Uchwała nr LXI/462/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

 • LXI_462_2023.pdf
  UCHWALA NR LXI/462/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  S 1. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Dzbenin - ulica Mostowa.
  2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  S 3. Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  ld: C6C17BE5-3C294FOO-92FC-DD[XMECD77E. Uchwalony

  l!ff;
  ld: C6Cl 7BE5-3C29-4F00-Y2FC-DDD06AECD77E. Uchwalony
  Załącznik
  do Uchwały Nr LXI/462/2023.-
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia .27.03.2023..
  Ulica rozpoczyna się od skrzyżowania działki
  nr 506/2 w Dzlkninie z istniejącą ulicą Leśnych
  Skrzatów i biegnie do końca tej działki
  w kierunku północnym do rejonu mostu kolejowego.
  r:.'ZF.W,• 'Ę;czĄcv RADV
  mgr Zebrowska
  Struna I

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/462/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 27 marca 2023 r.
  Z wnioskiem 0 nadanie nazwy ulicy "Mostowej" dla drogi oznaczonej numerem
  geodezyjnym 506/2 w Dzbeninie wystąpili mieszkańcy miejscowości Dzbenin, posiadający
  nieruchomości przy tej drodze.
  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i w nich mieszkają bądź zamierzają
  w nich zamieszkać.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, nadać jej nazwę.
  uchwały o nadaniu nazwy ulicy będzie wiązało się z potrzebą zmian adresów
  zamieszkania osób obecnie zamieszkujących, jednak to na uporządkowanie numeracji
  nieruchomości przy tej drodze.
  ld: C6C17BEs-3C29-4FOO-92FC-DDm6AECD77E. Uchwalony

 • LXI_462_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Nie brał udziału
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw" „wstrzymujący w głosowaniu
  Się"
  14
  14
  0
  PRZEW( ĘczĄcv RADY
  mgr Ze bmwska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:45
 • Czas udostępnienia: 24-06-24 12:38

Historia zmian

3998 Dodanie Uchwała Nr LXI/462/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2