Wójt Gminy Rzekuń
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie –  135 822,69 zł

Całkowita wartość zadania – 135 822,69 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu rozpoczyna nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu,
 2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do Programu to 15  osób niepełnosprawnych, w tym:

 1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spośród których przynajmniej 1 dziecko będzie miało niepełnosprawność sprzężoną;
 2. osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, spośród których przynajmniej 3 osoby będą miały niepełnosprawność sprzężoną.

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy Rzekuń.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2023r. wynosi nie więcej niż 233 godziny. Realizacja Programu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2023r. do 31 grudnia 2023r.  Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby spełniające następujące wymogi:

 • osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 • osoba posiadająca, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadane doświadczenie powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecił bezpośrednio pomocy osobom niepełnosprawnym.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

 1. członków rodziny,
 2. opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,
 3. osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych , rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu tel. 29 643 20 80.    1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023    2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.    3. Klauzula informacyjna RODO.Załączniki:

Załączniki:

 • ZA____CZNIK_NR_6_DO_PROGRAMU_OW_2023.DOCX
  Załącznik nr 6 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  WZÓR
  Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................
  Adres zamieszkania ............................................................................................................................................
  PESEL ..................................................................................................................................................................
  Czynność
  Stopień samodzielności
  Wynik
  Samoobsługa
  Spożywanie posiłków
  Dbałość o wygląd zewnętrzny
  Kąpiel
  Ubieranie górnej części ciała
  Ubieranie dolnej części ciała
  Toaleta
  Kontrola zwieraczy
  Oddawanie moczu
  Oddawanie stolca
  Mobilność
  Przechodzenie z łóżka na krzesło lub wózek inwalidzki
  Siadanie na muszli klozetowej
  Wchodzenie pod prysznic lub do wanny
  Lokomocja
  Chodzenie lub jazda na wózku inwalidzkim
  Schody
  Komunikacja
  Zrozumienie
  Wypowiadanie się
  Świadomość społeczna
  Kontakty międzyludzkie
  Rozwiązywanie problemów
  Pamięć
  SUMA
  Maksymalny wynik to 126 punktów, a minimalny to 18 punktów.
  ………………………………………………….
  (Miejscowość, data, podpis osoby wypełniającej Kartę) Pomiar Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure) - pozwala na ocenę sprawności funkcjonalnej w zakresie samoobsługi, kontroli zwieraczy, mobilności, niezależności w zakresie lokomocji, komunikacji i świadomości społecznej. Za każdą czynność podlegającą ocenie dziecko/osoba niepełnosprawna może otrzymać od 1 do 7 punktów:
  •7 punktów – pełna niezależność dziecka/osoby niepełnosprawnej (analizowaną czynność dziecko/osoba niepełnosprawna wykonuje bezpiecznie i szybko);
  •6 punktów – umiarkowana niezależność dziecka/osoby niepełnosprawnej (wykorzystywane są urządzenia pomocnicze);
  •5 punktów – umiarkowana niezależność dziecka/osoby niepełnosprawnej (konieczny jest nadzór lub asekuracja podczas wykonywania czynności);
  •4 punkty – potrzebna minimalna pomoc (dziecko/osoba niepełnosprawna wykonuje samodzielnie więcej niż 75% czynności);
  •3 punkty – potrzebna umiarkowana pomoc (dziecko/osoba niepełnosprawna wykonuje samodzielnie od 50 do 74% czynności);
  •2 punkty – potrzebna maksymalna pomoc (dziecko/osoba niepełnosprawna wykonuje samodzielnie od 25 do 50% czynności);
  •1 punkt – całkowita zależność (dziecko/osoba niepełnosprawna wykonuje samodzielnie mniej niż 25% czynności).
  Dodatkowo informacja dot. oceny potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure).
  Cel: Ocena poziomu samodzielności osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, a tym samym zakresu oraz intensywności niezbędnego wsparcia, w celu określenia psychofizycznego obciążenia opiekuna i wskazania potrzeby skorzystania w pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej.
