Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Rzekuń informuje, iż od dnia 28 marca 2023 roku wchodzi w życie Program "Rzekuńskiej Karty Mieszkańca". Jest to program stworzony z myślą o korzyściach płynących ze współpracy gminy z partnerami. Beneficjentami programu są seniorzy powyżej 60 roku życia oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osoby które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celem "Rzekuńskiej Karty Mieszkańca" jest przygotowanie atrakcyjnej oferty cenowej (w formie rabatów), jak i zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz budowanie marki gminy Rzekuń jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom. Nasza współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, będzie korzyścią i dobrem dla wszystkich, których domem jest gmina Rzekuń.

Wnioski o wydanie Rzekuńskiej Karty Mieszkańca przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń (budynek Agromaszu), II piętro w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45-15.45 oraz wtorek 7.45-16.45, piątek 7.45-14.45

Załączniki:

 • wniosek_o_wydanie.pdf
  Załącznik Nr 2 do Regulaminu
  Programu „Rzekuńska Karta Mieszkańca"
  WYPEŁNIA URZĄD (PO ZŁOZENIU WNIOSKU)
  Data wpły%'ftl wniosku
  Numer vvydanej karty:
  WNIOSEK O WYDANIE KARTY
  W RAMACH PROGRAMU RZEKUŃSKA KARTA MIESZKAŃCA
  SENIOR/OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
  Wniosek należy wyp*niać czytelnie
  Wniosek wypełniony nieczytelnie lub nieprawidhowo nie będzie realizowany.
  czĘść I - DANE WNIOSKODAWCY
  Dane identyfikacyjne
  NAZWISKO
  IMIĘ
  NUMER PES
  Miejsce zamieszkania
  ULICA
  MIEJSCOW'osc
  Numer telefonu
  DATA URODZENIA
  (ODYMMIRRRR)
  Nr domu
  Kod
  DANE KONTAKTOWE
  Adres e-mail
  WNIOSEK O WYDANIE KARTY:
  Nr lokalu
  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając znak „X")
  - SKŁADAM po RAZ PIERWSZY
  - SKŁADAM po RAZ KOLEJNY
  - WNOSZĘ O WYDA NIE DUPLIKATU KARTY

  czesc II . OSWIADCZENIA
  Ja niżej 'M)dpisana/y oświadczam, że:
  LDane zawarte we wniosku oraz zlozone oświadczenia są zgodne z prawdą, dane podaję
  dobrowolnie i jestem świadoma/-y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z Programu
  „Rzekuńska Karta Mieszkańca".
  2.0świadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Rzekuńskie] Karty Mieszkańca.
  3.Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wnioskw
  4.Zgodnie z art 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Cichronie Danych (RODO) informujemy, że:
  administratorem Państv.«a danych osobouvych Jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzekuniu
  uL Kolonia lb, 07-411 Rzekuń;
  1) administrator Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Się Państwo kontaktować
  w sprawach przetwarzania Państwa danych osobo'.'M3h za pośrednictwem pcczty elektronicznej:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2) administrator będzie przetwarzał Państvua dane osobowe na 'M)dstawie art 6 ust. 1 lit. c)
  RODQ tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciązqcego na administratorze, co "nika z ustawy
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustavvy z dnia 14 czerwca 1960 r _ Kodeks
  postępowania administracyjnego;
  3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
  prawa, a także na rzecz z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją
  usług na rzecz administratora (nłx kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
  audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
  4) administrator nie zamierza przekazwuać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej;
  5) mają Państv.«o prawo uzyskać kopię swoich danych osobovffch w siedzibie administratora.
  Dodatkowo z art 13 ust 2 ROCO informujemy, że.
  L Państwa dane osobowe będą przechouvynwane przez okres "nikający z przepisów prawa, tj.
  z ustawy z dnia 14 liggca 1983 r. o zasobie archiwalnym i archiwach oraz w
  Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictvua Narodowego z dnia 20 października 2015 r _ w sprawie
  klasyfikowania kwalifikowania dokumentacji, przekazyuvania materiałów archiwalnych do archiwów
  państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  2 przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
  przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. w przypadku realizacji zadań podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
  przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny
  Konsekvwencją danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w słM)sób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
  osobowe

