Uchwała nr LXI/467/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 • LXI_467_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXI,'467/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt.
  „Opieka wytchnieniowa" — edycja 2023 reali•mwanego ze Śr(Hików Funduszu Solidarnościowego.
  Na art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust.l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), w związku z art. 17 ust 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy
  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) w związku z
  naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  realizowanego ustawą z dnia 23 października 2018r., o Funduszu Solidarnościowym (Dz U. z 2020
  1787 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  1. l. Gmina Rzekuń przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa — edycja
  2(Y23 finansowanego ze z Funduszu Solidarnościowego.
  2. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rcxizin lub opiekunów sprawujących
  opiekę nad:
  l) dziećmi z o
  2) osobami posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r., 100, ze zm.)
  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej w formie usług opieki wytchnieniowej.
  S 2. W ramach Programu ustalony jest limit 233 g'xlzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej
  w ramach pobytu dziennego.
  S 3. Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa", zgodnie z limitem określonym w 52 Świadcmne
  będą nieodpłatnie.
  4. Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy w zakresie realizacji programu do dnia
  31 grudnia 2023 r.
  S 5. Koszt realizacji I godziny usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Rzekuń wynosi 38,10zł brutto
  (słownie: trzydzieści osiem złotych 10/100) i obejmuje wszystkie wymagane prawem składki na ubezpieczenie
  zdrowotne i oraz podatek
  S 6. Realizatorem Programu „ Opieka wytchnieniowa" — edycja 2023 jest Ośrodek Społecznej
  w Rzekuniu.
  S 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy w Rzekuniu, który jest
  upoważniony jednocześnie do zawarcia umowy i jej rozliczania.
  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  ld: 9E7D7FA4.F24E-432D-A25B-4FE089C4D35B. Uchwalony
  a Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona I

  UZASADNIENIE
  Program „Opieka wytchnieniowa” — edycja 2023 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i
  Polityki Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
  opiekę nad; dziećmi z orzîczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym
  stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usługi opieki
  wytchnieniowej.
  Jego celem jest wprowadzenie w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób
  niepełnosprawnych : czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze
  sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na i regenerację. Przyznając usługę opieki
  wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów
  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o lub ze
  znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która ma
  niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w
  domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek całodobowego, np. ośrodka
  szkolno-wychowawczego czy internatu. Brany jest równiež uwagę stan zdrowia i sytuacja
  życiowa uczestników Programu. Program będzie realizowany w 100% ze środków Funduszu
  Solidarnościowego. W związku z podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  'd: 9E7D7FA4-F24E-432D-A25B.4FE089C4D35B. Uchwalony
  Strona 2

 • LXI_467_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
  Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa" — edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu
  Solidarnościowego
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  Głos
  „przeciw”
  14
  14
  0
  0
  Głos
  „wstrzymujący
  słę"
  mgr
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  czWv RADY
  7.el»owsko

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:59
 • Czas udostępnienia: 30-11-23 10:53

Historia zmian

4003 Dodanie Uchwała Nr LXI/467/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2