Uchwała nr III/16/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie za odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu działek ozn. numerami geodezyjnymi: 127/8, 221/2, 164/9, 222, 195/10, 223 położonych w msc. Teodorowo oraz działki ozn. numerami geodezyjnymi: 116/4, 211/6, 212/7, 213/11, 214/7, 213/7, 214/9, 215/9, 215/7, 218/13, 279/11, 280/1, 916, 282/4, 325/14, 326/11, 460/1, 462 położonych w msc. Laskowiec gm. Rzekuń będących własnością Gminy Rzekuń.

 • III_16_2024.pdf
  UCHWALA NR
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie za odpłatną i bezterminową służebnością przesylu działek ozn.
  numerami geodezyjnymi: 127/8, 221/2, 164/9, 222, 195/10, 223 położonych msc. Teodorowo oraz
  działki ozn. numerami geodezyjnymi: 116/4, 211/6, 212/7, 213/11, 214/7, 213n, 214/9, 215/9, 215/7, 218/13,
  279/11, 280/1, 916, 282/4, 325/14, 326/11, 460/1, 462 położonych w msc. Laskowiec gm. Rzekuń będących
  własnością Gminy Rzekuń.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz 609), art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm) uchwala się co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu, działek stanowiących
  własność Gminy Rzekuń oznaczonych numerami geodezyjnymi:
  - 127/8 0 POW. 0,2787 ha, położonej w obrębie Teodorowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00074066/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 90m 2,
  - 221/2 0 pow. 05950 ha, położonej w obrębie Teodorowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00074066/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 105m 2,
  - 164/9 0 pow. 0,0325 ha, położonej w obrębie Teodorowo, która nie posiada księgi wieczystej, - służebność
  przesyłu 0 POW. Ok. 14m 2,
  - 222 0 pow. 0,2657 ha, położonej w obrębie Teodorowo dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00074066/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 44 m 2,
  - 195/10 0 pow. 0, 1045 ha, położonej w obȚbie Teodorowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00074066/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 22 m 2,
  - 223 0 pow. 0,3790 ha, położonej w obrębie Teodorowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00074066/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 24 m 2,
  - 116/4 0 pow. 0,1699 ha, połomnej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00080317/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 24 m 2,
  - 211/6 0 pow. 0,0352 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00050562/3 - służebność przesyłu o pow. ok. 72 m 2,
  - 212/7 0 pow. 0,0364 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00080845/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 65 m 2,
  - 213/11 0 pow. 0,0924 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00080845/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 162 m 2,
  - 214/7 0 pow. 0,0602 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00050562/3 - służebność przesyłu o pow. ok. 104 m 2,
  - 213/7 0 pow. 0,0712 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00080845/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 21 m 2,
  - 214/9 0 pow. 0,0399 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00050562/3 - służebno" przesyłu 0 pow. Ok. I I m 2,
  - 215/9 0 pow. 0,0402 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00080929/3 - służebność przesyłu o pow. ok. I I m 2,
  - 215n o pow. 0,0616 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  ksișgș wieczystą nr OSI 0/00080929/3- służebność przesylu o pow. ok. 106 m 2,
  ld: 9122F2EB-3A9F4B75-9650-6949CsBA83B0. Uchwalony
  Strona I

