Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług:

 1. na przeprowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów z gminy Rzekuń: zajecia_ruchowe.odt
  Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych Rzekuń, 23.12.2022r.
  ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych (kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129). Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów z Gminy Rzekuń I. Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,
  07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22 Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
  Strona internetowa: www.rzekun.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  II. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowych w Klubie Seniora: w Rzekuniu, w Laskowcu, Klube Seniora + w Borawem oraz Susku Nowym
  III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.
  2. Wymiar godzinowy świadczenia usługi: KS w Rzekuniu – 2 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS w Laskowcu - 3 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS+ w Borawem - 2 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS+ w Susku Nowym - 2 godziny zegarowe tygodniowo.
  3. Uczestnicy: osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń 4. Liczba osób objętych wsparciem: KS w Rzekuniu – 12 osób,
  KS w Laskowcu - 32 osoby,
  KS+ w Borawem - 21 osób,
  KS+ w Susku Nowym – 19 osób.
  5. Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć ruchowych, opracowanie programu zajęć, monitorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń przez seniorów, organizacja i przeprowadzanie zajęć, dawanie porad, troska o bezpieczne warunki aktywności fizycznej.
  Zajęcia prowadzone przez trenera, który dostosuje zakres, intensywność i rodzaj ćwiczeń do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem przeciwwskazań i zalecanych rodzajów ćwiczeń).
  6. Wykształcenie: uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, min. roczne doświadczenie w pracy jako instruktor zajęć ruchowych/gimnastycznych.
  7. Miejsce realizacji zlecenia: KS w Rzekuniu – budynek Rzekuńskiego Domu Seniora + 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 44,
  KS w Laskowcu - 07-401 Laskowiec ul. Długa 90, KS+ w Borawem - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Borawe 107B, 07-411 Borawe KS+ w Susku Nowym – Świetlica Susk Nowy 20, 07-411 Susk Nowy. IV. Termin realizacji zamówienia - 1 stycznia 2023r. do 31 stycznia 2024r.
  V. Opis kryteriów oceny Ofert
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane n/w kryteria:
  Cena oferty brutto – 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczę punktów. Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę
  Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w języku polskim, w formie pisemnej, pocztą, osobiście lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oprócz formularza ofertowego należy złożyć: 1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt III ppkt 6 przedstawionych w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  VII. Kontakt z Wykonawcami
  Informacji dotyczących zamówienia udziela Pan/i Katarzyna Iwona Grzymała pod nr telefonu: 29 643 20 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45. VIII. Pozostałe informacje dotyczącego prowadzonego postępowania
  1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
  2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  3. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego oraz niespełniające wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu nie przewiduje odwołań od podjętej decyzji dotyczącej wyboru oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   zmiany niniejszego postępowania ofertowego,  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,  wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia oferty. 6. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Załączniki do oferty: 1) Formularz ofertowy wraz z wymaganym dokumentami.
  , zalacznik.odt
  Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY ............................................ nazwa i adres Wykonawcy 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,
  07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22 Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
  2. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
  Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP
  Regon 3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu e-mail 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. oferuję(emy) wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym za cenę: Nazwa zamówienia
  Wartość ogółem netto
  Podatek VAT
  Wartość ogółem brutto
  słownie złotych netto ……………………………………………………………………………
  słownie złotych brutto …………………………………………………………………………..
  5. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
  Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
  1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
  2) posiadam/y uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia,
  4) oświadczam, że spełniam warunki zamówienia i nie podlegam wykluczeniu z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz zawiera w sobie wszelkie ewentualne upusty i zniżki oferowane przez Wykonawcę.
  6) oświadczam/y, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach tam określonych,
  6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach. 1) …………………………………………………………… 2) …………………………………………………………… Podpisano: ………………………………………………………………………………… Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) Miejscowość ……………………………………. dnia …………………………………..

