Uchwała nr LX/457/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka.

LX_457_2023.pdf

UCHWALA NR LX/457/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 40) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności nieruchomości
gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 70010 0 Pw. 0,0056 ha,
70013 opow. 0,0047 ha położonych na terenie miasta Ostrołęka, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce
prowadzi księgę wieczystą nr OSI 0/(M80848/l, na rzecz spadkobierców właściciela.
2. Przeniesienie własności działek nr 70010, 70013 nastąpi w formie aktu notarialnego na skutek czego
zostaną odłączone ww. działki z księgi wieczystej nr OSI O/W)80848/l.
3. Akt notarialny zostanie zawarty pod warunkiem, że:
l. Spadkobiercy z tytułu przeniesienia własności działek nr: 70010, 70013 położonych na terenie miasta
Ostrołęka, będących własnością Gminy Rzekuń nie będą cEłodzić w przyszłości żadnych roszczeń
o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot pożytków i innych, w szczególności dotyczących decyzji Urzędu
Rejonowego w Ostrołęce znak: (3.1.7415/12/94.
2. Koszty notarialne poniosą nabywcy.
S 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S. Uchwała wchcxizi w życie z dniem podjęcia.
Przew=ący Rady Gminy
Małgorzata Zebrowska
ld: SB 171212.6FA9.445E.802C-sC36B7049C9D. Uchwalony

LX_457_2023_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LX zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności
działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka
Lp.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczm a k
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
x
x
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przeciw”
12
12
Głos
„wstrzymujący
się”
Nie brał udziału
w głosowaniu
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się"
'łcz,'łcv
pngr Ż.ebmlvskil


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-23 11:12
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:24

Historia zmian

3993 Dodanie Uchwała Nr LX/457/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2