Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy. Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku pomocy społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 3 marca 2023 r.

Treść ogłoszenia: Zarz__dzenie.pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na pcKlstawie art 11 ust. 1, art13 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008r_ o pracownikach samorządowych (t_j_ Dz U. z 2022 , poz 530) zarządzam
co następuje.
Sł. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy
S2. W celu przeprowadzenia konkursowego powołuję Komisję
Rekrutacyjną w składzie.
1) Monika Michalska - Przewodnicząca Komisji
2) Maria Ciunowicz - Członek Komisji
3) Monika Kurzych - Sekretarz Komisji.
S3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone
w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
54. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy w Rzekuniu
i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej.
S5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
S6. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem pcKlpisania.
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Iwona Grzymała

2
3
Załącznik do zarządzenia Nr 3/2023
Kierownika Ośrodka Społecznej w Rzekuniu
z dnia 20 lutego 2023r
OGŁOSZENIE O NABORZE
Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń;
Stanowisko pracy: główny księgowy;
Wymagania związane ze stanowiskiem
Wymagana niezbędne
1) posiadanie obywatelstwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
2) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania głównego księgowego,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarženia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe oraz nie była ścigana z oskarženia publicznego w szczególności za
przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przecłwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6) spełnienie jednego z ponižszych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyžsze
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3- letniej praktyki
w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub szkoła ekonomiczna
i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepłsow,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectv,ra kwalifikacyjnego uprawniającego do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie odrębnych
przepisów,
7) brak skazania w zakresie funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
8) nieposzlakowana opinia
9) znajomość przepisów prawnych (ustaw i aktów wykonawczych) w zakresie
niezbędnym do wykonywania zadań:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ustawy o rachunkowości,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy prawo zamówień publicznych,
ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Wymagania dodatkowe
a) preferowane posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia
finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów
publicznych, w tym doświadczenia na stanowisku głównego księgowego lub
pracownika działu księgowo- finansowego jednostki budžetowej,
b) preferowana znajomość systemu finansowo- księgowego Vulcan, systemu
zarządzania budžetem jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@,
c) umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym biegłego posługiwania się
narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office
d) znajomość klasyfikacji budžetowe oraz zasad księgowości,
e) posiadanie znajomości przepisów z zakresu finansów publicznych
rachunkowości, a w szczególności: znajomość ustawy o finansach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy
o rachunkowości, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy
o dostępie do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
g) samodzielność i kreatywność, odporność na stres, sumienność, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność decyzji, opanowanie,
rzetelność, dyspozycyjność, lojalność, dobra organizacja prac
4. Zakres zadah wykonywanych na stanowisku
1) Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego naležeć
będzie prowadzenie całokształtu zagadnień ekonomiczno- finansowych jednostki
w zakresie:
organizacji finansów i rachunkowości,
wykonywania środkami finansowymi,
organizowania sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów
w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
a w szczególności:
prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
x prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
x dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospcrdarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,
sprawowanie nadzoru nad terminową i rzetelną realizacją zadań,
przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzór nad przestrzeganiem
przez podległych mu pracowników przepisów o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych,
kontrasygnata czynności prawnych skutkujących zobowiązań
finansowych,

Załączniki:

 • Kwestionariusz_osobowy.odt
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................……………………….
  2. Data urodzenia .........................................................................................................................……………....
  3. Dane kontaktowe ........................................................................................................................……………….
  (wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie)
  4. Wykształcenie .............................................................................................................................…………….
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
  5. Kwalifikacje zawodowe ...........................................................................................................….……………………...
  .................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………..
  (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności, w tym np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
  6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….……………………………………………………………………………………………
  (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
  7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
  szczególnych
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (np. obywatelstwo)
  ......................................................................... (miejscowość, data) ......................................................................... (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 • Obowi__zek_informacyjny.odt
  Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. W celu realizacji tej zasady Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu przyjmuje zgłoszenia o zatrudnieniu dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka, która znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B.
  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Informacja w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) zwanego dalej RODO informuję, że:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych osób obiegających się o zatrudnienie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń;
  2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
  osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
  4) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  5) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
  i przez okres:
  a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru dokumenty
  złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechowywana
  jest w dokumentacji związanej z naborem Kategoria archiwalna A.
  b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
  i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, za wyjątkiem oferty wybranego
  kandydata, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
  c) oferty nie wybranych kandydatów podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
  7) Przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie.
  8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencję niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
  11) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  ............................................. (data)
  ........................................................................................... (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 • O__wiadczenie.odt
  .........................................................................
  (miejscowość, data)
  ...............................................................................
  (imię i nazwisko)
  ...............................................................................
  (miejsce zamieszkania)
  ...............................................................................
  (telefon kontaktowy/e-mail)
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku głównego księgowego oraz obsługę monitora ekranowego.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłem skazany/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych, zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  ............................................................................…
  (czytelny podpis)
  * dane nieobowiązkowe
Wyniki naboru: skan_ops_06306820230307092030.pdf
SPOŁECZNEJ
22
Rzekuń, dnia 03.03.2023 r.
Informacja 0 wynikach naboru
na stanowisko
Głównego księgowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego
księgowego została wybrana kandydatka:
Pani Olga Dawidzka — zamieszkała w miejscowości Olszewo-Borki
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Olga Dawidzka spełnia wszystkie "magania określone w ogłoszonym
konkursie na w/w stanowisko. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz
doświadczenie, które gwarantuje prawidłowe Jkonywanie powierzonych
Obowiązków na stanowisku Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Kic
Oleczłîej
Gra:


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 15:19
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 15:19

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2