Regulamin świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Rzekuń

Regulamin:

Regulamin_swietlic_srodowiskowych_dzialajacych_na_terenie_gminy_Rzekun.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2009
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia g marca 2009
REGULAMIN
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RZEKUŃ
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźw ości
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
(Dz. LI. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
2) Gminnego Programu profilaktyki i Rozw ania problemów
Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy
Rzekuń.
uczestnicy mają obow iązek przestrzegania zasad BHP.
uczestnicy mają obowiązek zaznajomić się z regulaminem Svietlicy i
godzinami jej otw'arcła.
Ze świetlicy mogą korzystać wszystkie dzieci i młodzież.
pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.
uczestnicy mają obow iązek szanować wyposażenie "lietlicy.
Na terenie świetlicy zabrania się używania napojów alkoholowych,
papierosów oraz innych używek.
ZADANIA SWIETLICY.
W ramach zajęć świetlicy organizowane są:
b)
c)
gry i zabawy stolikowe, ruchowe, taneczne i zręcznościowe,
zajęcia rozwijające zdolności intelektualne, pamięć, koncentrację
uwagi, zdolność uczenia się,
zajęcia plastyczne i manualne,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
zajęcia umuzykalniające, taneczne,
zajęcia z elementami bajkoterapii, spotkania ze światem bajki i
baśni,
zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z zakresu komunikacji
interpersonalnej, asertyw ności, pozytywnego myślenia i wizerunku
własnej osoby,
imprezy okolicznościowe i występy artystyczne na terenie
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (konkursy, przeglądy,
przedstawienia).
wycieczki turystyczne tzn. piesze wycieczki, majówki, pikniki,
spotkania z kulturą poprzez wyjścia do muzeum, kina,
konkursy i turnieje, rozgrywki sportowe, a także
pomoc dydaktyczna w odrabianiu lekcji,
ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień
dzieci,
m) w spółdziałanie z
rodzicami, kadrą pedagogiczną, członkami
Gminnej Komisji Rozw iązywania problemów Alkoholowych w
zakresie:
(1) animowania do współdziałania różnych grup społecznych,
(2) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
(3) stworzenia sprzyjających warunków służących rozwojowi
zainteresowań, Mórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów
przyrodniczych i kulturowych,
(4) pomocy w rozw iązywaniu problemów społecznych,
(5) pomocy prawno — psychologiczną,
(6) przeciwdziałania ubósčvvu i wykluczeniu społecznemu,
(7) wspierania lokalnych inicjatyw obyw atelskich,
(8) pozyskiwania środków finansowych.
TWORZENIE 1 WYPOSAZENIE SWIETLICY.
1.
2.
Świetlica jest wyposażona w pomoce dydaktyczne umożliw łające
realizację programu pracy.
Świetlica jest wyposażona w przybory i urządzenia do zespołowych
gier i zabaw oraz zajęć artystycznych i technicznych.
ORGANIZACJA PRACY SWIETLICY.
1. Korzystanie z usług ŔNietlicy jest bezpłatne.
2. Godziny pracy ŔNietlicy dostosowane są do potrzeb uczestników.

PRACOWNIK SWIETLICY.
1.
2.
Opiekę nad uczestnikami zajęć świetlicowych oraz
wyposażeniem sprawuje osoba pmw adząca
Opiekun prowadzący zajęcia z grupą wychowanków, sprawuje opiekę
nad pmcesem wychowania i
odpowiedzialność za
bezpieczeńsăvo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw
ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, a w
szczególności :
a) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków,
informuje ich o postępach i trudnościach, zachęca do współpracy
w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki,
b) inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy
wychow anków,
c) prowadzi obowiązującą dokumentację,
d) sprawuje opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach
poza placówką,
e) odpowiada za pomieszczenia i wyposażenie.
DOKUMENTACJA.
W jest prowadzona następująca dokumentacja:
a) dziennik zajęć (wzór stanowi zał. Nr 1),
b) harmonogram pracy świetlicy, (wzór stanowi zał. Nr 2),
c) ramowy pmgram zajęć w świetlicy (wzór stanowi zał. Nr 3),
d) roczne sprawozdanie z działalności Svietlicy
POSTANOWIENIA KONCOWE
1.
2.
placówka
jest
utrzymywana
środków funduszu
przeciwalkoholowego oraz innych środków dozwolonych przepisami
prawa.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

zalacznik_nr_1_do_regulaminu.pdf

Załącznik Nr I do Regulaminu
śwetlic środo wsko wych ± iałaăych
na terenie gminy Rzekuń
DZIENNIK ZAJĘC ŚWIETLICOWYCH
W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W.
Lp.
Data
Imie i nazwisko
uczestnika zajęć
Realizowane zajęcia
Uwagi

zalacznik_nr_2_do_regulaminu.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
świetlic środo wisko wych ± iałających
na terenie gminy Rzekuń
HARMONOGRAM PRACY
SWIETLCY SRODOWISKOWEJ W
Dni i godziny ot•warcia świetlicy
Typ zajęć

zalacznik_nr_3_do_Regulaminu.pdf

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
śwetlic środo wsko wych ± iałaăych
na terenie gminy Rzekuń
ROCZNY PLAN PRACY
SWIETLICY SRODOWISKOWEJ W
Lp.
Miesiąc/ rok
Tematyka zajęć
Miejsce realizacji

  • Czas wytworzenia: 14-07-24 13:12
  • Czas udostępnienia: 14-07-24 13:12

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2