Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,alkoholizm lub narkomania oraz uczniowie z rodzin niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 • stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub prawnego opiekuna.
 2. odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Świadczenie pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje o sposobie rozliczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym:
 
Rozliczenie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminach:

1) do 5 grudnia – za stypendium przyznane od września do grudnia danego roku;
2) do 10 czerwca – za stypendium przyznane od stycznia do czerwca danego roku.

Wypłata przyznanego stypendium nastąpi po przedstawieniu rachunków potwierdzających dokonanie zakupu, w terminach:

1) do 15 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia;
2) do 15 czerwca – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
 
Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Zakupione rzeczy powinny mieć na fakturze dopisek – SZKOLNE

Każda faktura lub rachunek powinna być przyporządkowana jednemu uczniowi i zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica, prawnego opiekuna o treści "dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka)"
 
W przypadku, gdzie:
• wartość faktur lub rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium – do zwrotu podlegać będzie kwota tylko do wysokości przyznanego decyzją świadczenia.
 
• wartość faktur lub rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia – do zwrotu podlegać będzie kwota do wysokości rozliczonych faktur lub rachunków.
 
Przykładowy katalog wydatków o charakterze edukacyjnym:
1. zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic edukacyjnych, lektur szkolnych
2. zakup artykułów szkolnych• zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, • tornister, plecak szkolny, torba sportowa, ( 1 sztuka na rok szkolny)
3. zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę), (1 sztuka na semestr)
4. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego (odzież sportowa):
• dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie
5. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
6. zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie
edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
7. zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) – faktura VAT i dowód opłaty.
8. zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
• Koszty uczestnictwa: w kursach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, tanecznych,
• zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się z udziałem w treningach
w klubie sportowym (zaświadczenie z klubu)
• zakup określonego sprzętu muzycznego(zaświadczenie ze szkoły muzycznej)

Załączniki:

 • wniosek_stypendium.pdf
  Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
  terenie Gminy Rzekuń
  Opłata skarbowa:
  nie się
  Rzekuń, dnia
  WNIOSEK
  O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
  Zgodnie z art go b usta i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. IJ z 2019 poz. 1481 ze zm.)
  pomoc materialna przysługuje:
  - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz
  słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
  ukończenia 24 roku życia,
  - wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych — do czasu ukończenia realizacji
  obowiązku nauki,
  -ucznłom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych — do czasu
  ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  Część A (wypełnia wnioskodawca)
  Rodziq Opiekun prawny, Pełnoletni Uczeń, Dyrektor Szkoły
  Wnioskodawca:
  l. Dane osobowe wnioskodawc :
  elnić literami drukowan
  Imię: .............................................................................................
  Nazwisko:
  PESEL:
  Telefon:
  Adres zamieszkania:
  2.
  Dane osobowe ucznia: (wypełnić literami drukowanymi)
  Imię:...
  Nazwisko:........... —
  Klasa, do której uczeń
  PESEL:
  uczęszcza

  Nazwa szkoły:
  Typ szkoły (i,waścnve zaznaczyć X): Szkoła podstawowa, Liceum, Technikum, Zasadnicza
  szkoła Policealna szkoła zawodowa, Kolegium, Inne
  3. Dane osobowe ucznia:
  ić literami drukowan mł
  Nazwisko:............ —
  Klasa, do której uczeń
  PESEL:
  uczęszcza:
  Nazwa szkoły:
  Typ szkoły (wŕaścwe zaznaczyć X): Szkoła podstawowa, Liceum, Technikum, Zasadnicza
  szkoła zawodowa, Policealna szkoła zawodowa, [2 Kolegium, O Inne
  Nazwisko:..............
  4. Dane osobowe ucznia:
  PESEL:
  Nazwa szkoły:
  ić literam i drukowan
  Klasa, do której uczeń
  uczęszcza :
  Typ szkoły (i,waścnve zaznaczyć X): Szkoła podstawowa, Liceum, Technikum, Zasadnicza
  szkoła Policealna szkoła zawodowa, [2 Kolegium, Inne

