Uchwała nr LXIV/483/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.

 • LXIV_483_2023.pdf
  UCHWALA NR LXIV/483/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca I H) r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2023 r., 40 zm.) uchwala się, co następuje:
  1. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Brzoskwiniowa.
  S 2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  S 3. Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Mazowieckiego.
  p
  • cząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  58DCOA2g-EFCF-49F2-905A-565342A837D1. Uchwalony

  Załącznik
  do Uchwały Nr
  Rady Gmin Rzekuń
  z dnia
  RADY
  mgr Zebrowska
  'd: 58DcOA28.EFCF-49F2-905A-565342A837D1. Uchwalony

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/483/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 maja 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowc*ci Rzekuń
  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osăm, które
  łx)siadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „Brzoskwiniowa" dla drogi gminnej oznaczonej
  numerem 610/25 w Rzekuniu wystąpiła owba posiadająca nieruchomość przy tej
  drodze.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  ld: 58DCOA28-EFCF.49F2-905A-565342A837Dl. Uchwalony
  Strona I

 • LXIV_483_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXIV zwyczajnej sesji w dniu 29 maja 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  J aroslaw
  Olech Dariusz
  pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos
  Głos
  Głos
  za
  obecny nieobecny
  „przeciw” „wstrzymujący
  Się"
  13
  13
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się”
  MU.F.wo • RAI)V
  mgr i 7.ebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 29-05-23 10:37
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:20

Historia zmian

4019 Dodanie Uchwała Nr LXIV/483/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2