Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr J. Psarskiego w Ostrołęce z dniem 1 stycznia 2011 r. rozszerzył działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Zakład zwiększył bazę łóżkową z 26 miejsc na 43 a także zakres opieki o świadczenie usług dla pacjentów w stanie wegetatywnym.

O pobyt w placówce mogą ubiegać się osoby:

 • ze schorzeniami neurologicznymi; po przebytym udarze mózgu z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem, ze stwardnieniem rozsianym, rozmiękaniem mózgu, po przebytym urazie kręgosłupa z towarzyszącym niedowładem lub porażeniem;

 • z chorobami otępiennymi;

 • z powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się ranami;

 • po amputacji kończyn

 • z przewlekłymi schorzeniami płuc i oskrzeli (astma, rozedma płuc);

 • z innymi przewlekłymi schorzeniami prowadzącymi do długotrwałego unieruchomienia i/lub niepełnosprawności.

Przeciwwskazaniem do umieszczenia w zakładzie jest choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wzór dokumentacji dotyczącej umieszczenia w zakładzie:

 • wniosek.pdf
  (miejscowość, data)
  imię i nazwisko wnłoskc:davny
  adres zamieszkania
  telefon kontaktowy
  Objęcie ubezpieczeniem przez
  1.
  2 Nieubezpieczony
  (niepotrzebne skreśl
  WNIOSEK
  Ze względu na sytuacje zdrowotną proszę o przyjecie mnie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
  w Ostrołęce.
  Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na 'M)trącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez
  właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego/ rentowego lub zasiłku z pomocy
  społecznej przez Ośrodek Pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  (podpis)
  Załączniki do wniosku:
  1. kserokopia decyzji ZUS, KRUS lub OPS
  2 postanowienie sadu o opiekunie prawnym fjeśli dotyczy)
  3. ostatn Mcinek renty/emerytury

 • zawiadczenie_lekarskie.pdf
  (miej data)
  ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
  Nazwisko i
  rok urodzenia
  imię
  osoby
  ubiegającego
  dolegliwości,
  sie
  początek i
  przyjęcie
  przebieg
  do
  zakładu
  opiekuńczo-leczniczegc
  Wywiad
  (główne
  choroby,
  dotychczasowe
  „ciepłota.
  leczenie,
  Badanie przedmiotowe waga.
  Skóra iwęzhy chłonne
  Układ oddechowy.
  Układ trawienia
  ._wzrost_.
  Układ kraženia: wydolny-niewĂclny1, ciśnienie krwi.. _
  Układ moczowopłciowy__ _
  Układ ruchu oraz ocena stopnia samodzielności i samoobsługi
  Układ nerwowy i narządy zmysłów..
  Rozpoznanie (choroba zasadnicza):
  Schorzenia współistniejące'
  a)
  b)
  c)
  d)
  choroba zakaźna tak — nie, jeśli tak to jaka?
  gruźlica tak — nie, jeśli tak, to czy w stadium zakaźnym tak
  narkomania tak - nie
  choroba psychiczna tak — nie, jeśli tak, to jaka
  me
  III.
  Stwierdza się, że osoba wyżej wymieniona wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji
  i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji'.
  Oświadczenie osoby ubiegające] sie o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciela
  ustawow•egol
  Wyrażam/nie wyrażam' zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych dotyczących
  osoby ubiegającej się o skierowanie dc zakładLL
  (data pdpis da układu
  lub jej X.go•)
  Niepotrzebne skreślić
  (p i e • data)

 • wywiad_pielegniarski.pdf
  WYWIAD PIELĘGNIARSKI
  czesc 1. STRUKTURA RODZINY
  Osob mieszka' ce we ws óln m os odarstwie domo m
  lp
  imię i nazwisko
  stopień
  ckrewłeństwa
  akt•swncśč
  stan zdrowia
  zawMowa
  Pozostali członkowie na'bližsze• rodzin
  imię nazwisko
  stopien
  rewłeństwa
  aktyn.vncsc
  zawodowa
  stan zdrowia
  czesc 2. SYTUACJA MIESZKANIOWA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU
  K
  oddzielne mieszkanie
  usytuowanie mieszkania - parter
  o rzewanie CO
  pełny dostęp dc łazienki
  pełny dostęp dc WC
  pełny dostęp dc kuchni
  warunki higieniczne bardzc
  dobre mieszkanie/pckój*) czyste,
  suche, Widne, przestronne'
  pełna adaptacja mieszkania do
  ctrzeb oso ni
  etnos ra
  Suma kt
  Włascłwe podkreslic
  ria s uac•i mieszkaniowe•
  Oddzielny pokoj
  Powyže] parteru z winda
  'cwe
  rzewanłe
  Ograniczony dostęp do
  \azienki
  Ograniczony dostęp do
  Ograniczony dostęp do
  Warunki higieniczne
  zadowalające
  mieszkanie/pokój*) dość
  czyste, częste korzystanie
  ze sztucznego oświetlenia,
  mało stronne"
  Czesciowe przystosowanie
  mieszkania
  pokoj wsnny z innymi
  osobami
  powyżej parteru bez
  wind
  brak stałe 00 rzewania
  brak łazienki
  dostęp do WC poza
  bud nkiem
  brak dostępu do kuchni
  warunki higieniczne złe
  mieszkanie/pokój*)
  zaniedbane, wilgotne,
  stałe korzystanie ze
  sztuczne„go oświetlenia,
  brak wolne- rzestrzeni*
  mieszkanie nie
  tasowane
  a)
  b)
  c)
  sytuacja b. dobra:O-4 pkt kategoria A
  sytuacja zadowalająca 5do 10 pkt kategoria B
  sytuacja zła: 1 1 do 25 pkt kategoria C

