Uchwała nr LXIII/476/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku.


 • LXIII_476_2023.pdf
  UCHWALA NR LXIII/476/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 15 maja 2023 r.
  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.
  Na IX)dstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 89 ust. I pkt 2 i 3 i art. 91 ust. I ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy
  Rzekuń uchwala, co następuje:
  l. Postanawia się zaciągnąć w 2023 r. kredyt długoterminowy do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie
  złotych: osiem milionów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę
  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
  2. Wybór banku na udzielenie kl"tu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Splata kredytu nastąpi w latach 2024-2033.
  Przypadające do spłaty w danym roku raty kredytu wraz z należnymi odsetkami będą pokrywane
  z wpływów z podatku od nieruchomości.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu wraz z odsetkami weksel in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  Wykonanie uchwały się Wójtowi.
  B878BB72-499V42CO.BA69-AFF329400E12. projekt
  Strona I

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  B878BB72-499S.42CO-BA69-AFF329400EIZ Projekt
  Rady
  Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

 • LXIII_476_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 maja 2023 r.
  uchwala w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  MierzRjewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Obecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  Nie brał udziału
  Głos
  „prză.v” „wstrzymujący w głosowaniu
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  11
  11
  0
  0
  mgr
  się"
  -'CZ4CY RADY
  a fgoezala Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 15-05-23 17:16
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 11:26

Historia zmian

4012 Dodanie Uchwała Nr LXIII/476/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2