  Dla precyzyjnego zrozumienia jakiego rodzaju aktywności podlegają ocenie wprowadza się podział badanych obszarów aktywności na 3 obszary w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz pomocniczy opis badanych aktywności za pomocą kategorii ICF.
  ICF (2001 r.) jest rekomendowanym przez WHO narzędziem do całościowego opisu funkcjonowania osób niepełnosprawnych lub osób dotkniętych trwałym obniżeniem stanu zdrowia, pozwalającym na zarejestrowanie wszystkich aspektów tego funkcjonowania, jak zaburzenia funkcji i struktur ciała, ograniczenia w podejmowaniu indywidualnej aktywności oraz społecznym zaangażowaniu, z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowych oraz osobowych.
  Wprowadzenie tego podziału pozwoli również na rzetelność pomiaru oraz ustalenie rzetelnych kryteriów pierwszeństwa w dostępie do usług opiekuńczych osobom o największych potrzebach, poprzez przypisanie wag punktowych, gdzie uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością, której podłożem są choroby psychiczne.
  Wprowadzenie dookreślenia opisu aktywności podlegających ocenie w oparciu o kategorie ICF ma na celu ułatwienie osobom, które będą przeprowadzały badanie precyzyjne odniesienie dziedzin ze skali FIM do konkretnych obszarów funkcjonowania – czynności lub funkcji.
  Przykład:
  Dziedzina „Kontrola zwieraczy” odnosi się nie do czynności podejmowanych przez badanego, ale do funkcji organizmu związanych z kontrolowaniem defekacji oraz kontrolowaniem oddawania moczu. Ograniczenia dotyczące podejmowania czynności związanych z wypróżnianiem się i oddawaniem moczu podlegają ocenie w ramach dziedziny „Toaleta”.
  Rozróżnienia te zarejestrować można dzięki zastosowaniu kategorii ICF, gdzie kategorie b5253 Kontrolowanie oddawania stolca oraz b6202 Zdolność utrzymania moczu odnoszą się do odpowiednich funkcji ciała, natomiast kategoria d530 Korzystanie z toalety określa zespół aktywności, takich jak: sygnalizowanie potrzeby, zajmowanie odpowiedniej pozycji, manipulowanie ubraniem przed i po, higiena po, które wiążą się z wypróżnianiem się i oddawaniem moczu. Podobnie w przypadku obszaru „Świadomość społeczna” , gdzie znajdują się zarówno dziedziny dotyczące aktywności, jak „Kontakty międzyludzkie” oraz odnoszące się do funkcji ciała, jak „Pamięć”.
  Oceniane obszary aktywności - opis z zastosowaniem kategorii ICF:
  Dbanie o siebie: 1. „Samoobsługa”
  2. „Kontrola zwieraczy” „Samoobsługa”
  „Spożywanie posiłków” - d550 Jedzenie, d560 Picie
  „Dbałość o wygląd zewnętrzny” – d5100 Mycie pojedynczych części ciała, d520 Pielęgnowanie poszczególnych części ciała (skóra, włosy, zęby, paznokcie)
  „Ubieranie górnej części ciała” – d5400 Zakładanie ubrania, d5401 Zdejmowanie ubrania
  „Ubieranie dolnej części ciała” – d5400 Zakładanie ubrania, d5401 Zdejmowanie ubrania, d5402 Zakładanie obuwia, d5403 Zdejmowanie obuwia
  „Kąpiel” - d5101 Mycie całego ciała
  „Toaleta” - d530 Korzystanie z toalety (sygnalizowanie potrzeby, zajmowanie odpowiedniej pozycji, manipulowanie ubraniem przed i po, higiena po)
  „Kontrola zwieraczy”
  „Oddawanie moczu” - b6202 Zdolność utrzymania moczu: Funkcje sprawowania kontroli nad oddawaniem moczu
  „Oddawanie stolca” - b5253 Kontrolowanie oddawania stolca: funkcje związane z świadomym panowaniem nad czynnością wydalania
  Poruszanie się: 3.„Mobilność” 4.„Lokomocja” „Mobilność”
  3.1 „Przechodzenie z łóżka na krzesło lub wózek inwalidzki” - d4200 Przemieszczanie się w pozycji siedzącej, 3.2 „Siadanie na muszli klozetowej” – d4103 Siedzenie: Przyjmowanie pozycji siedzącej i zmienianie pozycji ciała z siedzącej na każdą inną pozycję np. stojącą lub leżącą, d4104 Stanie Przyjmowanie pozycji stojącej lub zmienianie pozycji ciała ze stojącej na każdą inną pozycję np. leżącą lub siedzącą.
