Twórcy projektu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) twierdzą, że w celu bardziej skutecznej walki ze zjawiskiem przemocy w rodzinie akt ten wymaga zmian.

Cel ten projektodawcy zamierzają osiągnąć poprzez rozszerzenie ustawowej definicji przemocy w rodzinie oraz uzupełnienie zadań administracji rządowej i samorządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt zakłada rozszerzenie form udzielanej pomocy ofierze przemocy w rodzinie o możliwość bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego. W projekcie proponuje się także nałożenie na świadków przemocy w rodzinie obowiązku zawiadomienia o przemocy określonych podmiotów.

Na uwagę zasługuje propozycja tworzenia przez gminę zespołów interdyscyplinarnych, które – mając w swoim składzie przedstawicieli oraz specjalistów różnych służb i instytucji - w sposób zintegrowany i skoordynowany pracowałyby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W projektowanej ustawie położono szczególny nacisk na rozwój profilaktyki, jako skutecznej formy pomocy w sytuacjach, gdy w rodzinie nie występuje jeszcze zjawisko przemocy, ale może być tym zjawiskiem zagrożona.

W przedkładanym dokumencie projektuje się rozszerzenie stosowania procedury Niebieskiej Karty na innych niż obecnie przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m. in. na przedstawicieli ochrony zdrowia i oświaty.

W ustawie wprowadza się przepis, dotyczący możliwości odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie, zwłaszcza gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Czynności związane z odebraniem dziecka pracownik socjalny będzie mógł wykonywać przy udziale Policji lub pracowników ochrony zdrowia. Zmiana w takim brzmieniu umożliwi dokonanie właściwej oceny zarówno stanu zdrowia dziecka jak też konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.

  • Czas wytworzenia: 22-07-24 15:22
  • Czas udostępnienia: 22-07-24 15:22

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2