  - 218/13 0 pow. 0,0704 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00080929/3- służebność przesyłu o pow. ok. 119 m 2,
  - 279/11 0 pow. 0,1700 ha, w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00036014/3- służebność przesyłu o pow. ok. I I m 2,
  - 280/1 0 pow. 0,2805 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00036014/3 - służebność przesylu o pow. ok. 30 m 2,
  - 916 0 pow. 1,9387 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00036014/3 - służebność przesylu o pow. ok. 369 m 2 oraz demontaż istniejacego
  stanowiska słupowego - budowa nowego słupa kratowego linii 100kV
  0 wymiarach: 3.92m x
  2,7łm.
  - 282/4 0 pow. 0,37 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00050562/3 - służebność przesyłu o pow. ok. 30 m 2,
  - 325/14 0 pow. 0,1280 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00050562/3 - służebność przesyłu o pow. ok. 42 m 2,
  - 326/11 0 pow. 0,3556 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSIO/00050562/3 - służebność przesyłu o pow. ok. 44 m 2,
  - 460/1 0 pow. 0,1305 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OS 10/00080845/0 - służebność przesyłu o pow. ok. 55 m 2,
  - 462 0 pow. 0,5600 ha, położonej w obrębie Laskowiec, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi
  księgę wieczystą nr OSI 0/00080845/0 - służebność przesylu o pow. ok. 99 m 2,
  2. Służebność przesylu ustanowiona będzie na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Lublinie i polegać będzie na wymianie istniejących przewodów na ww. działkach, o określonych długościach
  z ustanowieniem służebności
  przesylu w pasie
  technologicznym
  w związku
  z modernizacją napowietrznej linii elektroenergetycznej 1 10 kV Ostrołęka - rozgałęzienie koło Nowogrodu na
  Łomżę II i Kolno.
  3. Wyraża się zgodę na wejście służb energetycznych ze sprzętem na działki opisane w S I
  o niezbędnej szerokości w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową oraz w przyszłosci do
  korzystania w związku z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn
  To
  9122F2EB-3A9F4B75-9650-6949C5BA83B0. Uchwalony
  Rad Gminy
  Strona 2

  UZASADNIENIE
  Pełnomocnik PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie pismem z dnia 02.04.2024 r.
  zwrócił się do Wójta Gminy Rzekuń, o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia i ustanowienie
  odpłatnego prawa służebności przesyłu na działkach o numerach ewid.: 127/8, 221/2, 164/9, 222, 195/10,
  223 położone w obrębie Teodorowo, gm. Rzekuń oraz działkach nr: 116/4, 21 1/6, 212/7, 213/1 1, 214/7,
  213/7, 214/9, 215/9, 215/7, 218/13, 279/11, 280/1, 916, 282/4, 325/14, 326/1 1, 460/1, 462 położone w
  obrębie Laskowiec, gm. Rzekuń.
  Na ww. działkach projektowana jest przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej 1 10 kV relacji
  Ostrołęka - rozgałęzienie w kierunku Łomża 2 i Kolno. Linia ta przebudowywana będzie po istniejącej
  trasie. Na skutek przebudowy linii trójkątny układ przewodów zostanie zastąpiony pionowym układem
  przewodów. Ponadto na działce 916 zostanie dokonany demontaż jednego istniejącego stanowiska
  słupowego oraz wybudowany nowy słup kratowy linii 100kV o wymiarach 3,92 m x 2,71 m., a na działce nr
  1 16/4 zostanie dokonany demontaż jednego stanowiska słupowego.
  Ustanowienie służebności odbywać się będzie na zasadzie jednorazowej odpłatności, w kwocie 27
  541,00 zł + należny podatek VAT, ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie
  szacunkowym załączonym do wniosku.
  Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)
  do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
  przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym obciążania nieruchomości.
  Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
  'd: 9122F2EB-3A9F4B7s-9650.6949CSBA83BO. Uchwalony

 • III_16_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie za odpłatną i bezterminową służebnością
  przesylu działek ozn. numerami geodezyjnymi: 127/8, 221/2, 164/9, 222, 195/10, 223 położonych w msc.
  Teodorowo oraz działki ozn. numerami geodezyjnymi: 116/4, 211/6, 212/7, 213/11, 214/7, 213/7, 214/9,
  215/9, 215/7, 218/13, 279/11, 280/1, 916, 282/4, 325/14, 326/11, 460/1, 462 położonych w msc. Laskowiec
  gm. Rzekuń będących własnością Gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  1 Imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Woj ciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Glosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Glosy „wstrzymujące się"
  „przeciw” „wstrzymujący
  13
  13
  0
  przewodni acy
  mgr inż. o
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  dy Gminy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:27
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:27

Historia zmian

12514 Modyfikacja Uchwała nr III/16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:33:01 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12513 Modyfikacja Uchwała nr III/16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:32:56 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12510 Modyfikacja Uchwała nr III/16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:29:01 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12509 Dodanie Uchwała nr III/16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:28:59 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2