Uchwała nr LXIV/482/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki.

 • LXIV_482_2023.pdf
  UCHWAŁA NR LXIV/482/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki
  Na pcxistawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  l. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Korczaki - ulica Wspólna.
  2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Utzăwym
  Wojewăztwa Mazowieckiego.
  Przewo icząca Rady
  Małgorzata Zebrowska
  'd: EDF8B730-B81 A-40EC-893C-B997EA76736B. Uchwalony

  ld: EDF8B730-B81 A-40EC-893C-B997EA76736B. Uchwalony
  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Grypy Rzekuń.
  PRZEW RADY
  mgr Ž.ebm;vska

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/482/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 maja 2023 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  IX'siadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem 0 nadanie nazwy ulicy „Wspólna" dla drogi prywatnej, numerem
  69/5 w Korczakach wystąpili współwłaściciele tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków
  istniejących i prognoznwanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  'd: EDF8B730-B81 A-40EC-893C-B997EA76736B.

 • LXIV_482_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zwyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwała w sprawie nadania namy ulicy w miejscowości Kottmki
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  WICHIzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  x
  Głos
  "za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  13
  13
  Głos
  „wstrzymuj ący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  • RADY
  mgr Zebmłvska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-05-23 10:34
 • Czas udostępnienia: 13-06-24 05:16

Historia zmian

4018 Dodanie Uchwała Nr LXIV/482/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2