Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”


Kwota dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa 51 200,00 zł 

Wkład własny 12 800,00 zł

Kwota całkowita realizacji zadania 64 000,00 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór osób do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, Moduł I Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. O pomoc w formie usług sąsiedzkich należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B z wypełnioną Kartą zgłoszenia do programu (w załączeniu). Limit miejsc 7 osób.

 Usługi sąsiedzkie

Z usług sąsiedzkich może skorzystać osoba samotna, która z powodu  wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać.

Zgodnie z przepisami za osobę samotną uznaje się osobę, która:

Prowadzi gospodarstwo domowe samotnie,
Nie znajduje się w związku małżeńskim,
Nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.
Z usług sąsiedzkich mogą korzystać także te osoby, których rodzina, w tym wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielegnacyjną przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz  w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczeniem usług sąsiedzkich może zajmować się osoba, które spełni poniższe wymagania:

jest pełnoletnia,
nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług,
zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.
Osoby świadczące usługi sąsiedzkie będą zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu na umowę cywilno-prawną. 

Przyznanie pomocy w formie usług sąsiedzkich poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy. Pracownik socjalny w przeciągu 14 dni roboczych odwiedza środowisko wnioskodawcy i wszczyna postępowanie administracyjne.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi, chyba że postępowanie wymaga więcej czasu wtedy strona zostaje zawiadomiona o innym terminie zakończenia sprawy.

Odpłatność za świadczone usługi sąsiedzkie uzależniona jest od dochodu netto osoby lub dochodu na osobę w rodzinie, w stosunku do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art.8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały Nr LXXII/544/24 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Cena 1 godziny usług sąsiedzkich wynosi 34,00 zł brutto. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem tel. 29 6432080

Załączniki:

Program Korpus Wsparcia Seniora Program-Korpus-Wsparcia-Seniorow-na-rok-2024-PDF-276KB.pdf

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej
Akceptuję
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
/-kwalifikowany podpis elektroniczny/
Program
„Korpus Wsparcia Seniorów"
na rok 2024
Warszawa, październik 2023 r.

WSTĘP
IV
VI
VIII
IX
SPIS TRESCI
Podstawowe informacje o programie
Cele programu
Adresaci programu
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
Finansowanie programu oraz warunki przyznawania
gminom środków z dotacji celowej budżetu państwa
na realizację programu
Zasady podziału środków z dotacji celowej budżetu
państwa na realizację programu
Zadania podmiotów realizujących program w
systemie pomocy społecznej
Ochrona danych osobowych
Monitoring programu
3
5
6
5
5
13
14
14
16
17

Wstęp
Program „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024, zwany dalej „programem", jest
odpowiedzią na vvyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy
demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia
działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich, świadczone w
ramach programu, powinny obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz
wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
Wsparcie świadczone w formie usług sąsiedzkich powinno być dostosowane do
indywidualnych potrzeb osób wspieranych. Świadczenie tego typu usług może być
realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniovĄch, wieczornych, nocnych, w
dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy
opiekunek ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, jeśli osoba korzysta
z tego rodzaju usług.
Szczegółowy zakres, czas trwania, zasady oraz wrymiar świadczonych usług musi zostać
ustalony przez organizatora przedmiotovwch usług oraz zaakceptowany przez osoby
wspierane, jak również przez pracowników ośrodka pomocy społecznej / centrum usług
społecznych.
Udzielanie wsparcia w ramach usług sąsiedzkich przez osoby z najbliższego otoczenia
osoby wymagającej wsparcia, ma na celu gwarancję większej elastyczności udzielanej
pomocy, która nie musi być ograniczona konkretnymi dniami i godzinami, a może być
świadczona adekwatnie do zaistniałych potrzeb.
Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej
w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby
bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
W przypadku podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy wsparcie udzielane w
postaci usług sąsiedzkich może mieć także charakter uzupełniający do opieki
sprawowanej przez rodzinę i będzie to prowadziło do odciążenia członków rodziny,
którzy na co dzień sprawują opiekę nad osobą niesamodzielną.

