Uchwała nr LX/459/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej przez spółkę Orlen Ekoutylizacja Sp. z o. o. budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych.

LX_459_2023.pdf

UCHWAŁA NR LX/459/2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej przez spółkę Orlen Ekoutylizacja Sp. z o.o. budowy
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych
(ITPON) w Ostrołęce
Na podstawie art.6 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 68, poz. 1783 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
1. Rada Gminy Rzekuń sprzeciwia się planowanej przez Orlen Ekoutylizacja Sp. z O.o. inwestycji budowy
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych (ITPON)
w Ostrołęce.
2. Szczegółową treść stanowiska Rady Gminy Rzekuń stanowi załącznik do uchwały.
I. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
2. Zobowiązuje sie Wójta Gminy Rzekuń do ogłoszenia uchwały w BIP Gminy Rzekuń,
oraz podania do wiadomości Mieszkańców jej treści poprzez rozplakatowanie w miejscowościach. Ponadto
tekst uchwały należy przesłać do Prezydenta i Rady Miasta Ostrołęka, Ministerstwa Infrastruktury oraz
Inwestora: Orlen Ekoutylizacja Sp. z o.o.,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
'd: 61D75DB3-324841F7-9E63-E18F1832727C. Uchwalony
Przewodni Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
Strona I

Załącznik do uchwały Nr LX/459/2023
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 23 lutego 2023 r.
Rada Gminy Rzekuń stanowczo sprzeciwia się planowanej przez Orlen Ekoutylizacja Sp. z o.o.
budowie Instalacji Termicznego przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych
(ITPON) w ostrołęce.
Solidaryzujemy się z mieszkańcami naszej gminy protestującymi przeciwko tej inwestycji. Jej lokalizacja
budzi bardzo duże kontrowersje i obawy mieszkańców nie tylko Miasta Ostrołęki, ale również mieszkańców
pobliskich miejscowości leżących w granicach administracyjnych gminy Rzekuń, m.in. Goworek, Nowej Wsi
Wschodniej, Teodorowa, Laskowca i Ław.
Tereny znajdujące się w pobliżu planowanej inwestycji są coraz bardziej zurbanizowane, zamieszkałe przez
rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz pokolenie w wieku produkcyjnym. Dynamicznie przyrasta na tych
terenach osadnictwo jednorodzinne. Od 2018 r. do 2023 r. (stan na dzień 16.02.2023 r.) w wyżej wymienionych
miejscowościach wzrosła liczba mieszkańców średnio 0 5 %. Obecnie sołectwa te zamieszkuje łącznie
2893 osoby. Jednocześnie wspomniany obszar nadal zachowuje dużą ilość terenów zielonych i podlega
rolniczemu wykorzystaniu. Jest to zjawisko bardzo korzystne ze względów społecznych i gospodarczych.
Rada Gminy Rzekuń nie jest przeciwna powstaniu nowej inwestycji, ale jej lokalizacji mającej
olbrzymi wpływ na środowisko oraz społeczność gminy Rzekuń. Mieszkańcy wyrażają swoje obawy co do
zwiększonej emisji szkodliwych toksyn do atmosfery, złowonności wynikającej ze składowania odpadów, a co
za tym idzie skażenia środowiska naturalnego. Skutkiem takiej działalności może być między innymi
podwyższone ryzyko chorób nowotworowych, występowania zaburzeń funkcjonowania układu genetycznego
i hormonalnego czy obniżonej odporności immunologicznej wśród okolicznych mieszkańców. Proces
oddziaływania wielu szkodliwych związków na organizm człowieka, które są wytwarzane podczas pracy
spalarni nie został jeszcze do końca rozpoznany. Zwłaszcza niesą znane skutki długotrwałej ekspozycji
organizmu na substancje emitowane przez tego typu instalacje. Należy również zwrócić uwagę, że wzmożony
ruch pojazdów związany z dostarczaniem do spalarni odpadów przełoży się na czas wjazdu do miasta,
szczególnie w godzinach porannych oraz popołudniowych. Realizacja inwestycji negatywnie wpłynie też na
wartość okolicznych nieruchomości i atrakcyjność działek.
Choć Ministerstwo Środowiska kilkakrotnie podejmowało próby wprowadzenia jednolitych przepisów
regulujących problematykę uciążliwych zapachów tzw. ustawy antyodorowej, to na chwilę obecną dyskusje
i konsultacje wewnątrzresortowe, międzyresortowe, z ośrodkami naukowymi, zakończyły się fiaskiem.
Aktualne instrumenty prawne, za pomocą których obywatele mogą bronić się przed uciążliwymi inwestycjami,
są rozproszone po różnych aktach prawnych, w związku z czym bardzo trudno jest kontrolować tego typu
działalność.
W naszej opinii powinno się lokalizować tego typu inwestycje w terenie o znacznie niższym potencjale
urbanizacji oraz warunkować je bezpośrednim dostępem do dróg szybkiego ruchu, które ominęły nasz region.
Mając na względzie dobro naszych mieszkańców oraz podzielając ich obawy Rada Gminy Rzekuń
kategorycznie sprzeciwia się planowanej przez Orlen Ekoutylizacja Sp. z o.o. inwestycji budowy Instalacji
Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych (ITPON)
w Ostrołęce.
[d: 31E25772.D3A1-4B80-814A-BDBA8577EC15. Uchwalony
RAI)V
n,'gr Zehrotvskť
Strona I

LX_459_2023_wyniki_glosowania.pdf
Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LX zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
uchwala w sprawie wyrażenia sprzeciwu planowanej przez spółkę Orlen Ekoutylizacja Sp. z o. o.
budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
x
Głos
"za"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
13
13
Głos
Nie brał udziału
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy
Głosy „wstrzymujące się”
„wstrzymujący w glosowaniu
się”
Zebm;vskcz


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-23 11:17
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:40

Historia zmian

3995 Dodanie Uchwała Nr LX/459/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2