Uchwała nr LXII/473/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Przytuły Stare gmina Rzekuń.

 • LXII_473_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXII/473f2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 5 kwietnia 2023 r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu w obrębie Przytuły Stare gmina Rzekuń
  Na •tawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 zm.) Rada Gminy
  Rzekuń, uchwala, co następuje:
  S 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego terenu
  w obrębie Przytuły Stare, gmina Rzekuń.
  S 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny, przedstawiający granice obszaru objętego
  opracowanłem.
  S 3. Wykonanie uchwały 'X)wierza się Wójtowi Gminy.
  S 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
  Wiceprzew«lniczący
  'd: 1E28-4813-496B-8E53-81FC8509w•BD. Uchwalony
  Rad miny
  w Dmochowski
  Strona I

  da3!M
  "pey
  ułauełd
  a.łełs
  ympzu KułLuo Kpeu
  EZOZ/EŁ#/IIXI
  .qe»upn oa

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/47Y2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 kwietnia 2023 r.
  Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr: 185/3, 185/4, 185/5,
  185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17,
  185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28,
  185/29, 185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/37, 185/38, 185/39,
  185/40, 185/41, 185/42, 185/43, 185/44, 185/45, 185/46, 185/47, 185/48, 185/49, 185/50, 185/51
  położone w obrębie Przytuły Stare, gmina Rzekuń.
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy uchwalanie studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego.
  Zgodnie z art. 4 ust. I ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i
  przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 503 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu,
  rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie
  i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospcxiarowania
  przestrzennego.
  W związku z powyższym sporządzenie miejscowego planu miejscowego we wskazanych
  granicach umożliwi rozwój inwestycji w tym regionie, a w perspektywie przyczyni się do
  wzrostu zatrudnienia miejscowej ludności, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
  ld: A7AFIE28-4813496B.8E53-81 FC8509CL•BD. Uchwalony

 • LXII_473_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXII nadzwyczajnej sesji w dniu 5 kwietnia 2023 r.
  uchwala w sprawie przystąpienia do słmządzenia miejscowm planu mgosłxxlarowania terenu w
  obrębie Przytuły Stare gmina
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos
  "za”
  obecny nieobecny
  Głos
  „przeciw”
  10
  10
  Głos
  „wstrzymujący
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  ni Rady
  ochowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Stanisław Dmochowski
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-04-23 16:59
 • Czas udostępnienia: 14-06-24 13:18

Historia zmian

4009 Dodanie Uchwała Nr LXII/473/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2