Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza VI nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Borawem oraz w Susku Nowym utworzonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

Informuję, iż jest możliwość, aby jedna osoba ubiegała się o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy  z zastrzeżeniem, iż godziny pracy w klubach nie będą mogły się pokrywać.

Treść ogłoszeń:

 • Nabor____Borawe.pdf
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  ogłasza VI nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w H)rawem
  utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021 -2025
  I. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
  ul. Kolonia 1 B,
  07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 2080
  II. Nazwa stanowiska
  Kierownik Klubu Senior + w Borawem.
  III. Wymagania niezbędne:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  Osoby,
  Oby.vatelstwo polskie,
  VVykształcenie wyższe,
  Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy w pomocy
  społecznej ,
  Specjalizacji z zakresu organizacji społecznej, z art. 122 ust. 1 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268),
  Znajomość funkcjonowania systemu społecznej oraz przepisów prawnych
  dotyczących Lmrłocy społecznej,
  Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
  Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
  które nie spełniqjq wsąștkich formalnych nip- zostaną dopuszczone do udziału
  w prowadzonym postępowaniu.
  IV. Wymagania dodatkowe:
  . Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę
  w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora.
  Znajomość przepisów:
  2.
  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Lmrłocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).
  Programu VVieloletniego „Senior +" na lata 2021 - 2025.
  Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
  3.
  Obowiązkowość i ftpowiedzialność za wykony,vaną pracę.
  4.
  Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
  5.
  Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikat}wność, cierpliwość, kreatywność, dobra
  6.
  organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność
  do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na
  stres.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
  Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
  Przestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych,
  Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
  Nadzór i prowadzenie Klubu Senior +,
  Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +
  Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami oraz rezygnacją
  Seniorów pobytu w Klubie,
  Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
  Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu,
  dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
  10. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
  11. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
  i działań na rzecz seniorów,
  Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy
  12.
  Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów w Klubie Senior +
  13. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
  14. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów,
  15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
  16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
  Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz
  17.
  innych miejsc,
  18. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
  19. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz
  instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
  20.Pozyskiwanie środków budżetowych, w tym unijnych.
  21. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Klubu.
  VI. Warunki pracy na stanowisku:
  Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Borawem,
  Praca
  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca
  administracyjno-biurowa w Klubie Senior+,
  Współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
  Praca w terenie oraz poza terenem Gminy Rzekuń - , wyjazdy,
  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/2 etatu.
  Planowany termin zatrudnienia kwiecień 2022r.
  VII. Wymagane dokumenty:
  Zyciorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  List motywacyjny,
  Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  Kserokopię świadectw pracy
  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  w pełni z praw publicznych,
  8. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie byk skazany wyrokiem za
  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo
  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przecimvskazań zdrowotnych dla zatrudnienia
  na v,yżej wymienionym stanowisku,
  10. Podpisana klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie
  rekrutacji
  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07 - 411 Rzekuń lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07 - 411 Rzekuń z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Borawem" w terminie do dnia 31 marca
  2022 r. do godz. 12.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
  Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione w Blp, na tablicy ogłoszeń Urzędu
  Gminy Rzekuń oraz stronie internetowej OPS.
  IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
  niepełnosprawnych vvynosi poniżej 6 %.
  I. X. Informacje dodatkowe
  1. Osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej/testu są zobowiązane do
  przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.
  2. Informacja o wynikach wstępnej selekcji umieszczona wraz z informacją o miejscu
  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej lubli testu kwalifikacyjnego na stronie internetowej Blp,
  tablicy informacyjnej UG, stronie internetowej OPS, zostanie również przesłana
  elektronicznie do kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu niniejszego postępowania
  kwalifikacyjnego.
  3. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
  Katarzyna Iwona Grzymała
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Nabor___Nowy_Susk.pdf
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  ogłasza VI nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Susku Nowym
  utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021 -2025
  I. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
  ul. Kolonia 1 B,
  07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 2080
  II. Nazwa stanowiska
  Kierownik Klubu Senior + w Susku Nowym.
  III. Wymagania niezbędne:
  Oby.vatelstwo polskie,
  2.
  VVykształcenie wyższe,
  3.
  Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy w pomocy
  społecznej ,
  4.
  Specjalizacji z zakresu organizacji społecznej, z art. 122 ust. 1 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)
  Znajomość funkcjonowania systemu społecznej oraz przepisów prawnych
  5.
  dotyczących Lm-nocy społecznej,
  Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  6.
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  7.
  8.
  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
  9.
  Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.
  Osoby, które nie spaniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziahl
  w Drowadzonvm postepowaniu.
  IV. Wymagania dodatkowe:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Osoba ubiegająca się na stanowisko Kierownika Klubu Senior + powinna posiadać wiedzę
  w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
  Znajomość przepisów:
  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Lmrłocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)
  Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021 - 2025.
  Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi.
  Obowiązkowość i ftpowiedzialność za wykony,vaną pracę.
  Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
  Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatyvvność, cierpliwość, kreatywność, dobra
  organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność
  do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior +,
  Realizacja programu działalności Klubu Senior +,
  Przestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych,
  Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu,
  Nadzór i prowadzenie Klubu Senior +,
  Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior +
  Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami oraz rezygnacją
  Seniorów pobytu w Klubie,
  Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
  Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. - listy obecności uczestników Klubu,
  dokumentacji uczestników klubu oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
  10. Zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,
  11. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb
  i działań na rzecz seniorów,
  Prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy
  12.
  Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów w Klubie Senior +
  13. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Seniorów,
  14. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów,
  15. Organizowanie form wsparcia dla Seniorów,
  16. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu
  Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz
  17.
  innych miejsc,
  18. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
  19. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz
  instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu,
  20.Pozyskiwanie środków budżetowych, w tym unijnych.
  21. Reprezentowanie Klubu Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  2.
  3.
  4.
  Klubu.
  VI. Warunki pracy na stanowisku:
  Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Susku Nowym 20,
  Praca
  z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz
  administracyjno -biurowa w Klubie Senior+,
  Współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Rzekuniu,
  Praca w terenie oraz poza terenem Gminy Rzekuń - , wyjazdy,
  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/2 etatu.
  Planowany termin zatrudnienia kwiecień 2022r.
  VII. Wymagane dokumenty:
  Zyciorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  List motywacyjny,
  Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  Kserokopię świadectw pracy
  praca

  5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  w pełni z praw publicznych,
  8. Podpisane oświadczenie kandydata, że nie byk skazany wyrokiem za
  urnyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo
  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia
  na v,yżej wymienionym stanowisku,
  10. Podpisana klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie
  rekrutacji
  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07 - 411 Rzekuń lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07 - 411 Rzekuń z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Susku Nowym" w terminie do dnia
  31 marca 2022 r. do godz. 12.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
  Wyniki naboru na w,'îv stanowisko zostaną upowszechnione w BIP , na tablicy ogłoszeń Urzędu
  Gminy Rzekuń oraz stronie internetowej OPS.
  IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  I. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrftku Pomocy Społecznej
  w Rzekuniu wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.
  X. Informacje dodatkowe
  1. Osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej/testu są zobowiązane do
  przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.
  2. Informacja o wynikach wstępnej selekcji umieszczona będzie maz z informacją o miejscu i
  terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego na stronie internetowej BLP,
  tablicy informacyjnej UG, stronie internetowej OPS, zostanie również przesłana
  elektronicznie do kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu niniejszego postępowania
  kwalifikacyjnego.
  3. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
  Katarzyna Iwona Grzymała
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


 • Czas wytworzenia: 20-04-24 11:52
 • Czas udostępnienia: 20-04-24 11:52

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2