W ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) ustawodawca wprowadził zmianę.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.

Pomoc ta nie będzie wymagała ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego oraz wydania w tej kwestii decyzji administracyjnej.

Środki pieniężne za ww formę wyżywienia będzie przekazywał ośrodek pomocy społecznej na podstawie list sporządzonych odpowiednio przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Pomoc w tej formie nie może przekroczyć 10% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1487)

  • Czas wytworzenia: 12-07-24 20:08
  • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:08

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2