Uchwała nr III/15/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych nr ewidencyjnymi: 680/4, 680/6 oraz prawa własności do garaży, położonych w obrębie Ławy gm. Rzekuń.

 • III_15_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/15/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
  oznaczonych nr ewidencyjnymi: 680/4, 680/6 Oraz prawa własności do garaży, położonych w obrębie
  Lawy gm. Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na działkach oznaczonych nr
  - 680/4 w udziale wynoszącym 3/28 wraz z prawem własności do garaży oznaczonych nr. 64, 66, 67, dla
  której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSI 0/00054419/4,
  - 680/6 w udziale wynoszącym 1/52 wraz z prawem własności do garażu oznaczonego nr 22, dla której Sąd
  Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/00054417/O. Ww. działki położone są w msc.
  Ławy gm. Rzekuń.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn
  To a
  ld: 64A2A2E7-9Cl 1-4E3(FA3D9-F543E3F6291 E. Uchwalony
  ady miny
  owski

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  2024 r., poz. 609 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwal
  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad
  nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rzekuń na sprzedaż prawa
  użytkowania wieczystego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 680/4 w udziale wynoszącym 3/28
  wraz z prawem własności do budynków gospodarczych nr: 64, 66, 67, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce
  prowadzi księgę wieczystą nr OSIO/00054419/4 oraz 680/6 w udziale wynoszącym 1/52 wraz z prawem
  własności do budynku gospodarczego nr 22, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę
  wieczystą nr OSI 0/00054417/0, położonych w obrębie Lawy gm. Rzekuń.
  Gmina Rzekuń nie jest zainteresowana korzystaniem z tych obiektów. Należy uporządkować stan prawny,
  stan posiadania. Gmina może wyzbywać się tego mienia komunalnego, które jest jej zbędne do
  wykonywania zadań. Gmina nabyła prawo użytkowania poprzez zrzeczenia się tego majątku przez Zakłady
  Mięsne Ostrołęka S.A. bez konkretnej potrzeby gospodarczej po stronie nabywającego.
  ld: 64A2A2E7-9C114E3&A3D9.FS43E3F6291E. Uchwalony
  Strona I

 • III_15_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  gruntowych, Oznaczonych nr ewidencyjnymi: 680/4, 680/6 oraz prawa własności do garaży,
  położonych w obrębie Lawy gm. Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  II.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  1 Imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  O becnoŚĆ
  obecny nieobecny
  Głos Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  „przeciw"
  13
  13
  0
  icz
  Glos
  „wstrzymujący
  Rady Gmi
  Nie brał udziału
  w glosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „m"
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-05-24 14:25
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:25

Historia zmian

12516 Modyfikacja Uchwała nr III/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:35:23 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12515 Modyfikacja Uchwała nr III/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:35:22 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12508 Modyfikacja Uchwała nr III/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:27:33 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12507 Dodanie Uchwała nr III/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:27:32 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2