Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Asystent Rodziny. Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 27 października 2023 r. godz. 12.00.

Załączniki:

 • Ogloszenie_o_naborze.odt
  ZARZĄDZENIE NR 9/2023
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  z dnia 26 września 2023 roku
  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko: ASYSTENT RODZINY
  Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 530) zarządzam co następuje:
  §1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko: Asystent rodziny. §2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
  1) Magdalena Choroszewska - Przewodnicząca Komisji
  2) Izabela Siennicka - Sekretarz Komisji.
  3) Aneta Bloch - Członek Komisji
  §3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  §4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej.
  §5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
  §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik do zarządzenia Nr 9/2023
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu z dnia 26 września 2023r.
  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
  Ogłasza nabór na wolne stanowisko:
  Asystent rodziny
  1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej 07-411 Rzekuń ul. Kolonia 1
  2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny
  3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze 1/1  etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy
  4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  Asystentem rodziny może być osoba, która 
  posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2022 poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)
  nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada obywatelstwo polskie; posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; wymogi pożądane: znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,
  wysoka kultura osobista,
  znajomość obsługi komputera i programów biurowych, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, nieposzlakowana opinia, umiejętność pracy w grupie, prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych. 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin; motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce pracy: Teren w granicach administracyjnych Gminy Rzekuń i siedziba główna OPS przy ul. Kolonia 1B w Rzekuniu, II piętro, bez windy.
  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie na obszarze Gminy Rzekuń oraz przy komputerze. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe urządzenia biurowe przystosowane dla przeciętnego pracownika. Na stanowisku pracy brak jest jakichkolwiek specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy wyposażone jest w standardowe oświetlenie budynków spełniające normy pracy biurowej.
  Czas pracy: Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych
  i w dni ustawowo wolne od pracy (40 godzin tygodniowo). Pracodawca prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
  Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany przez kandydata zawierający szerszą rekomendację swojej kandydatury;
  2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
  4. Podpisane własnoręcznie oświadczenia które wzór stanowi załącznik nr 2:
  obywatelstwo polskie
  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych;
  brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
  nieposzlakowana opinia.
  Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu lub na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w terminie do dnia 27.10.2023r. do godz. 12.00 w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY” (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Ośrodka). Dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
  Informacje dodatkowe:
  1. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria w celu zaproszenia na rozmowę.
  2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie oraz które nie będą zawierały podpisanej zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
  3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Aplikacje odrzucone nie będą odsyłane, kandydaci mogą odebrać je osobiście.
  5. Aplikacje nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru lub w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje po upływie 12 miesięcy.
  6. Kandydaci wyłonieni w drodze naboru, przed zatrudnieniem, zobowiązani są złożyć (do wglądu) oryginały świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w myśl art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 • Zalacznik_nr_1_-_kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.odt
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  Imię (imiona) i nazwisko
  Imiona rodziców
  Data urodzenia
  Obywatelstwo
  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  Wykształcenie
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  ..........................................................................................................................................................................................
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
  Wykształcenie uzupełniające
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………
  (miejscowość i data) ……………………………………………………………
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
  * Właściwe podkreślić.
 • Zalacznik_Nr_2_-_oswiadczenie.odt
  .........................................................................
  (miejscowość, data)
  ...............................................................................
  (imię i nazwisko)
  ...............................................................................
  (miejsce zamieszkania)
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz obsługę monitora ekranowego.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłem skazany/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej* byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej* oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona lub ograniczona, a także, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych, zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  ............................................................................…
  (czytelny podpis)
  * dane nieobowiązkowe
 • Wyniki naboru: skan_ops_07656620231108131511.pdf
  SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
  29 20 20 6/3 2?
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko
  Asystent rodziny
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż na ww, stanowisko zostanie
  zatrudniona Pani Gabriela Suchecka.
  Uzasadnienie wyboru
  Spośród 6 kandydatów oferta Pani Gabrieli Sucheckiej spełnia niezbędne wymagania formalne
  określone w naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny.
  Kandydatka wykazała się wiedzą, umiejętnościami oraz wieloletnim doświadczeniem wymaganym
  do zatrudnienia na •v•m,•. stanowisku.

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:05
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:05

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2