  Oświadczam, że:
  a) gospodarstwo domowe ucznia składa się z następujących osób
  Lp.
  Imię i nazwisko
  2
  3
  4
  6
  7
  8
  9
  10
  Stopień
  wnioskodawca
  Data urodzenia

 • wniosek_o_zasilek_szkolny.pdf
  Rzekuń, dnia
  Kierownik
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  ul. Kolonia IB , 07-411 Rzekuń
  WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO
  PEŁNOLETNIEGO UCZNIA,
  RODZICA,
  OPIEKUNA PRAWNEGO,
  DYREKTORA SZKOŁY/OSRODKA/KOLEGIUM
  na rok szkolny ...............l...............
  l. Dane osobowe WNIOSKODAWCY
  N azwisko
  PESEL
  1. Adres stałego zameldowania
  Województwo
  IJlica
  Kod pocztowy
  Telefon kontaktowy
  Imię
  Telefon
  Gmina
  Nr domu
  Miejscowość
  Nr lokalu
  2. Adres do korespondencji (wypełnić w paypadku gdy jest inny nlž adres zameldowania)
  Województwo
  IJlica
  Kod pocztowy
  Gmina
  Nr domu
  Miejscowość
  Nr lokalu
  II. Dane osobowe UCZNIA (wypełnić w przypadku gdy wnioskodawcą Jest rodzic: prawny opiekun, dyrektor
  szkoły)
  N azwisko
  PESEL
  Data i miejsce urodzenia
  Nazwisko i imię ojca
  Nazwisko i imię matki
  1. Adres stałego zameldowania
  Województwo
  IJlica
  Kod pocztowy
  Imię
  NIP
  Gmina
  Nr domu
  Miejscowość
  Nr lokalu
  2. Adres do korespondencji (wypełnić w paypadku gdy jest inny nlž adres zameldowania)
  Województwo
  Ulica
  Kod pocztowy
  Gmina
  Nr domu
  Miejscowość
  Nr lokalu

  2 Wyjaśnienie dotyczące zdarzenia losowego oraz jego wpływu na puorszenie sytuacji materialnej rodziny
  ucznia:
  V. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
  Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione
  ozosta• ce w fa czn m zwi zku ws ólnie zamieszku• ce i os odaru• ce
  wwakoŚÓ od u
  III. Informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza
  Nazwa szkoły
  Miejscowość
  Klasa, w której uczeń pobiera naukę
  V. Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego
  1. Data wystąpienia zdarzenia losowego
  osób w
  Rok szkolny
  azI"81nogcI
  g08poa8rcE
  Dochód miesięczny (netto) rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł .
  zł, co dało
  _ zł na osobę w rodzinie.

  VII. Pożądana forma zasiłku szkolnego
  L.p.
  b
  d
  2
  Pożądana forma zasiłku szkolnego
  Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w
  zakup podręczników
  zakup innych dydaktycznych
  zakup osobistego bezpośrednio
  zvviązanego z realizacja dydaktycznego
  zakup i przedmiotów nie stanowiących pomocy
  dydaktycznych, ale mających wpłyvv na realizacje
  procesu edukacyjnego lub wykonywanie
  szkolnego przez ucznia
  I nna forma rzeczowej o charakterze
  edukacyjnym
  Swiadczenie pienięžne na pokrycie wydatków
  związanych z procesem edukacyjnym _
  X - należy
  zaznaczyc
  właściwą
  pozycJę
  Proponowana
  kwota zasiłku
  szkolnego
  Miejsce na dodatkowe informacje.
  Świadomy odpowiedzialności karnej Unikającej z art 233 S 1 ustawy z dnia 6 czervvca 1997
  kodeksu karnego kodeksu karnego (tj Dz. U. Z 2019 poz 1950, ze zm.) Kto, składając zeznanie
  mające słužyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na
  podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, karze wolności 6
  miesięcy do lat 8." — oświadczam, Ze powyžsze dane są prawdziwe.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
  związanych z przyznaniem pomocy materialne] o charakterze socjalnym, na podstawie Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepMvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46'WE (%'ólne rozwządzenie o
  ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974
  r Kodeks Pracy
  data i miejsce)
  (czytelny p.Mpłs Wnioskodawcy)


 • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:49
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:49

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2