 2. na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii dla seniorów z gminy Rzekuń: fizjoterapia.odt
  Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych Rzekuń, 23.12.2022r.
  ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych (kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129). Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, zapraszamy do złożenia oferty na zajęcia z fizjoterapeutą (masaże) dla seniorów z Gminy Rzekuń I. Nazwa i adres Zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,
  07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22 Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
  Strona internetowa: www.rzekun.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  II. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia są zajęcia z fizjoterapeutą (masaże) w Klubie Seniora: w Rzekuniu, w Laskowcu, Klube Seniora + w Borawem oraz Susku Nowym
  III. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna – umowa zlecenie.
  2. Wymiar godzinowy świadczenia usługi: KS w Rzekuniu – 2 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS w Laskowcu - 3 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS+ w Borawem - 2 godziny zegarowe tygodniowo,
  KS+ w Susku Nowym - 2 godziny zegarowe tygodniowo.
  3. Uczestnicy: osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń 4. Liczba osób objętych wsparciem: KS w Rzekuniu – 12 osób,
  KS w Laskowcu - 32 osoby,
  KS+ w Borawem - 21 osób,
  KS+ w Susku Nowym – 19 osób.
  5. Usługi na rzecz uczestników projektu: prowadzenie zajęć z fizjoterapii (masaże) dawanie porad, troska o bezpieczne warunki aktywności fizycznej.
  Zajęcia prowadzone przez trenera, który dostosuje zakres, intensywność i rodzaj masaży do indywidualnych potrzeb (z uwzględnieniem przeciwwskazań).
  6. Wykształcenie: wyższe - kierunkowe – fizjoterapia, minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 7. Miejsce realizacji zlecenia: KS w Rzekuniu – budynek Rzekuńskiego Domu Seniora + 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 44,
  KS w Laskowcu - 07-401 Laskowiec ul. Długa 90, KS+ w Borawem - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Borawe 107B, 07-411 Borawe KS+ w Susku Nowym – Świetlica Susk Nowy 20, 07-411 Susk Nowy. IV. Termin realizacji zamówienia - 1 stycznia 2023r. do 31 stycznia 2024r.
  V. Opis kryteriów oceny Ofert
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane n/w kryteria:
  Cena oferty brutto – 100 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczę punktów. Jeżeli w postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę
  Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 6 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w języku polskim, w formie pisemnej, pocztą, osobiście lub drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Oprócz formularza ofertowego należy złożyć: 1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt III ppkt 6 przedstawionych w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  VII. Kontakt z Wykonawcami
  Informacji dotyczących zamówienia udziela Pan/i Katarzyna Iwona Grzymała pod nr telefonu: 29 643 20 80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45. VIII. Pozostałe informacje dotyczącego prowadzonego postępowania
  1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
  2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  3. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego oraz niespełniające wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu nie przewiduje odwołań od podjętej decyzji dotyczącej wyboru oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
   zmiany niniejszego postępowania ofertowego,  unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,  wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia oferty. 6. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Załączniki do oferty: 1) Formularz ofertowy wraz z wymaganym dokumentami.
  , zalacznik.odt
  Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY ............................................ nazwa i adres Wykonawcy 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B,
  07-411 Rzekuń tel. 29 643 20 80 fax. 29 643 24 22 Regon: 550709340 NIP: 758-18-57-041
  2. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW:
  Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP
  Regon 3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu e-mail 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. oferuję(emy) wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym za cenę: Nazwa zamówienia
  Wartość ogółem netto
  Podatek VAT
  Wartość ogółem brutto
  słownie złotych netto ……………………………………………………………………………
  słownie złotych brutto …………………………………………………………………………..
  5. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
  Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
  1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
  2) posiadam/y uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia,
  4) oświadczam, że spełniam warunki zamówienia i nie podlegam wykluczeniu z art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5) cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz zawiera w sobie wszelkie ewentualne upusty i zniżki oferowane przez Wykonawcę.
  6) oświadczam/y, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz na warunkach tam określonych,
  6. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach. 1) …………………………………………………………… 2) …………………………………………………………… Podpisano: ………………………………………………………………………………… Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) Miejscowość ……………………………………. dnia …………………………………..
Wybór oferty:
 1. fizjoterapeuta_05708720230110123557.pdf
  Załącznik nr 3
  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
  Rzekuń, dnia 10.01.2023r.
  PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są zajęcia z (masaże) w Klubie Seniora: w Rzekuniu,
  w Laskowcu, Seniora + w Borawem oraz Susku Nowym
  2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 09.01.2023r. na kwotę: 100m zł brutto
  — stawka godzinowa
  3. Porównanie ofert
  Nr oferty Nazwa firmy
  Cena netto
  zamówienia zł
  VAT
  2/2023
  Diana Łada
  W artoQ
  brutto zł
  100,00 zł
  Uwagi
  Stawka
  godzinowa
  4. Wskazanie wybranej oferty:
  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 2/2023, nazwa: Diana Łada
  Zaruzie 45, 18-413 Miastkowo za cenę brutto (w tym podatek VAT) m,00 zł.
  5. Uzasadnienie "boru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
  Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert cenowych, spełnia
  oceny ofert ze względu na oferowaną cenę.
  6. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził :
  (data i podpis kierownika OPS)

 2. zaj_ruchowe_05708820230110123626.pdf
  Załącznik nr 3
  do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
  o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
  Rzekuń, dnia 10.01.2023r.
  PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć ruchowych w Klubie Seniora: w Rzekuniu,
  w Laskowcu, Klube Seniora + w Borawem oraz Susku Nowym.
  2. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu 09.01.2023r. - 63,00 zł brutto — stawka
  godzinowa
  3. Porównanie ofert
  Nr Oferty
  1/2023
  N azwa firmy
  Małgorzata
  Mierzejewska
  Cena netto
  zamówienia zł
  VAT .
  brutto zł
  65,00 zł
  wagi
  Stawka
  godzinowa
  4. Wskazanie wybranej oferty:
  W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofeltę n 1/2023, nazwa: Małgorzata
  Mierzejewska za cenę brutto (w tym podatek VAT) 65,00 zł.
  5. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu przeprowadzonego postępowania informacje:
  Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert cenowych, spełnia
  kryterium oceny ofert ze względu na oferowaną cenę.
  6. Protokół o udzielenie zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził :
  (data i podpis Kierownika OPS)


 • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:27
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:27

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2