Uchwała nr LXIII/477/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.


 • LXIII_477_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LMII/477/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 15.05.2023 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia
  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
  terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  W uchwale Nr LX/454/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 r., wprowadza się
  następujące zmiany:
  l. Paragraf 1 ust I uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę
  Finansową na lata 2023-2033 z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr
  I do niniejszej uchwały".
  2. załącznik Nr I „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do
  niniejszej uchwały.
  3. załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do
  niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w Zycie z dniam podjęcia.
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Zebrowska

 • LXIII_477_2023_ZAL.pdf
 • LXIII_477_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 maja 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  rowska
  Małgorzata
  Głos
  "za”
  Glos
  Głos
  nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  „przeciw" „wstrzymujący
  Się"
  11
  11
  0
  mgr
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  CZĄCVRADY
  Zebmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 15-05-23 17:19
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 10:53

Historia zmian

4013 Dodanie Uchwała Nr LXIII/477/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2