Uchwała nr LX/456/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

LX_456_2023.pdf

UCHWAŁA NR LX/456/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
1. Ustala nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - ulica Leśny Zakątek.
S 2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Żebrowska
'd: F810FDB4-BDCB-4908.A03F-258150BFF7E9. Uchwalony

poo

LX_456_2023_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LX zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Dzbenin
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 Irmę
Dmochow ski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzej ewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny niă)becny
x
x
Głos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
12
12
Głos
„wstrzymujący
Się”
Nie brał udziału
w głosowaniu
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
mgr ' Z„ebvowska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-23 11:09
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:15

Historia zmian

3992 Dodanie Uchwała Nr LX/456/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2