Uchwała nr LXI/469/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”.

 • LXI_469_2023.pdf
  UCHWALA NR LXI,'46W2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnc"ci
  zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
  Na podstawie art. 1 la ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zwierząt (Dz. U. z 2022 572)
  w związku zart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023,
  poz 40) uchwala się, co następuje:
  S 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie Gminy Rzekuń" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały na rok 2023.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  S 3. Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ldz A8B88A4A.73B9.4355-80A8-D7F79BB29090. Uchwalony

  Załącznik do uchwały Nr LXI/469/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 27 marca 2023 r.
  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń
  S 1. Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu bezdomności zwierząt domowych
  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
  Rzekuń ma na celu:
  I ) zapewnienie bezdomnym zwier4tom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3) odławianie zwierząt;
  4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt;
  6) usypianie Ślepych miotów;
  7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gosł•rskich;
  8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem
  zwierząt.
  2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
  1) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt, zagubionych, wałęsających się, bez
  opieki właściciela - wyłapywanie bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Rzekuń
  prowadzone będzie w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń mieszkańców Gminy
  o zabłąkanych lub IM)rzuconych przez człowieka zwierzętach na pcxistawie umowy z Firmą Usługowo
  Handlowa „CANIS” Wiesława Rykowska ul. Sikorskiego 10/3, 07-410 Ostrołęka, posiadającą
  stosowne zezwolenia na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w prowadzonym schronisku
  w miejscowości Kruszewo 34;
  2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
  w imieniu Gminy Rzekuń prowadzić będzie na własny koszt po każdorazowym odłowieniu zwierząt
  Pani Wiesława Rykowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo Handlowa
  „CANIS” Wiesława Rykowska, która je i umieściła w schronisku, które prowadzi;
  3) poszukiwanie właścicieli dla umieszczonych w schronisku zwierząt prowadzić będzie Pani Wiesława
  Rykowska prowadząca działalność pod nazwą Firma Usługowo Handlowa „CANIS"
  Wiesława Rykowska poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych oraz wolontariuszy
  współpracujących ze schroniskiem, na spotkaniach w szkołach i przdszkolach oraz inne dostępne
  Śruiki;
  4) zwierzęta do adopcji są czipowane i rejestrowane przez prowadzących schronisko;
  5) npewnienie przez gminę tymczasowego miejsca dla zwierząt gospodarskich, które utraciły właściciela
  w wyniku wypadków losowych bądź zostały mu Miejsce dla takich zwierząt wyznaczono
  w wycxirębnionej części gospodarstwa pani Haliny Bierek, w miejscowości Rozwory 24.
  6) gT1ina uruchomiła gminny punkt informacyjny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki
  bezdomnym zwierzętom, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się zwierątach, poszukiwania
  właścicieli dla bezdomnych zwierząt (gminny punkt informacyjny znajduje się w budynku Urzędu
  Gminy w Rzekuniu, pokój nr 15. Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod nr telefonu -
  29 643 24 34 w godzinach pracy Urzędu oraz całodobowo nr tel.: 603 703 468;
  [d: 4473FA4E-A014-428A-9EB2-043E24DF23E7. Uchwalony

  7) opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przeprowadzanie
  kastracji i sterylizacji oraz usypianie Ślepych miotów; gmina zlecać każdorazowo w przypadku
  wystąpienia takich potrzeb lekarzowi weterynarii prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
  przychodnia weterynaryjna Andrzej Rawa , 07-410 Ostrołęka ul. Składowa I (kastracja, steryliułcja oraz
  usypianie Ślepych miotów prn2prowadzane będzie w miejscu wykonywania usług przez lekarza
  weterynarii) na podstawie zawartej, całorocznej umowy.
  8) mrganizowanie w łmozumieniu z pracownikami urzędu gminy i jednostek pomocniczych, punktów
  dokarmiania wolno-žyjących kotów i zapewnienie im karmy.
  3. Zmniejszenie populacji zwierząt benomnych realizowane jest poprzez:
  1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania
  zwierząt;
  2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierąt łx)zostających pod
  tymczasową opieką gminy, przekazaniem ich nowym właścicielom;
  3) współpracę ze wolontariuszami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania rozrodczości
  kotów;
  4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk;
  5) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących oraz ich sterylizację.
  4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana
  jest
  1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych
  w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
  domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby
  zwierząt mrzez sterylizację i kastrację;
  2) publikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzekuń artykułów poświęconych
  poziomu wiedzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych.
  S 5. Finansowanie programu:
  Rada Gminy zapewniła w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań zawartych
  w programie w wysokości:
  1) wyłapywanie i zapewnienie bezdomnym opieki i miejsca w schronisku — 33 zł;
  2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 3 000 zł;
  3) sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów przeznaczonych do adopcji — 6 000 zł;
  4) usypianie Ślepych miotów - 600 zł;
  5) dokarmianie kotów wolno żyjących - 800 zł;
  6) opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt — 9 000 zł;
  7) koszty związane z tymczasową opieką nad zwierz;tami gospodarczymi — 2 000 zł.
  Środki finansowe przeznaczone na realizację programu wydatkowane będą wykonaniu zleconej
  przez gminę usługi. W przypadku wyczerpania zaplanowanych Rada Gminy przeznaczy na ten cel
  dodatkowe środki. Niniejszy Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
  w Ostrołęce Oraz Koła „BRZASK" i Nr I „Dzik” w Ostrołęce, które działają na terenie Gminy
  Rzekuń oraz Stowarzyszenie Przylądek Psiej Nadziei ul. Kościuszki 58, 07-411 Rzekuń, którego
  statutowym celem działania jest ochrona zwierząt na obszarze gminy Rzekuń.
  CV RADY
  Zebrowska
  ld: 4473FA4E-A014-428A.9EB2-043E24DF23E7. Uchwalony

 • LXI_469_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwala w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”
  Lp.
  2.
  3.
  4,
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Głos
  „przeciw” „wstrzymujący
  Się"
  14
  14
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Glosy „Wstrzymujące się"
  PRZEW V'CZĄCY RADY
  mgr Zebyvwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 12:03
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 10:09

Historia zmian

4005 Dodanie Uchwała Nr LXI/469/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2