W związku z trwającym naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej o wsparcie finansowe rodziny – Klęski 2022, informujemy, iż w związku ze zmiana rozporządzenia (w złączeniu) Zmienię uległy zasady przyznawania pomocy z tego tytułu. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie do 23 listopada 2022  wniosku o udzielenie pomocy finansowej (liczy się data wpływu wniosku do właściwego ze względu na położenie gospodarstwa Biura Powiatowego) poprawnie wypełnionego i kompletnego wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:


 1. Kalkulacje z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gosp. rolnym spowodowanych suszą w roku 2022 lub protokół  z szacowania strat,
 2. Kopie faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gosp. rolnego od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 w wys. co najmniej 5000 zł brutto.

Wniosek błędnie wypełniony lub bez wymaganych załączników pozostanie bez rozpatrzenia.

Ponieważ do dnia 14 listopada 2022 roku do Biura Powiatowego w Ostrołęce wpłynęło już ponad 3000 wniosków zwracamy się z prośbą, o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród rolników z terenu Państwa gminy, a także o przekazanie powyższej informacji sołtysom wsi.

Załączniki:

 • Nab__r_wniosk__w___Kl__ski_2022.pdf
  Biuro Powiatowe w Ostrołece
  informuie
  ARiMR
  ARiMR
  Wnioski o wsparcie finansowe rodziny - Kleski 2022 składa sie
  do 23 listopada 2022 roku
  OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI:
  • Kalkulacia z oszacowania zakresu i wysokości szkód w qosp. rolnym
  spowodowanych suszą w roku 2022 lub protokołu z szacowania strat.
  • Kopie faktur potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z qosp. rolneqo
  od 1 stycznia 2021 do 30 września 2022 w wys. co naimniei 5000 zł brutto
  UWAGA:
  • Liczy się data wpływu wniosku do właściwego Biura Powiatowego
  • Wniosek błędnie wypełniony lub bez wymaganych załączników
  pozostanie bez rozpatrzenia.

 • D2022000231501.pdf
  DZIENNIK USTAW
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Warszawa, dnia 14 listopada 2022 r.
  Poz. 2315
  ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTROW
  z dnia 14 listopada 2022 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań
  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Na podstawie art. 4 ust _ 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
  z 2022 r. poz. 2157) zarządza się, co następuje:
  S I. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U _ 187, z późn_ zm. w S 13zs:
  I)
  2)
  3)
  w ust 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
  „4) która wykaże sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego: o którym mcnă;a w pkt 2: od dnia I stycznia
  2021 do dnia 30 wrześnła 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto.”;
  w ust 4 i 5 liczbę „15" zastępuje się liczbą „23";
  w ust 7 w pkt 3 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
  „4) kopie faktur potwierdzających sprzedaż: o której mowa w ust. 2 pkt 4 "
  S 2. Do postępowań w sprawach o przyznanie P)tnocy, o której mowa w 13zs ust I rozporządzenia zmienianego
  w S wszczętych i niezakończonych przed dałem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją, stosuje
  się przepisy rozporządzenia zmienianego w I w brzmienłu nadanytn nmłejszym rozporządzenłem_
  S 3. I _ Członek rodziny, który złożył wniosek o przyzname o której mowa w 13zs ust I rozporządzenia
  zmłemanegc w S I: przed dałem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest obowiązany złożyć do biura powiało
  v.ego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopie faktur: o których mowa w 13zs ust 7
  pkt 4 rozporządzenia zmienianego w S I: do dała 23 listopada 2022 r. Za datę złożenia Țch kopii faktur uważa słę datę
  ich wpływu do biura powiatowego Agencji do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy.
  2. W przypadku niezłożenia w termmłe, o którym mowa w ust I , kopii faktur: o których mowa w 13zs ust 7 pkt 4 roz-
  porządzenia zmłemanego w I, pomccy, o której mowa w 13zs ust I rozporządzenia ztniemanego w I , nie przyznaje się.
  S 4. Rozporządzenie wchcdzi w życie z dniem następującym dniu ogłoszenia _
  Prezes Rady Ministrów: M Morw.'igcki
  Zmiany Łnmłenłonego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz 230, 1345, 1346, 1608 i 2089: z 2016 r. poz. 170:
  1455 i 1912, z2017 r. poz. 166: 1479, 1640, 1818 i2147, z201Sr. poz. 1428: 1483 i2025: z2019r_ 157, 1323 i
  z2020r. poz. 18, 733, łcog, 125S: 1375, 1728, 1932, 2058: 2164,2224 i 2354: z2021 926, 1311, 1387: 1528, 1698 i20S7
  orazz2022r. poz. 45, 642, 1000, 1172, 1536 12117.


 • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:01
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:01

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2