Uchwała nr III/17/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzekuń.

 • III_17_2024.pdf
  UCHWALA NR 111/17/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży
  Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
  Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
  2024 r. poz. 609) w związku z art. 15 ust. l, la i 2 oraz art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
  o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233), Rada Gminy uchwala, co następuje:
  S 1. I. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu
  Gminy Rzekuń, który uczestniczył:
  l) w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej ustala się w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia
  miesięcznego brutto ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
  Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" za każdą rozpoczętą godzinË liczoną od zgłoszenia
  wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowania zadań;
  2) w szkoleniu lub ćwiczeniu ustala się na kwotę 12,00zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) za każdą
  rozpoczętą godzinę liczoną od momentu rozpoczęcia.
  2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego kandydatom na strażaka ratownika OSP,
  o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt I ustawy o ochotniczych strażach pożarnych za udział w szkoleniu ustala Się
  na kwotę 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/ 1 00) za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.
  3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP, który brał udział
  w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych ustala się na kwotę
  12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu
  z jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu.
  S 2. 1. Zgodnie z art. 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przyznaje się ekwiwalent pieniężny
  strażakowi ratownikowi OSP za wykonanie zadań zleconych przez Wójta Gminy Rzekuń, takich jak: usuwanie
  niebezpiecznych owadów, usuwanie zalegającego śniegu z dachu, zabezpieczanie zerwanych lub uszkodzonych
  dachów podczas złych warunków atmosferycznych, wypompowywanie wody z zalanych piwnic i budynków,
  zdejmowanie zwierząt z wysokości, udział w zawodach sportowo-požarniczych, zabezpieczanie imprez
  organizowanych na terenie gminy Rzekuń.
  2. Za wykonanie zadań określonych w 2 ust. 1 ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 12,00 zł
  (słownie: dwanaście złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki
  ochotniczej straży pożarnej związanego z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. I powyżej.
  S 3. Traci moc Uchwała nr XLIX/374/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie
  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaków ratowników Ochotniczych Straży pożarnych z terenu
  Gminy Rzekuń.
  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  ld: 21 ABIAEF-873C-494D-B60E-5CED43ED4D84. Uchwalony
  Strona I

  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Rad Gminy
  T ma
  ld: 21 ABIAEF-873c-494D-B60E-5CED43ED4D84. Uchwalony

  UZASADNIENIE
  Powodem procedowania przedmiotowej uchwały jest wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce z dnia
  22.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.04.2024 r.) - sygn. akt 4024-0.pa.48.2024. Prokuratura
  wniosła o zmianę obowiązującej uchwały nr XLIX/374/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2022 r. w
  sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaków ratowników ochotniczych straży
  pożarnych z terenu gminy Rzekuń (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2022 r. poz. 6944) ze względu na dwa
  uchybienia, mogące w przyszłości skutkować stwierdzeniem nieważności całego aktu.
  Ponadto, zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach
  pożarnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz 233), Rada Gminy podejmuje uchwałę nie rzadziej niż raz na 2 lata.
  Obecną uchwałę o wysokości należnego ekwiwalentu Rada Gminy Rzekuń podjęła w dniu 16 maja 2022
  r. W związku z tym konieczne jest wykonanie ustawowego obowiązku nałożonego na organ.
  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
  brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
  Rzeczypospolitej polskiej „Monitor polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.) przed
  dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od
  zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu
  właściwej gminy.
  Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie
  przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2024 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147,38 zł,
  zatem wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 46,55 zł.
  W' związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.
  ld: 2 IABI AEF-873C494D-B60E-scED43ED4D84. Uchwalony
  Strona I

 • III_17_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
  Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży
  Pożarnych z terenu Gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dm ochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Woj ciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  13
  13
  Przewodnicz CY Rady iny
  nowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:29
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:29

Historia zmian

12512 Modyfikacja Uchwała nr III/17/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:32:42 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12511 Dodanie Uchwała nr III/17/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:32:41 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2