  3.3 „Wchodzenie pod prysznic lub do wanny” - d4551 Wspinanie się (schody, krawężniki, inne przeszkody/obiekty)
  „Lokomocja” „Chodzenie lub jazda na wózku inwalidzkim” - d450 Chodzenie, d465 Poruszanie się przy pomocy sprzętu (wózek inwalidzki) „Schody” - d4551 Wspinanie się (schody, krawężniki, inne przeszkody/obiekty)
  Funkcjonowanie społeczne:
  5.„Komunikacja”
  6.„Świadomość społeczna”
  „Komunikacja” „Zrozumienie” - d310 Porozumiewanie się – odbieranie - wiadomości ustne, d315 Porozumiewanie się – odbieranie - wiadomości niewerbalne
  „Wypowiadanie się” - d330 Mówienie, d335 Tworzenie wiadomości niewerbalnych, d350 Rozmowa
  „Świadomość społeczna” „Kontakty międzyludzkie”
  d710 Podstawowe kontakty międzyludzkie (Nawiązywanie kontaktów z ludźmi w sposób odpowiedni do sytuacji i akceptowany społecznie), d720 Złożone kontakty międzyludzkie (Utrzymywanie i kontrolowanie wzajemnych kontaktów z innymi ludźmi, w sposób odpowiedni do danej sytuacji i akceptowany społecznie tak jak np. kontrolowanie emocji i odruchów, kontrolowanie werbalnej i fizycznej agresji, działanie niezależne od relacji społecznych, działanie zgodnie z zasadami i zwyczajami społecznymi)
  „Rozwiązywanie problemów” d175 Rozwiązywanie problemów: Znajdowanie odpowiedzi na pytania lub sytuacje poprzez identyfikowanie i analizowanie problemów, ustalanie możliwych rozwiązań i ocenianie potencjalnych skutków tych rozwiązań a następnie wdrażanie wybranego rozwiązania, jak np. rozstrzyganie sporu pomiędzy dwoma osobami. d210 Podejmowanie pojedynczego zadania: Wykonywanie prostych lub złożonych, skoordynowanych czynności umysłowych i fizycznych będących elementami realizacji pojedynczego zadania, jak np. inicjowanie zadania, ustalanie czasu, miejsca i materiałów potrzebnych do wykonania zadania, kolejne kroki wykonania zadania, realizowanie zadania, finalizowanie zadania i kontynuowanie wykonywania zadania d230 Realizowanie dziennego rozkładu zajęć: Podejmowanie prostych lub złożonych i skoordynowanych działań, związanych z planowaniem, ustalaniem i spełnianiem czynności wynikających z codziennego rozkładu zajęć i obowiązków. jak np. gospodarowanie czasem lub planowanie poszczególnych czynności wykonywanych w ciągu dnia
  „Pamięć” - b144 Funkcje pamięci: Swoiste funkcje psychiczne umożliwiające rejestrowanie i przechowywanie informacji oraz - w razie potrzeby – odtwarzanie jej
  „Rozwiązywanie problemów” doprecyzowane zostało przez 3 kategorie ICF ze względu na fakt, iż trafnie opisują poznawcze i psychologiczne podłoże podejmowania zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem wraz z reagowaniem na pojawiające się trudności. Kategorie te nie odnoszą się do potocznie rozumianej sprawności, dlatego trafnie opisują funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, czy też niepełnosprawnością mającą swoje podłoże w chorobie psychicznej.
