Gmina Rzekuń realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe. Rada Gminy Rzekuń Uchwałą Nr XIV/89/2019 z dnia 8 października 2019 r. podwyższyła do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 co ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb życiowych.
Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 29 900,00 zł przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Rzekuń to 80.000,00 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 109 900,00 zł.

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023

  • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:22
  • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:22

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2