Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę "opasek bezpieczeństwa" - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców gminy Rzekuń w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Treść ogłoszenia: Zapytanie_ofertowe.pdf

ops.252.1.2022
(znak pisma)
Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty 130 1)Cn złotych
Rzekuń, 09.06.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych
(kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129).
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza do składania ofert.
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń teł. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22
Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
Strona internetowa: www.rzekun.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Przedmiot zamówienia
Dostawa „opasek bezpieczeństwa"- urządzeń do świadczenia usługi opieki na cmeg}ość na rzecz
osób starszych — mieszkańców Gminy Rzekuń w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi
obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum
monitoringu" - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na
rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej — 3 warianty:
1. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 10 osób
2. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 15 osób
3. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 20 osób
III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
1) Stan urządzenia - fabrycznie nowe;
2) Materia} wykonania - części opaski mające kontakt z skórą - antyalergiczne;
3) Rodzaj zapięcia- jak najłatwiejsze, z możliwością regulacji długości paska;
4) Identyfikacja urządzenia- opaska musi posiadać indywidualny i niepowtarzalny numer seryjny
lub numer IMEI;
5) Opaski powinny dysponować co najmniej trzema funkcjami z niżej wymienionych:
a) przycisk bezpieczeństwa — sygnał SOS;
b) detektor upadku;
c) czujnik zdjęcia i założenia opaski;
d) lokalizator GPS;
e) funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami;
f) funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja);

6) Komunikaty głosowe opasek bezpieczeństwa powinny:
a) być formułowane w języku polskim;
b) informować o włączeniu i wyłączeniu opaski,
c) informować o konieczności naładowania baterii w opasce;
7) Wymagania dotyczące baterii opasek bezpieczeństwa:
a) czas działania opaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika (jak np.
wykonywanie połączeń) - minimum 48 godzin;
b) żywotność baterii na oferowanym poziomie co najmniej 2 lata;
c) czas jednego pełnego ładowania opaski nie dłużej niż 4 godziny,
d) każda opaska musi posiadać ładowarkę sieciową przystosowaną do użytkowania w polskiej sieci
energetycznej (230 V) oraz w gniazdkach używanych w Polsce (typ C lub E).
e) minimalny czas pracy w trybie ciągłym: 48 godzin
f) żywotność baterii co najmniej 2 lata
g) opaska wyposażona w monitoring zużycia baterii, przypominając użytkownikowi o konieczności
naładowania urządzenia
8) Sexis i gwarancja opasek bezpieczeństwa:
a) urządzenia muszą być serwisowane przez Wykonawcę lub działające na jego zlecenie;
b) gwarancja producenta opaski nie może obejmować okresu krótszego niż 24 miesiące od daty
odbioru urządzenia przez użytkownika;
c) opaski bezpieczeństwa muszą być wolne wad fizycznych i prawnych i z tego tytułu
Wykonawca odpowiadać będzie względem Zamawiającego na zasadach opisanych w Kodeksie
cywilnym.
d) Gwarancja opasek bezpieczeństwa obejmować będzie wszelkie awarie / nieprawidłowe
urządzenia niewynikające z winy Zamawiającego lub użytkownika urządzenia;
e) Wykonawca zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych
napraw gwarancyjnych, zgłoszonych wad technicznych i innych problemów zgłoszonych przez
użytkowników, a związanych z normalną eksploatacją urządzeń;
9) Warunki wymiany opasek bezpieczeństwa przez Wykonawcę oraz zasady zaLkwnienia przez
Wykonawcę opasek zastępczych:
a) Zamawiający będzie mógł żądać Wykonawcy wymiany opaski bezpieczeństwa na nową, na
koszt Wykonawcy, w przypadku wystąpienia trzech awarii tej samej opaski w okresie realizacji
przedmiotu umowy;
b) wszystkie czynności sełwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji
(w przypadku, gdy producent opasek bezpieczeństwa wymaga ich okresowego dokonywania celem
prawidłowej eksploatacji) będą wykonywane przez Wykonawcę lub przez podmioty działające na
jego zlecenie, bez naliczania jakichkolwiek opłat;
c) w terminie 3 dni roboczych licząc dnia zgłoszenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w
działaniu opaski, a także w całym okresie jej serwisowania przez Wykonawcę, ten zapewni na swój
koszt opaskę zastępczą na okres naprawy gwarancyjnej i okres jej serwisowania;
d) w przypadku stwierdzenia wady ukrytej opaski bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany
do jej wymiany na nową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady przez
Zamawiaj ącego;
e) w przypadku zgłoszenia awarii oprogramowania / systemu do obsługi opasek bezpieczeństwa
Wykonawca zobowiązuje się do jej niezwłocznego usunięcia, przywrócenia funkcjonalności
oprogramowania / systemu, tj. nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od
zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;

f) zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości funkcjonowania opaski, systemu obsługującego opaski
bądź konieczności vvykonania zobowiązań gwarancyjnych lub sexisowych przekazywane będą
przez Zamawiającego drogą e — mail i telefoniczną;
g) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne
świadczonych usług.
10) Kompatybilność i integralność danych:
a) Oprogramowanie / system będzie kompatybilne z opaskami i będzie dawać możliwość
całodobowego monitorowania użytkownika opaski;
b) system monitoringu (centrum monitoringu) musi odbierać, rejestrować i przechowywać
zdarzenia objęte, co najmniej trzema, wybranymi przez Dostawcę funkcjami, o których mowa
w cz. III pkt 5) lit. a — f powyżej (w tym datę i gftzinę ich wystąpienia);
c) w ramach usługi monitoringu, Wykonawca zobowiązany także do odnotowania
/udokumentowania / zapisu: momentu zgłoszenia alarmu, rozmów operatora z użytkownikiem,
rejestru czynności, jakie "konał operator włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone;
d) w okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania
opasek bezpieczeństwa (przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie m.in. bieżące konsultacje
telefoniczne związane z obsługą oprogramowania i opasek, aktualizacje oprogramowania,
odpowiedzi na zapytania i problemy przesłane przez Zamawiającego drogą e-mail);
e) w okresie realizacji usługi Wykonawca zapewni zasięg umożliwiający użytkowanie opaski
bezpieczeństwa przez każdego uczestnika Programu, w szczególności w miejscu jego
zamieszkania;
f) w przypadku braku zasięgu sieci umożliwiającej utrzymywanie łączności opaski bezpieczeństwa
z centrum monitoringu w miejscu zamieszkania uczestnika Programu,Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia na swój koszt rozwiązania alternatywnego, zapewniającego możliwość
sprawnego komunikowania się opaski z systemem.
g) W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca przeprowadzi szkolenie
instruktażowe dla uczestników Programu, w terminie i miejscu uzgodnionym
z Zamawiającym,
h) Wykonawca zagwarantuje, że Lkrsonel obsługujący centrum monitoringu będzie posiadał
stosowne przeszkolenia, dysponując profesjonalną wiedzą na temat świadczenia Lm-nocy w ramach
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" ,
programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z
terenu Gminy Rzekuń oraz w ramach interwencji kryzysowej, o której mowa w ustawie o Lmrłocy
społecznej;
IV. Termin realizacji zamówienia
dostawa opasek ze wszystkimi akcesoriami, w tym karty SIM do siedziby Zamawiającego
usługa teleopieki od 01.07.2022r. do 31.12.2022r.
V. Opis kryteriów oceny Ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane n/w kryteria:
Cena oferty brutto — 70 %
Doświadczenie — 30%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzyȚva


Załącznik: Za____cznik_Nr_1___Formularz_ofertowy.odt

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY ............................................ nazwa i adres Wykonawcy 1. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,
07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22 Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
2. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP
Regon 3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu e-mail 1
4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na ……………………………………………………………………………………………………….. oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym za cenę:
Wariant 1.
Nazwa zamówienia
Wartość ogółem netto
Podatek VAT
Wartość ogółem brutto
1. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 10 osób
słownie złotych netto ……………………………………………………………………………
słownie złotych brutto …………………………………………………………………………..
Wariant 2.
Nazwa zamówienia
Wartość ogółem netto
Podatek VAT
Wartość ogółem brutto
2. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 15 osób słownie złotych netto ……………………………………………………………………………
słownie złotych brutto …………………………………………………………………………..
Wariant 3.
Nazwa zamówienia
Wartość ogółem netto
Podatek VAT
Wartość ogółem brutto
3. zakup opasek z dostawą oraz usługą teleopieki dla 20 osób słownie złotych netto ……………………………………………………………………………
słownie złotych brutto ………………………………………………………………………….
2
5. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2) posiadam uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia,
4) oświadczam, że spełniam warunki zamówienia i nie podlegam wykluczeniu z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz zawiera w sobie wszelkie ewentualne upusty i zniżki oferowane przez Wykonawcę.
6) oświadczam, że wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach tam określonych,
6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………… 2) …………………………………………………………… 3) ……………………………………………………………
4) ……………………………………………………………
5) …………………………………………………………...
Podpisano: ………………………………………………………………………………… Podpisy osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość ……………………………………. dnia ………………………………….. 4

  • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:26
  • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:26

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2