Uchwała nr LX/458/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

LX_458_2023.pdf

UCHWAŁA NR IX458/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zarządzania poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na
terenie gminy Rzekuń
Na art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. I i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r., 333), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach i opłatach lokalnych
(Dz U. z 2023 r., poz. 70), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r,
888 ze zm.) oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pcxlatkowa (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2651 ) Rada Gminy Rzekuń postanawia co następuje:
S 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Nr XLII/380/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
zarządzania podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso na terenie gminy Rzekuń, zmianę treści S I ust.2, który otrzymuje brzmienie: Inkaso podatku
rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości się sołtysom:
1) Krzysztof Szwed - sołectwo Borawe,
2) Marek Karczewski - Sołectwo
3) Ireneusz Mierzejewski - sołectwo Danisawo,
4) Sylwia Drężek - Drwęcz,
5) Paweł Rogoziński - sołectwo Dzbenin,
6) Andrzej Piątkowski - sołectwo Goworki,
7) Krzysztof Drabot - sołectwo Kamianka,
8) Wojciech mrański - sołectwo Korczaki,
9) Andrzcj Gierwatowski - sołectwo Laskowiec,
10) Tomasz Chrzanowski - Nowa Wieś Wschodnia,
I l) Aneta Dzbeńska - sołectwo Ołdaki,
12) Adam Zarnowski - sołectwo Przytuły Nowe,
13) Rajkowski - sołectwo Przytuły Stare,
14) Sławomir Mierzejewski - sołectwo Rozwory,
15) Makowski - sołectwo Rzekuń,
16) Elżbieta Chorążewicz - sołectwo Susk Nowy,
17) Marzenna Późniewska - sołectwo Susk Stary,
1 8) Jerzy Konopka - sołectwo Tecxiorowo,
19) Grzegorz Głażewski - sołectwo
20) Zofia Mierzejewska - sołectwo Zabiele.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
ld: 847309D6-5D41.4547-8E56-7C88BADADDAF. Uchwalony

S 3. Uchwala wchodzi w Życie po upływie 14 dni Od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewălztwa
Mazowieckiego.
847309t»-SD41-4S47-8ES6-7C88BADADDAF. Uchwabny
Przewodni Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska

LX_458_2023_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LX zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/380/2(nl z dnia 23 listopada 2()21 r. w sprawie
zarządzania poboru podatków w drodz± inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
x
x
Głos
za"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
Głos
„przeciw” „wstrzymujący
Się”
12
12
0
0
Nie brał udziału
w głosowaniu
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Głosy
Głosy „wstrzymujące się”
mgr Žeb'01vsku


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-23 11:15
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:28

Historia zmian

3994 Dodanie Uchwała Nr LX/458/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2