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu
  paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia
  6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla
  gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za
  tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 1) ………………………………………………………………………………………………………
  2) ………………………………………………………………………………………………………
  3) ………………………………………………………………………………………………………
  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  ………………………………………………………………………………
  (miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy)
  Rzekuń, dnia……………………….
  ………………………………….
  …………………………………. (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) Oświadczenie
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych przeze mnie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń ul. Kolonia 1B
  Numer telefonu lub adres e-mail jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z ustaleniem uprawnień do dodatku węglowego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.
  Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, natomiast podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Odmowa podania tych danych wiąże się z brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia, jeśli są błędne lub nieaktualne.
  …………………………………. ………………………………
  podpis osoby przyjmującej oświadczenie podpis osoby składającej oświadczenie
 • wniosek_o_wyplate_dodatku_weglowego.pdf
  WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO
  UWAGA!
  Informacje prze(lstawione we wniosku o wypłatę dodatku
  węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnei za
  składanie fałszywych oświadczeń — zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 dodatku węglowym (Dz. U. POZ. 1692).
  instrukcja wypełnienia;
  1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
  2. Poln wyboru należy zaznaczać
  ORGAN, DO K•róREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU
  WĘGLOWEGO n
  Dodatek albo prezydełg miast. względu na anby
  fiz}.j składaj. o wyp
  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1 JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  t. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą".
  DANE WNIOSKODAWCY
  CI. (imiona)
  02.
  03. Obywate
  04. Numer PESEL

  05. i numer dokumentu tożsamośŕ2'
  w gdy osoba nie PESEL
  ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
  O amina I
  Kod po
  02. MiejscowoŚĆ
  03 Ulica
  04. Nr domu
  OS. Nr mieszkania
  06. Nr telefonu”
  Adres poczty
  D. W adresu niego O
  NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA
  DODATKU WĘGLOWEGO"
  01 _ rachunku
  02, Imię i nazwisko rachunku
  NaEiy w ehșei w
  także lub
  rachunek
  2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe
  wnioskodawcy
  jednoosobowe z uwzględnicniem .
  Dennieja gospodarstwa zgodnie z 2 2 ustawy z dnia S sierpnia 2022 f. o dodatku
  wgglovym twm•zy fizyczna o dodatku
  samotnie zamieszkująca i domowe albo osobn
  składajFa wniosek o przyznanie węglowcso Oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione
  w faktycznym zwiezku, wspólnic z nią i gospodarujące

  W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą":
  W przyłndku g5• d0G--awcga wiskszej niż 6 dodać
  Obejmujący dnnc kolejnych
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  01, Imię (imiona)
  02 Nazwisko
  PESEL
  04. Seria i dokumentu Stwierdzającego
  Należy w przypadku. Wy
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  01. Imię (imiona)
  02.
  03. Numer PESEL
  04. i numer dokumentu stwierdzającego
  Nuk!ży wypcEnić w gly
  PESEL
  DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  03. Numer PESEL
  04. Seria i dokumentu tożsamość'
  Należy gdy osoba PESEL.
  DANE OSOBY WCHODZĄCF„J W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  01. Imię (imiona)
  02. Nazwisko
  03. Numer PESEL

 • oswiadczenie_rodo.pdf
  Rzekuń, dnia.... ..... ..... ............
  1
  Oświadczenie
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych przeze mnie moich danych
  osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/46,'WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w zbiorze danych osobovvych prowadzonym przez:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń ul. Kolonia IB
  Numer telefonu lub adres e-mail jest przetwarzany w celu kontaktu w sprawach związanych ze
  złożonym wnioskiem. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych
  z ustaleniem uprawnień do dodatku węglowego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 20221.
  o dodatku węglowym.
  Podanie danych przetwarzanych na podstawie jest dobrowolne, natomiast
  pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Odmowa podania tych danych
  wiąże się z brakiem możliwości jego rozpatrzenia.
  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych
  osobowych oraz prawo ich poprawienia, jeśli są błędne lub nieaktualne.
  o "by pny=žcej
  po Madającej


 • Czas wytworzenia: 24-04-24 04:11
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 04:11

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2