  Rejestrowanie wyników badania/oceny/pomiaru samodzielności
  7 punktów – pełna niezależność (osoba wykonuje czynność bezpiecznie i szybko)
  6 punktów – umiarkowana niezależność (wykorzystywane są urządzenia pomocnicze)
  5 punktów – umiarkowana niezależność (konieczny jest nadzór lub asekuracja podczas wykonywania czynności)
  4 punkty – potrzebna minimalna pomoc (osoba wykonuje samodzielnie więcej niż 75% czynności)
  3 punkty – potrzebna umiarkowana pomoc (osoba wykonuje samodzielnie od 50 do 74% czynności)
  2 punkty – potrzebna maksymalna pomoc (osoba wykonuje samodzielnie od 25 do 50% czynności)
  1 punkt – całkowita zależność (osoba wykonuje samodzielnie mniej niż 25 % czynności)
  Wyniki oceny dla każdego z obszarów aktywności:
  Samoobsługa – 6 czynności, punktacja od 6 pkt do 42 pkt.
  Kontrola zwieraczy – 2 czynności/funkcje, punktacja od 2 pkt do 14 pkt.
  Mobilność – 3 czynności, punktacja od 3 pkt do 21 pkt.
  Lokomocja – 2 czynności, punktacja od 2 pkt do 14 pkt.
  Komunikacja - 2 czynności, punktacja od 2 pkt do 14 pkt.
  Świadomość społeczna - 3 czynności/funkcje, punktacja od 3 pkt do 21 pkt.
  Kryteria oceny uprawniającej do korzystania z usług w pierwszej kolejności
  Maksymalna łączna ocena poziomu samodzielności w obszarach odnoszących się do wykonywania czynności codziennych oraz poruszania się (obszary 1- 4) wynosi 91 pkt, przy minimalnej ocenie 13 pkt.
  Maksymalna łączna ocena poziomu funkcjonowania społecznego obejmującego komunikację, nawiązanie i utrzymywanie relacji z innymi osobami, rozwiązywanie problemów i pamięć (obszary 5 – 6), wynosi 35 pkt, przy minimalnej ocenie 5 pkt.
  Ocena - 3 pkt opisuje osobę, która wymaga pomocy w co najmniej 25% - 50% czynności składających się na daną aktywność oraz w podejmowaniu danej aktywności w co najmniej 25% - 50% czasu swojego codziennego rozkładu zajęć. Ocena 4 pkt oznacza konieczność udzielania pomocy osobie w mniej niż 25% czynności oraz w mniej niż 25% czasu swojego codziennego rozkładu zajęć. Ocena 5 pkt opisuje osobę wymagającą monitoringu i asekuracji, natomiast przy ocenie 6 pkt samodzielność jest osiągana dzięki zastosowaniu przedmiotów i urządzeń kompensacyjno – asystujących.
  W celu rzetelnej oceny i ustalenia kryteriów kwalifikacji w pierwszej kolejności do usług osób o największym stopniu obciążonych sprawowaniem opieki, gdzie zostaną uwzględnione potrzeby opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami ze spektrum autyzmu i osobami z niepełnosprawnością uwarunkowana chorobami psychicznymi.
  Przykład I Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną: 05-R Upośledzenie narządu ruchu, 10-N Choroby neurologiczne, 01-U Upośledzenie umysłowe.
  Osoba doświadcza trudności w funkcjonowaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania. Wynikiem uprawniającym do uzyskania dostępu przez opiekuna do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest ocena mniejsza lub równa 54 pkt. Oznacza to uzyskanie oceny w każdej z badanych aktywności/funkcji nie większej niż 3 pkt.
