Uchwała nr LXIII/478/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

 • LXIII_478_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXIII/478/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 15 maja 2023 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 199() r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222,
  art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
  publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. III ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  (Dz. U. z 2023 r., poz. 103), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr I i 2 do niniejszej
  uchwały.
  Po zmianach dokonanych w I Budżet Gminy określony Uchwałą Nr LIX/443/2023 Rady Gminy
  w Rzekuniu z dnia 19 stycznia 2023 r. wynosi:
  l. dochody 78.064.633,81 zł, w tym:
  a) bieżące w kwocie - 51.146.508,31 zł,
  b) majątkowe w kwocie - 26.918.125,50 zł,
  2. wydatki 91.217.944„31 zł, w tym:
  a) bieżące w kwocie - 59.036.923,10 zł,
  b) majątkowe w kwocie - 32.181.021,21 zł.
  l. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi 13 153 310,50 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek
  samorządu terytorialnego z niewykołzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
  budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
  1 553 714,26zł, wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie
  721 342,34zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
  8 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 878 253,90 zł.
  2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 13 525 310,50 zł. Składają się na nie: przychody jednostek
  samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
  budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
  1 553 714,26zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie
  721 342,34 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
  8 000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 250 253,90 zł.
  3. Rozchody Gminy Rzekuń wynoszą 372 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych
  krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 372 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  'd: E71CF006-C337-4AOC.8129-EF173Y715325. Uchwalony
  Strona I

  Wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości 32.181.021,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzekuń w 2023 roku,
  z załącznikiem Nr 5.
  Dochody i wydatki związane z Ralizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
  podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  Paragraf 12 Uchwały Nr LIX/443/2023 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 19 stycznia 2023 r.
  otrzymuje brzmienie: Ustala się limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na
  sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 14.775.000 zł, w tym na wyprzedzające
  finansowanie zadań finansowanych ze śrokdów "Polski Ład„ w kwocie 13.775.000 zł,
  Paragraf 13 Uchwały Nr LIX/443/2023 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 19 stycznia 2023 r.
  otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:
  I . dokonywania zmian w planie wydatków:
  a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy — z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  b) dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości
  wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem
  przeniesień między działami,
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
  bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
  zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich
  środków, o których mowa w art. 5 ust. I pkt 3, 0 ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków euroŔskich.
  4. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
  na terytorium tego państwa, poprzez:
  a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu
  terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji
  budżetowej;
  b) dokonywanie czynności, 0 których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych;
  ld: E71CF006-C3374Aoc-8129-EF1739715325. Uchwalony
  Strona 2

  c) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany
  te nie pogorszą wyniku budżetu.
  5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
  budżetu do wysokości 14.775.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań
  finansowanych ze śrokdów "Polski Ład„ w kwocie 13.775.000 zł.
  Wykonanie uchwały się Wójtowi.
  S 10.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem B)djęcia
  Przewodnicząca Rady
  Gm iny
  Małgorzata Żebrowska
  ld: E71CF006-C337-4AoC-g129-EF1739715325. Uchwalony

 • LXIII_478_2023_ZAL.pdf
 • LXIII_478_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 15 maja 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  11
  11
  Głos
  „wstrzymujący
  Się”
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZF.w
  yczĄcv RADY
  Ingr

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 15-05-23 17:22
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:27

Historia zmian

4014 Dodanie Uchwała Nr LXIII/478/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2