Uchwała nr III/10/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 • III_10_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/10/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4 i art. 28a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 siełvnia 2009 r. o finansach
  publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2023 rok, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z:
  I. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2023 rok,
  2. Sprawozdaniem finansowym,
  3. Informacją o stanie mienia komunalnego,
  4. Uchwalą Nr 3.e./35V2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2023 rok,
  5. Uchwałą Nr 3.f.1./257/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
  z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
  Rzekuń, dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2023 rok,
  6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. Udziela się Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodni
  T asz
  ld: DB9scCA2-E950-4C2c-87łs-F47A09F79342. Uchwalony
  lny
  o wski

  UZASADNIENIE
  Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
  udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu należy do wyłącznej właściwości rady gminy
  (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym).
  Zgodnie z art. 271 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych rada gminy
  podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się z:
  l) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2) sprawozdaniem finansowym;
  3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
  4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
  5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
  Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy
  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
  zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
  Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwalą Nr 3.f.1./257/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
  Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 czer.,'ca 2024 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
  Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń, dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń za 2023
  Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzielenie
  absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
  'd: DB95CCA2-E9so-4C2C-8715-F47A09F79342. Uchwalony
  Strona I

 • III_10_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu
  za 2023 rok
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  i imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  O becność
  obecny nieobecny
  Głos
  ' 'za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeci w"
  13
  13
  Głos
  „wstrzymuj ąCy
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  Przewod
  mgr in _ To
  Rad miny
  rzono wski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:15
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:15

Historia zmian

12498 Modyfikacja Uchwała nr III/10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:17:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12497 Dodanie Uchwała nr III/10/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:17:24 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2