Uchwała nr III/13/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 • III_13_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/13/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
  stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
  bioodpady Stanowiące Odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust.' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt l, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz 399 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń
  uchwala co następuje:
  1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą oplata za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nier•uchomość oraz stawki
  opłaty, 0 której mowa w 2 niniejszej uchwały.
  S 2. l. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
  na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości
  35,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  2. Ustala się stawkę opłaty podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
  nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
  70,00 Zł miesięcznie Od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  3. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli
  nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
  stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 10zł miesięcznej opłaty od
  każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  3. Traci moc Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
  komunalne w kompostowniku przydomowym ( DZ. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 30 czerwca 2020 r.
  poz. 7117).
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  5. l. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  2. Uchwala wchodzi w życie z dniem I września 2024 r.
  IB2ED98E-F46C4717-8łgg.036D38CDF19C. Uchwalony
  Przewod
  ząc Rady miny
  nowski
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 6 k ust. I pkt. I oraz art. 6r ust.2 ustawy 0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
  gminy zobligowana jest do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
  nieruchomości, zaś niniejsza opłata musi pokrywać koszty systemu gospodarowania odpadami. Koszty
  systemu obejmują: koszty odbioru, transportu, zbierania i odzysku odpadów komunalnych, utrzymania
  punktu selektywnej zbiórki odpadów, obsługi administracyjnej, edukacji mieszkańców.
  Aktualnie obowiązująca od I sierpnia 2020 r. stawka opłaty nie pokrywa potrzeb finansowych
  prawidłowego działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń. Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi w proponowanym zakresie zapewni zbilansowanie kosztów systemu
  gospodarowania odpadami komunalnymi, bez konieczności zmiany zakresu zadania i obniżania
  wypracowanych standardów.
  Zmiana stawki obecnie nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez
  właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie art. 6m ust. 2a '*N'. ustawy „W przypadku uchwalenia nowej
  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o
  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i
  danych podanych w deklaracji."
  Zważywszy na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione
  'd: IB2ED98E.F46C.4717-8188-036D38CDF19C. Uchwalony

 • III_13_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  Lp.
  Nazwisko
  Obecność
  Głos Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  "za”
  obecny nieobecny
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  się”
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Chrzano wski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  G rzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Rom uald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  13
  13
  0
  Przewod
  mgr i
  Rady G iny
  anowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:22
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:22

Historia zmian

12504 Modyfikacja Uchwała nr III/13/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:24:06 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12503 Dodanie Uchwała nr III/13/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:24:05 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2