Uchwała nr III/18/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

 • III_18_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/18/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2024 r., poz. 609 ze zm.) i aft. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
  administracyjnego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 572) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. po rozpatrzeniu skargi
  mieszkańca sołectwa Rzekuń na działalność Kierownika
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym
  w sprawie przyznania dodatku węglowego osobom które ww. reprezentuje, Rada Gminy Rzekuń, po
  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznaje skargę za bezzasadną.
  S 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
  S 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń do poinformowania wnoszącego skargę
  o sposobie jej rozpatrzenia.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  'd: AOBEC367-0936-4121-914C-522D4121ElC8. Uchwalony
  Tom z
  dyG ny
  Strona I

  Załącznik do uchwały Nr 111/18/2024
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  Uzasadnienie
  W dniu 29 maia 2024 r. do Urzędu Gminy w Rzekuniu wpłynęło pismo
  3kierowane do Wójta Gminy Rzekuń noszące znamiona skargi na działalność
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w związku z prowadzonym postępowaniem
  administracyjnym w sprawie przyznania dodatku węglowego osobom; które reprezentuje
  Zgodnie z treścią alt. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. Uz 2024 r.
  poz. 572) organem właściwym do łuzpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników
  gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy. Rada gminy wyraża swoje stanowisko w drodze
  uchwały.
  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r. rozpatrywała zasadność
  wniesionej skargi.
  złożył skargę na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
  ponieważ w jego ocenie wydane decyzje odmowne w kwestii wypłatv dodatku węglowego w kwocie
  3000 zl osobom
  Są krzywdzące dla osób, które
  reprezentuje.
  Z treści pisma wynika, iż Skarżący wyraża niezadowolenie z załatwienia sprawy a tym samym z działania
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Komisja Skarg, Wniosków i petycji na posiedzeniu po zapoznaniu się z aktami sprawy nie stwierdziła
  nieprawidłowości w działaniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu.
  Komisja ustaliła, iż Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podejmował wszelkie działania zgodnie
  zobowiązującymi ustawami i aktami wykonawczymi oraz rozstrzygnięciami Samorządowego Kolegium
  Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyjaśnienia Kierownika OPS
  uznaje się za rzetelne i wystarczające.
  przeprowadzenie czynności mające na celu określenie źródła ogrzewania wynikały z dochodzeniu
  prawdy obiektywnej w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, mając na względzie interes
  społeczny i słuszny interes obywateli. Czynności powyższe zostały wskazane m.in. wyrokiem sygn. akt.
  SA/Wa
  z dnia 21 września 2023 r., który uchylił decyzję SKO i decyzję Wójta Gminy, kierując
  sprawę do ponownego rozpoznania. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Kierownik Ośrodka
  Pomocy Społecznej w należyty sposób załatwił przedmiotową sprawę zgodnie z przyjętymi procedurami
  oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie należy stwierdzić, że stronom postępowań
  administracyjnych służy Ścieżka odwoławcza określona przepisami prawa.
  Wobec powyższego skarga na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej uznana została za bezzasadną.
  Jednocześnie, w myśl art. 238 S I k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 k.p.a. w przypadku gdy
  skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi
  na skatgę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności — organ właściwy do jej
  rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy —
  bez zawiadamiania Skarżącego.
  AOBEC367-0936-4121-914C-522D4121EIC8. Uchwalony
  przewo icz Rad miny
  e nowski
  mgri •.T
  Strona I

 • III_18_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Rzekuniu
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw”
  13
  13
  Głos
  „wstrzymujący
  się”
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  przewod
  mgr in To
  Rady miny
  nowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:35
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:35

Historia zmian

12518 Modyfikacja Uchwała nr III/18/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:37:36 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12517 Dodanie Uchwała nr III/18/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:37:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2