Uchwała nr III/14/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzekuń.

 • III_14_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/14/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  zmieniająca uchwalę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r.,
  poz. 609 ze zm.) oraz art. lla ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S 1. W uchwale nr LXXV/575/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie Programu
  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzekuń (Dz.
  Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 poz. 3733) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  l) S 2 pkt 7 w miejsce dotychczasowego zapisu otrzymuje brzmienie: „opiekę weterynaryjną
  w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przeprowadzanie kastracji i sterylizacji oraz
  usypianie ślepych miotów; gmina zlecać będzie każĂlorazowo w przypadku wystąpienia takich potrzeb
  lekarzowi weterynarii prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Jan
  Gadzała Kordowo 58, 07-415 Olszewo Borki (kastracja, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów
  przeprowadzane będzie w miejscu wykonywania usług przez lekarza weterynarii) na podstawie zawartej,
  całorocznej umowy."
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  'd: 1 EA-3F6B952BF2C4. Uchwalony
  Przewodn
  Rady iny
  0 wski
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest tragiczną Śmiercią lekarza weterynarii, z którym gmina
  Rzekuń miała podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie Programu opieki nad zwierzętami. Zaszła
  konieczność zawarcia nowej umowy w zakresie zapewnienia usług weterynaryjnych za okres do końca
  2024 r.
  W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Gmina powinna podać dane podmiotu wykonującego
  zadania w tym zakresie. Powyższe uzasadnienie wprowadzenie zmiany w uchwale.
  ld: 299EEEA2-D161-42DA-A lEA-3F6B952BF2C4. Uchwalony
  Strona I

 • III_14_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  1 Imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  G rzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  O becnoŚĆ
  obecny nieobecny
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciv/'
  13
  13
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  przewod
  mgr in .
  Rad Gminy
  a nowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:24
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:24

Historia zmian

12506 Modyfikacja Uchwała nr III/14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:25:51 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12505 Dodanie Uchwała nr III/14/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:25:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2