Karta zgłoszenia do programu 2024r.Karta-zgloszenia-do-Programu-Uslugisasiedzkie-2024-DOC-24KB.odt

Karta zgłoszenia do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
MODUŁ I – Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej
I. Dane uczestnika Programu: 1.Imię i nazwisko: …………………………………………...................................................………….......………………………………………
2.Adres: …………………………….…...................…….................………...............................................…………..………………………
3.Telefon kontaktowy: ……………………………………..………………………………………………….…………………………………………………
4.Data urodzenia: …………………………………...……………………………………………………………………...………………………………………
5.Czy dla uczestnika Programu ustanowiony został opiekun prawny – Tak ☐ / Nie ☐
Jeżeli Tak, proszę podać jego imię i nazwisko ……………………………………………………………………
6.Grupa/stopień niepełnosprawności: …………………………………………………………………………………………………………………
7.Jaki jest Pan(i) rodzaj niepełnosprawności: ……………………………………………………………………………………………………….
8. Czy występuje niepełnosprawność sprzężona – Tak ☐ / Nie ☐
9.Czy porusza się Pan(i): 1) samodzielnie ☐ 2) z pomocą sprzętów ortopedycznych itp. ☐
10. Czy zamieszkuje Pan(i) sam(a)? – Tak ☐ / Nie ☐
II. ŚRODOWISKO: 1.Wskazuje OSOBĘ DO REALIZACJI USŁUG SĄSIEDZKICH ? Tak ☐ / Nie ☐ Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że osoba wskazana przez mnie jest osobą pełnoletnią,
jest akceptowana przeze mnie i chcę, żeby świadczyła usługi sąsiedzkie w moim miejscu zamieszkania,
nie jest członkiem mojej rodziny,
nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym,
zamieszkuje w moim najbliższym sąsiedztwie.
2.W jakich godzinach/porach dnia/w jakich dniach potrzebne będzie wsparcie? ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
3. W jakich czynnościach mógłby pomóc Panu/Pani opiekun/ka - zakres czynności w szczególności ma dotyczyć:
wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej (korzystanie z toalety, mycie głowy, mycie ciała, kąpiel, przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów, słanie łóżka i zmiana pościeli Tak ☐ / Nie ☐.
wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego (sprzątanie, wynoszenie śmieci, bieżące zakupy, pranie, wykupowanie lekarstw ) Tak ☐ / Nie ☐;
wsparcia w komunikowaniu się z otoczeniem (wyjście na spacer, wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się Tak ☐ / Nie ☐;
III. DOTYCHCZAS OTRZYMYWANA POMOC: Czy w bieżącym roku kalendarzowym korzysta Pan(i) z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej tj. usługi opiekuńcze, usługi asystencji osobistej Tak ☐ / Nie ☐
IV. OŚWIADCZENIA:
W celu zapewnienia wysokiej jakości usług sąsiedzkich oświadczam, że wyrażam zgodę na kontrolę i monitorowania przez realizatora świadczonych usług. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych w toku realizacji Programu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się (zostałem/łam zapoznany/a) z treścią Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Oświadczam, że osoba wskazana przeze mnie do świadczenia usług sąsiedzkich jest przygotowana do świadczenia usług sąsiedzkich.
Miejscowość …………………………………….………., data …………………………..…………….
..…………………………………………………………………….
(Podpis uczestnika Programu/opiekuna prawnego) Potwierdzam uprawnienie do korzystania z usług sąsiedzkich.
…………………………………………………………….………………….
(Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Klauzula informacyjna - załącznik do karty zgłoszeniowej Klauzula-informacyjna-Korpus-Wsparcia-Seniorow2.odt

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 29 6432080.
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej ( moduł I) w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także  art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe tzw. podmiotom przetwarzającym. Odbiorcą danych może być operator pocztowy, właściwy Minister, Zarząd Województwa Mazowieckiego, podmioty prowadzące badania ewaluacyjne, kontrole, audyt.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, tj. przez 10 lat, licząc od daty wydania się decyzji przyznającej świadczenie w formie usług sąsiedzkich.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z siedzibą ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w w/w Programie.
……………………………………………………………..
czytelny podpis

 

 • Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Łucja Łada
 • Wprowadził(a): Łucja Łada
 • Czas wytworzenia: 20-06-24 12:52
 • Czas udostępnienia: 20-06-24 12:52

Historia zmian

12435 Modyfikacja Usługi sąsiedzkie - nabór do Modułu I Programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2024 " z 20-06-2024 13:09:01 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
12434 Modyfikacja Usługi sąsiedzkie - nabór do Modułu I Programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2024 " z 20-06-2024 13:06:47 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
12433 Modyfikacja Usługi sąsiedzkie - nabór do Modułu I Programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2024 " z 20-06-2024 13:03:18 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12432 Dodanie Usługi sąsiedzkie - nabór do Modułu I Programu "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2024 " z 20-06-2024 13:02:31 dokonane przez Łucja Łada
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2