Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: kierowcy/dyspozytora.  Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 16 czerwca  2023 r. godz. 12.00.

Załączniki:

 • Nab__r_kierowc__w.odt
  ZARZĄDZENIE NR 5/2023
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  z dnia 29 maja 2023 roku
  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko: KIEROWCA/DYSPOZYTOR
  Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 530) zarządzam co następuje:
  §1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko: Kierowcy/dyspozytora. §2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
  1) Maria Ciunowicz - Przewodnicząca Komisji
  2) Łucja Łada - Sekretarz Komisji.
  3) Milena Ścibek - Członek Komisji
  §3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  §4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej.
  §5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
  §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Kierownik
  Ośrodka Pomocy Społecznej
  Katarzyna Iwona Grzymała
  Załącznik do zarządzenia Nr 5/2023
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  z dnia 29 maja 2023r.
  OGŁOSZENIE
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu w ramach utrzymania trwałości projektu grantowego obejmującego świadczenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych “, realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 poszukuje osoby na wolne stanowisko: kierowcy/dyspozytora samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością. I. wymagania niezbędne:
  obywatelstwo polskie,
  wykształcenie minimum zawodowe;
  prawo jazdy kat. B, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  nieposzlakowana opinia,
  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.
  II. wymagania dodatkowe
  umiejętność pracy z osobami z niepełnosprawnością,
  umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office
  sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  dyspozycyjność,
  wysoka kultura osobista w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu zadań,
  mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  III. zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  Do zadań kierowcy/dyspozytora należy w szczególności:
  przyjmowanie zgłoszeń w formie telefonicznej i mailowej, osobiście i przez osoby trzecie, weryfikacja usługi pod kątem zakwalifikowania jako usługi door-to-door,
  wyznaczanie trasy i terminu transportu,
  prowadzenie ewidencji oświadczeń składanych przez osoby korzystające z usługi,
  prowadzenie rejestru zgłoszeń usług zrealizowanych oraz wykonywanych z podaniem przyczyny niewykonania usługi,
  przewóz osób zamieszkujących na terenie Gminy Rzekuń, samochodem osobowym typu VAN dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie objętym transportem (do 30 km w obrębie gminy Rzekuń),
  dotarcie na czas na umówioną usługę,
  utrzymanie porządku i czystości pojazdu,
  wypełnianie karty pracy oraz rozliczanie zużycie paliwa, a także prowadzenie harmonogramu przepracowanych godzin,
  dbanie o ogólny stan pojazdu, utrzymanie karoserii i wnętrza, a także stanu technicznego pojazdu w należytym stanie,
  pomoc użytkownikom w dotarciu do samochodu z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca oraz z samochodu do miejsca lub innego wskazanego miejsca,
  przestrzeganie godzin dojazdu i dowozu,
  współpraca z koordynatorem i innymi kierowcami/dyspozytorami usług door-to-door,
  inne dowozy zlecone przez Kierownika OPS-u.
  IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
  miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  stanowisko pracy: kierowca/dyspozytor
  wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
  V. Wymagane dokumenty
  życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą “Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”,
  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dyplomów poświadczających posiadane kwalifikacje,
  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
  oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku,
  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu jeżeli pozostaje się w stosunku pracy.
  Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec 2023r. - wrzesień 2024r.
  VI postępowanie rekrutacyjne:
  Wymagane dokumenty takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
  “Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeby aktualnej rekrutacji”
  Wymagane dokumenty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko Kierowcy/Dyspozytora” należy składać do dnia 16.06.2023r. do godz. 12.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń, (pokój nr 3)
  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Etapy naboru to:
  1. sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
  2. rozmowa kwalifikacyjna
  Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.pl
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29 643 20 80 wew. 2301
  Rzekuń, dnia 29.05.2023 r.
 • Za____cznik_nr_1___kwestionariusz_dla_osoby_ubiegaj__cej_si___o_zatrudnienie.odt
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  Imię (imiona) i nazwisko
  Imiona rodziców
  Data urodzenia
  Obywatelstwo
  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  Wykształcenie
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  ..........................................................................................................................................................................................
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
  Wykształcenie uzupełniające
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………
  (miejscowość i data) ……………………………………………………………
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
  * Właściwe podkreślić.
 • Za____cznik_nr_2___o__wiadczenie_o_stanie_zdrowia.odt
  _______________________________ (miejscowość i data)
  _________________________________
  (imię i nazwisko)
  _________________________________
  (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA POZWALAJĄCYM NA WYKONYWANIE PRACY NA STANOWISKU OKREŚLONYM W OGŁOSZENIU O KONKURSIE
  Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku ___________________________________ ____________________________ (podpis kandydata)
 • Za____cznik_Nr_3___o__wiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.doc
 • Wyniki_naboru.docx
  Informacja o wynikach wyboru na stanowisko kierowcy/dyspozytora samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. “Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych “, realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na powyższe stanowisko został wybrany Pan Marek Grzegorz Popławski
  Uzasadnienie:W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów aplikacyjnych komisja stwierdziła, że Pan Marek Grzegorz Popławski spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na kierowcy/dyspozytora samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Maria Ciunowicz

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 00:59
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:59

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2