Uchwała nr LXI/465/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.

 • LXI_465_2023.pdf
  UCHWALA NR 1,x1/465/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  1. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Cytrynowa.
  2. Położxnie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Mazowieckiego.
  ld: 19338518.64D8-40D7.B733-lOAq)F6EF6ED. Uchwalony
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  ld: 19338518-64Ds-40m.B733.10A90F6EF6ED. Uchwalony
  Zaacznik
  do Uchwały Nr LXI/465,2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia .27.03.2023
  PRZEW'
  nigr Zebrowska
  Strona I

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/465/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 27 marca 2023 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie które
  posiadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy "Cytrynowej" dla drogi gminnej oznaczonej numerem
  700 w Rzekuniu wystąpiły Osoby posiadające nieruchomości przy tej drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  'd: B9B9ClBO-A528438F-A97A-9mES828%1A. Uchwalony
  Strona I

 • LXI_465_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy
  Glosy „wstrzymujące się"
  Nie brał udziału
  Głos
  Głos
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  Się "
  13
  13
  "CZACY RADY
  Žebrowska
  mgr

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:53
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 11:42

Historia zmian

4001 Dodanie Uchwała Nr LXI/465/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2