  cześć 3. OCENA WYDOLNOŚCI OPIEKUŃCZEJ RODZINWŚRODOWISKA
  Zakres s rawowane• o ieki
  Pełna dolność o iekuńcza rodzin
  Nie ełna dolność a iekuficza rodzin zaan ažowanłe inn ch osób
  Brako ieki ze stron rodzin - ełnazaležność od osób obc ch
  n•Aasciwe podkreslic
  cześć 4. ROZPOZNANIE PROBLEMÓW PIELĘGNACYJNYCH
  Zakres ma ane- o iekl
  Nie ma a ci
  e o iekl lel niarskie
  W ma a CI łe o iekl iel niarskie
  W ma a kom leksowe- Intens ne o ieki
  n•Aasciwe podkreslic
  iel
  niarskie
  Ka Orian
  c
  Kate Oria
  c
  ŁĄCZNIE UZYSKANE KATEGORIE W CZESCIACH 2-4
  (pdpis p i elęgniarki
  Oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciela
  ustawowegol
  Wyražam/nłe wyrażam' zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych dotyczących
  osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu.
  (data pdpis
  lub jej usta.șo•)
  Niepotrzebne skreślić

 • kwalifikacja_pielegniarki.pdf
  KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO
  Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel
  Imię i nazwisko pacjenta .
  Adres zamieszkania
  Numer PESEL, a w przypadku braku numeru
  PESEL
  numer dokumentu
  tożsamość _
  Lp.
  Spożywanie posiłków
  Nazwa czynnośc
  potwierdzającego
  Wartość
  punktcwaa
  C = nie jest w stanie samodzielnie jeść (karmiony przez zgłębnik lub gastrostomię)
  5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp.
  10 = samodzieln niezale
  Przemieszczanie sie (z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie)
  C = nie jest w stanie: nie zachowuje równowagi przy sadzaniu
  5 = pomoc fizyczna w jedną lub dwie osoby
  10 = samodzielny
  Utrzymanie higieny osobistej
  C = nie jest w stanie wykonać żadnych czynności higienicznych
  5 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych
  10 = samodzieln
  m iutwa czesaniu S m łu biw z
  ewnłon
  cmocamł
  Korzystanie z toalety (WC)
  C = nie korzysta z toalety w ogóle
  5 = częściowo potrzebuje pomocy
  10 = samodzielny w dotarciu dc WC oraz w zdejmowaniu, zakładaniu, ubieraniu części garderoby
  Mycie, kapiel całego ciała
  C = kap el w wannie przy pomocy podnośnika
  5 = wymaga pomocy
  10 = samodzieln
  Poruszanie się (po powierzchniach płaskich)
  C = nie porusza w ogóle
  5 = do 50 m za pomocą sprzętu wspomagającego z pomocą co najmniej jednej osoby
  10 = samodzielny, niezależny, także z użyciem sprzętu wspomagającego: na odległośc
  Wchodzenie i schodzenie po schodach
  C = nie jest w stanie wchodzić po schodach nawet przy pomocy
  > 50 m
  5 = potrzebuje pomocy fizycznej i asekuracji
  10 = samodzieln
  Ubieranie i rozbieranie sie
  C = potrzebuje kompletnej pomocy
  5 = potrzebuje częściowej pomocy
  10 = samodzieln niezalezn także wza inaniu
  Kontrolowanie stolca zwieracza odbytu
  C = nie panuje nad oddawaniem stolca
  5 = sporadyczne bezwiedne oddawanie stolca
  10 = kontroluje oddawanie stolca
  uzików zamka sznurowadeł
  Kontrolowanie moczu zwieracza pęcherza moczowego
  C = nie panuje nad oddawaniem moczu
  5 = sporadyczne bezwiedne oddawanie moczu
  10 = kontrolu e oddawanie moczu
  Wynik kwalifikacji"
  należy jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta podkreślić,
  wpisać wartość punktovvą przypisanąwybranej T.ožliwości,
  w rarnce wpisać uzyskaną sumę punktów
  Data, podpis pieczątka

 

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Departament Zdrowia

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

(dotyczy skierowania do ZPO w Ostrołęce)

 • Podmiot udostępniający: Danuta Orzołek, Kierownik OPS
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 08-04-11 13:25
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:29

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2