Uchwała nr LXIV/479/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.

 • LXIV_479_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXIV/479/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie zaciągnięcia krdytu długoterminowego w 2023 r.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i art.58 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 89 ust. I pkt 2 i 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 1634 ze zm.), Rada Gminy
  Rzekuń uchwala, co następuje:
  Sł.
  l. Postanawia się zaciągnąć w 2023 r. kredyt długoterminowy do kwoty zł (słownie
  złotych: osiem milionów) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  2. Wybór banku na udzielenie kredytu nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2033.
  Przypadające do spłaty w danym roku raty kredytu wraz z należnymi odsetkami łĘdą pokrywane
  z wpływów z podatku od nieruchomości.
  Zabmieczeniem spłaty krdytu wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją
  wekslową.
  Traci moc Uchwała Rady Gminy Rzekuń Nr LXIII/476/2023 z dnia 15 maja 2023 r.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
  ld: EC63A3E6-7257-4CAB.982E-999DC98A6C67. Uchwalony
  Strona I

  Uchwała wchodzi w życie z dniem
  ld: EC63A3Efi257-4CAB-982E-999DC98A6C67. Uchwalony
  Przewodnicząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  Strona 2

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/479/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 maja 2023 r.
  Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych jednostki
  samorządu terytorialnego mogą finansować planowany deficyt budżetu i spłatę wcześniej
  zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycz* i kredytów poprzez zaciągnięcie
  kredytu. Zgodnie z planem przychodów na 2023 rok, określonego uchwałą budżetową na
  2023 rok Nr LIX/443/2023 Rady Gminy Rzekuń z późniejszymi zmianami, zaplanowano
  przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie
  gminnych zadań
  l) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie - zł,
  2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach - 377.000 zł,
  3) Budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie - 300.200 zł,
  4) Zakup autobusu - 158.242,50 zł,
  5) przebudowa drogi leśnej od km do km 3+626 oraz drogi gminnej od 3+626 do
  3+926 w leśnictwie Borawe - 272.500 zł,
  6) Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu I .609.(m zł,
  i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz
  7) Rozbudowa, nadbudowa
  z zagospodarowaniem terenu - I .018.057,50 zł
  8) Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modemizacja istniejącego budynku Szkoły
  Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń - I zł,
  9) Miejsce integracji i lokalnej aktywności wmsc. Rzekuń (Przytuły Stare- świetlica)
  940.000 zł,
  10) Budowa Świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo - 750.CKK) zł,
  I l) Budowa filii bibliotecznej w msc, gmina Rzekuń 800.000 zł.
  Umowa kltdytowa będzie zawierać możliwość całości lub części kredytu bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.
  ld: Uchwalony
  Strona I

 • LXIV_479_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zuyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  1 Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Miernjewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos
  "za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  13
  12
  0
  Głos
  „wstrzymujący
  x
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Glosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  RADY
  nrgv .Žebr0M'ska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-05-23 10:27
 • Czas udostępnienia: 14-06-24 13:45

Historia zmian

4015 Dodanie Uchwała Nr LXIV/479/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2