  1. Wypełnia osoba osoba ubiegająca się o Rzekuńską Kartę Mieszkańca
  Oświadczam, že:*
  - Jestem mieszkańcem Gminy Rzekuń i rozliczam:
  - păatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Ostrołęce
  - rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w Gminie Rzekuń
  2. Wypełnia osoba powyżej 60 roku życia ubiegająca się o Rzekuńską Kartę
  Mieszkańca - senior
  Dane identyfikacyjne
  NAZWISKO
  IMIĘ
  NUMER PES
  Miejsce zamieszkania
  ULICA
  MIEJSCOW'osc
  cześć III
  - DANE SENIORA
  DATA URODZENIA
  (ODYMMIRRRR)
  Nr domu
  Kod
  Nr lokalu
  3. Wypełnia osoba niepełnosprawna I opiekun osoby niepełnosprawnej całkowicie
  ubezwłasnowolnionej I rodzic dziecka niepełnosprawnego ubiegający się o
  Rzekuńską Kartę Mieszkańca - osoba niepełnosprawna
  Do wniosku należy dołączyć:
  kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku
  dzieci do 16 roku życia kserokopę orzeczenia o niepełnosprawności, a także orzeczenia o potrzebie
  kształcenia
  kserokopia sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym osoby ubezw*asnowolnionej
  całkowicie.
  - wiaściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"

 • Lista_Partnerow_osoba_niepelnosprawna.pdf
  Załącznik Nr 4 do Regulaminu
  Programu „Rzekuńska Karta Mieszkańca"
  Lp.
  Gmina Rzekuń
  Salon urody Paulina Lemańska
  07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 52
  Rabat:
  20% - henna pudrowa + regulacja
  15% - farbka + regulacja brwi
  20%- zabiegi na twarz
  20% - lifting rzes+farbka+botoks
  LEDIN Producent Oświetlenia LED
  Dębowa 1 07-410
  Rabaty:
  15% na cały asortyment
  Studio Fryzjerskie Agnieszka Małkowska
  Rzekuń 07-411 ul. Kościuszki 52
  Rabaty:
  Lista Partnerów Programu „Rzekuńska Karta Mieszkańca - senior”
  10% - strzyżenie damskie, męskie dziecięce
  15% - uczesanie
  10% - farbowanie
  20% - trwała lub styling
  Firma Handlowo-usługowa DACH MET
  Emil Bednarczyk 07-411 Czarnowiec 378,
  Rabat:
  5% do 10% - na cały asortyment
  Pizza Rica Edyta Olkowska 07-410 Ostrołęka
  ul gen A. E Fieldorfa „Nila" 14
  Rabat:
  przy zamówieniu pizzy o średnicy 41 cm — zł.
  Stacja Paliw BP
  07-410 Ostrołęka Aeja Solidarności 8
  Rabaty:
  0,05 gr - LPG
  0,10 gr - ON, PB
  Stacja Paliw Stan — Oil
  07-410 Ostrołęka ul. Targowa 6
  Rabaty:
  0,20 gr - ON
  0,10 gr - PB
  0,10 LPG
  Park w Ostrołęce
  ul Wincentego Witosa 3 07-410 Ostrołęka
  20% zniżki na bilety
  Pracownia Krawiecka „Wioletta"
  Woletta Szlachetka
  07-410 Ostrołęka Prądzyńskiego 4/12
  5% - usługi krawieckie

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16.
  18
  C. S. TURBOSERWIS
  Cezary Sledziewski
  07-411 DztE1inul Ułańska 19
  Rabat:
  gratisowa kontrola stanu filtra DPF, FAP — jeden raz w roku
  Rolety Kowalczyk
  Kowalczyk Grzegorz 07-411 Zabiele 25
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  Centrum Wiesław Sacharskl
  07-410 Ostrołęka Targowa 3gG
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  Handel Artykułami Przemysłowymi
  Barbara Zuzel
  Hala Feniks lok P08 07-410 ostrołęka
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  OSTROŁEKAOIS sp. ZO O (E-Leclerc)
  Marek Gradalski
  Anna Grądalska
  61-896 Poznań u. Towarowa 35
  Rabat:
  3% - na cały asortyment
  (z wyłączeniem tytoniu i alkoholu, prasy, doładowania do telefonu oraz opłat za rachunki w markecie
  E.Lecklerc)
  SWIAT PREZENTOW
  Teresa Młodzianowska
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego nr domu 4 nr lokalu 2/28
  Rabat:
  5% - na cały asortyment
  NIE TYLKO KWIATY
  Anna Modzelewska
  07-411 Rzekuń ul Miła 5/5
  Rabat:
  5% - na cały asortyment
  Marzenna Szczepanek
  Firma Handlowa
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego nr domu 6 nr lokalu J07
  Rabat:
  10 % - na cały asortyment
  Maciej Ziemek
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego 6 nr lok. P-15, P-17
  Rabat:
  10 % - na cały asortyment
  Z POKO MEBLE
  Arkadiusz Pokornicki
  07-402 Gaski 2
  Rabat:
  5 % - na cały asortyment

