Uchwała nr LXI/466/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń.

 • LXI_466_2023.pdf
  UCHWALA NR LXI/466/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych połon»nych
  w obrębie Borawe gmina Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U.
  z 2023 r., poz 40), aft. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
  z 2023 r., 344) oraz zgodnie z S 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 204 r. w sprawie
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. z Dz.U. z 2021 r.,
  poz. 2213) uchwala się co następuje:
  S 1. Wyraża się zgodę na zbycie z gminnego zasobu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 769/4 0 pow.
  0,0955 ha, 769/5 opow. 0,0957 ha, 769/6 0 pow. 0,0958 ha, 769/7 opow. 0,1115 ha, 769/8 0 pow. 0,1041 ha,
  769/9 0 pow. 0,0904 ha, 769/10 0 pow. 0,0904 ha położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń, stanowiących
  własność Gminy Rzekuń, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
  OSIO/00082152,'9.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  3. Uchwała w życie z dniem podjęcia.
  Przewodn• y Gminy
  M gorzała Żebrowska
  ld: 47A7A785-72C6-46E(FB5A0.B16765D2A978. Uchwalony
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca lm r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
  2023 r., 40) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
  sprawach majątkowych gminy, przekraczających zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
  zbywania i nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r., 344) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
  W art. 25 ust. I ustawy o gospodarce nieruchomościami, znajduje się zapis, gdzie gminnym
  nieruchomości gospodaruje Wójt.
  Przedmiotem podjęcia uchwały jest wyrażenie przez Radę Gminy zgody na sprzedaż w drodze
  przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami
  geodezyjnymi: 769/4 0,0955 ha, 76915 opow. 0,0957 ha, 769/6 0,0958 ha, 769/7 0 pow.
  0,1115 ha, 769/8 0 pw. 0,1041 ha, 769/9 0 pow. ha, 769/10 0 pow. 0,0904 ha położonych w obrębie
  Borawe gm. Rzekuń stanowiących własność Gminy Rzekuń. Środki sprzedaży ww. działek będą
  wykorzystane na cele inwestycyjne Gminy, dlatego ich zbycie jest uzasadnione.
  ld: 47A7A785-72C6-46E6-B5AO-B16765D2A978. Uchwalony
  Strona I

 • LXI_466_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
  w obrębie Borawe gmina Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  14
  14
  Głos
  „wstrzymujący
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  Nie brał udziału
  w glosowaniu
  CZĄCV RADY
  mgr
  Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:57
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 11:51

Historia zmian

4002 Dodanie Uchwała Nr LXI/466/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2