  Przykład II Osoba z niepełnosprawnością ruchową: 05-R Upośledzenie narządu ruchu, 10-N Choroby neurologiczne.
  Osoba doświadcza trudności w obszarze wykonywania czynności dnia codziennego oraz w poruszaniu się i jednocześnie nie doświadcza lub doświadcza w niewielkim stopniu problemów w funkcjonowaniu w wymiarze społecznym.
  Wynikiem uprawniającym do uzyskania dostępu przez opiekuna do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest ocena mniejsza lub równa 39 pkt w zakresie dbania o siebie i poruszania się (ocena w każdej z badanych aktywności/funkcji nie większej niż 3 pkt) Natomiast w zakresie funkcjonowania społecznego można sobie wyobrazić uzyskanie maksymalnej oceny 35 pkt, czyli łącznej oceny 74 pkt.
  W przypadku funkcjonowania społecznego niższa ocena może dotyczyć „Kontaktów międzyludzkich”
  Przykład III Osoba z niepełnosprawnością intelektualną: 01-U Upośledzenie umysłowe.
  Wynikiem uprawniającym do uzyskania dostępu przez opiekuna do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności jest ocena mniejsza lub równa 15 pkt w zakresie funkcjonowania społecznego (ocena w każdej z badanych aktywności/funkcji nie większej niż 3 pkt) Natomiast w zakresie dbania o siebie i poruszania się można sobie wyobrazić uzyskanie maksymalnej oceny 91 pkt, czyli łącznej oceny 106 pkt.
  W przypadku dbania o siebie można wyobrazić sobie niższą ocenę w zakresie „Dbałości o wygląd zewnętrzny” oraz „Toalecie”.
  Optymalnym rozwiązaniem jest ustalenie średniej wartości punktowej, która będzie charakteryzować największą grupę osób z jednoczesnym wyznaczeniem wag, pozwalających na uwzględnienie potrzeb osób o innej charakterystyce trudności w codziennym funkcjonowaniu.
  Łączna wartość oceny kwalifikującej do usług w pierwszej kolejności:
  74 pkt w przypadku osób ,których niepełnosprawność określona została za pomocą następujących symboli niepełnosprawności: 04-0 Choroby narządu wzroku, 05-R Upośledzenie narządu ruchu, 06-E Epilepsja, 07-S Choroby układu krążenia, 08-T Choroby układu pokarmowego, 09-M Choroby układu moczowo – płciowego, 10-N Choroby neurologiczne, 11-I INNE, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
  Nawet przy dużym zróżnicowaniu w zakresie trudności w poszczególnych obszarach funkcjonowania w przypadku osób o określonym podłożu niepełnosprawności, wartość 74 pkt pozwala w rzetelny sposób uzależnić dostęp do usług przy odpowiednim poziomie psychofizycznego obciążenia opiekuna.
  Waga 1,37 w przypadku osób, u których w orzeczeniu wskazany został więcej niż 1 symbol niepełnosprawności, określający niepełnosprawność sprzężoną, czyli 01-U Upośledzenie umysłowe, 02-P Choroby psychiczne, 12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe oraz dodatkowo 04-0 Choroby narządu wzroku lub 05-R Upośledzenie narządu ruchu, czy też 05-R Upośledzenie narządu ruchu oraz dodatkowo 04-0 Choroby narządu wzroku.
  Waga 0,7 w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością uwarunkowaną chorobą psychiczną oraz osobami ze spektrum autyzmu, z wskazaniami z orzeczeniu następujących symboli przyczyny niepełnosprawności: 01-U Upośledzenie umysłowe, 02-P Choroby psychiczne, 12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe.