 • Lista_Partnerow_senior.pdf
  Załącznik Nr 4 do Regulaminu
  Programu „Rzekuńska Karta Mieszkańca"
  Lp.
  Gmina Rzekuń
  Salon urody Paulina Lemańska
  07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 52
  Rabat:
  20% - henna pudrowa + regulacja
  15% - farbka + regulacja brwi
  20%- zabiegi na twarz
  20% - lifting rzes+farbka+botoks
  LEDIN Producent Oświetlenia LED
  Dębowa 1 07-410
  Rabaty:
  15% na cały asortyment
  Studio Fryzjerskie Agnieszka Małkowska
  Rzekuń 07-411 ul. Kościuszki 52
  Rabaty:
  Lista Partnerów Programu „Rzekuńska Karta Mieszkańca - senior”
  10% - strzyżenie damskie, męskie dziecięce
  15% - uczesanie
  10% - farbowanie
  20% - trwała lub styling
  Firma Handlowo-usługowa DACH MET
  Emil Bednarczyk 07-411 Czarnowiec 378,
  Rabat:
  5% do 10% - na cały asortyment
  Pizza Rica Edyta Olkowska 07-410 Ostrołęka
  ul gen A. E Fieldorfa „Nila" 14
  Rabat:
  przy zamówieniu pizzy o średnicy 41 cm — zł.
  Stacja Paliw BP
  07-410 Ostrołęka Aeja Solidarności 8
  Rabaty:
  0,05 gr - LPG
  0,10 gr - ON, PB
  Stacja Paliw Stan — Oil
  07-410 Ostrołęka ul. Targowa 6
  Rabaty:
  0,20 gr - ON
  0,10 gr - PB
  0,10 LPG
  Park w Ostrołęce
  ul Wincentego Witosa 3 07-410 Ostrołęka
  20% zniżki na bilety
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przycrănia Lekarska w Rzekuniu, Iwona Malinowska-Paździor
  ul Szkolna 21: 07-411 Rzekuń
  (5 zabiegów rehabilitacyjnych — raz w roku)

  10
  11
  12.
  13
  14
  15
  18
  19
  20
  Pracownia Krawiecka „Wioletta"
  Wioletta Szlachetka
  07-410 Ostrołęka ul. Prądzyńskiego 4/12
  Rabat:
  5% - usługi krawieckie
  C. S TURBOSERWIS
  Cezary Sledziewski
  07-411 DztE1inuL Ułańska 19
  Rabat:
  gratisowa kontrola stanu filtra DPF, FAP — jeden raz w roku
  Rolety Kowalczyk
  Kowalczyk Grzegorz 07-411 Zabiele 25
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  Centrum Wiesław Sacharskl
  07-410 Ostrołęka ul Targowa 3gG
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  Handel Artykułami Przemysłowymi
  Barbara Zuzel
  Hala Feniks lok P08 07-410 ostrołęka
  Rabat:
  5% - na zakupiony asortyment
  OSTROŁEKAOIS sp. ZO O (ELeclerc)
  Marek Gradalski
  Anna Grądalska
  61-896 Poznań u. Towarowa 35
  Rabat:
  3% - na cały asortyment
  (z wyłączeniem tytoniu i alkoholu, prasy, doładowania do telefonu oraz opłat za rachunki w markecie
  E.Lecklerc)
  SWIAT PREZENTOW
  Teresa Młodzianowska
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego nr domu 4 nr lokalu 2/28
  Rabat:
  5% - na cały asortyment
  NIE TYLKO KWIATY
  Anna Modzelewska
  07-411 Rzekuń ul Miła 5/5
  Rabat:
  5% - na cały asortyment
  Marzenna Szczepanek
  Firma Handlowa
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego nr domu 6 nr lokalu J07
  Rabat:
  10 % - na cały asortyment
  Maciej Ziemek
  07-410 ostrołęka
  ul Prądzyńskiego 6 nr lok. P-15, P-17
  Rabat:
  10 % - na cały asortyment
  Z POKO MEBLE
  Arkadiusz Pokornicki
  07-402 Gaski 2
  Rabat:
  5 % - na cały asortyment


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:50
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:50

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2