 • ZA____CZNIK_NR_7_DO_PROGRAMU_OW_2023.DOCX
  Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 WZÓR
  Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023
  Dane osoby ubiegającej się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej (opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującego bezpośrednią opiekę):
  Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dane dotyczące osoby niepełnosprawnej, w związku z opieką nad którą opiekun ubiega się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej: Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Rodzaj niepełnosprawności:
  1) dysfunkcja narządu ruchu (paraplegia, tetraplegia, hemiplegia; dziecięce porażenie mózgowe; stwardnienie rozsiane; dystrofia mięśniowa; przebyta przepuklina oponowo – rdzeniowa)☐;
  2) dysfunkcja narządu wzroku☐;
  3) zaburzenia psychiczne☐;
  4) dysfunkcje o podłożu neurologicznym☐; 5) dysfunkcja narządu mowy i słuchu☐;
  6) pozostałe dysfunkcje, w tym intelektualne☐.
  W jakich czynnościach w szczególności wymagane jest wsparcia:
  czynności samoobsługowe Tak☐/Nie☐;
  czynności pielęgnacyjne Tak☐/Nie☐;
  w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych Tak☐/Nie☐;
  w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania Tak☐/Nie☐;
  w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem Tak☐/Nie☐.
  Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania się lub poruszania się (wypełnia opiekun/członek rodziny, który ubiega się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej):
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  II. Preferowana forma, wymiar i miejsce świadczenia usług opieki wytchnieniowej: ☐ dzienna, miejsce
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*
  ☐ całodobowa, miejsce ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*
  ☐ w godzinach …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ☐ w dniach ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  III. Oświadczenia: Oświadczam, że osoba niepełnosprawna nad którą ubiegam się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie traktowane na równi do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności**.
  W celu zapewnienia wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oświadczam, że wyrażam zgodę na kontrolę i monitorowania przez realizatora świadczonych usług opieki wytchnieniowej. Czynności o których mowa wyżej dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług. Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w toku realizacji Programu.
  Oświadczam, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu nie będą świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
  Oświadczam, że aktualnie uczestniczę/nie uczestniczę*** w innym Programie resortowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie usług opieki wytchnieniowej, w tym w Programie Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W ramach innego Programu przyznano mi …….......... (wpisać liczbę godzin) godzin opieki wytchnieniowej.
  Miejscowość ………………………………., data …………………………… ..………………………………………………………
  Podpis osoby opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej
  Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług opieki wytchnieniowej
  ………………………………………………………..
  Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie *Należy wpisać miejsce wymienione w treści Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023:
  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym (COM);
  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: ośrodku wsparcia, ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały lub Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym (COM).
  **do Karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.
  *** odpowiednie skreślić
 • Klauzula_informacyjna_w_ramach_programu_Opieka_wytchnieniowa___edycja_2023.odt
  Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” Zgodnie z art. 13 i art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 07-411 Rzekuń ul. Kolonia 1B tel. 29 643 20 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w tym rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.
  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, w tym do wypełnienia obowiązków w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej wynikających z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, przyjętego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  Źródłem pochodzenia danych osobowych mogą być wnioskodawcy, tj. osoby niepełnosprawne, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby zatrudnione/świadczące/ realizujące usługi opiekuna wytchnieniowego.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty realizujące świadczenie w imieniu administratora na podstawie umów cywilnoprawnych. Dane osób fizycznych przetwarzane przez należy wskazać nazwę gminy/powiatu, w szczególności dane osób świadczących/realizujących usługi opiekuna wytchnieniowego na rzecz uczestników Programu lub opiekunów prawnych mogą być udostępniane Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub należy wskazać nazwę Wojewody m.in. do celów sprawozdawczych czy kontrolnych.1
  ) W przypadku udostępniania Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej danych osób fizycznych, gmina (należy wskazać nazwę gminy/powiatu) zrealizuje w imieniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej obowiązek wynikający z art. 14 RODO i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Klauzulę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej stanowi załącznik nr 13 do programu.)
  Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzyskania ich kopii, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia do programu „Opieka
  wytchnieniowa” – edycja 2023 lub realizacji Programu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w programie.


 • Czas wytworzenia: 20-04-24 13:05
 • Czas udostępnienia: 20-04-24 13:05

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2